środa, 7 października 2020 09:34

E-sprawozdania – terminy przygotowywania i podpisy

Autor Głos 24
E-sprawozdania – terminy przygotowywania i podpisy

Sprawozdanie finansowe jest bardzo formalnym dokumentem. To jedna z najbardziej uporządkowanych form przedstawienia sytuacji finansowej oraz wyników działalności gospodarczej. Jest podsumowaniem całego roku pracy przedsiębiorstwa – składa się je z założenia raz na rok, jednak ustawodawca zauważył inne wyjątkowe sytuacje, kiedy sprawozdanie finansowe powinno zostać przygotowane. Kiedy należy przygotować sprawozdanie finansowe? Kto przygotowuje i podpisuje dokument w wersji e-sprawozdania finansowego?

Kiedy należy przygotować e-sprawozdanie

Sprawozdanie finansowe należy sporządzić w pierwszej kolejności na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych - o momentach, o których mowa w art. 12 ust 2 ustawy o rachunkowości, z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.2019.351 tj. z dnia 2019.02.22), czyli:

-        na dzień kończący dany rok obrotowy;

-        na dzień zakończenia działania jednostki (w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub podstępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie);

-        na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej;

-        w przypadku połączenia związanego z przejęciem innej jednostki - w jednostce przejmowanej na dzień połączenia, to jest dzień wpisu do rejestru tego połączenia;

-        w przypadku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia (wpisu do rejestru połączenia lub podziału);

-        na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji;

-        na dzień poprzedzający dzień ogłoszenia upadłości;

-        na inny dzień bilansowy, jeżeli określają go odrębne przepisy.

W następnej kolejności, ustawodawca w art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości stwierdza, że sprawozdanie sporządzone na inny dzień bilansowy, powinny również zostać wykonane z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, określone w ustawie o rachunkowości z pewnymi zastrzeżeniami. Ogólnie zastrzeżenia te dotyczą sytuacji, kiedy sprawozdania finansowe (np. emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub ubiegających się o dopuszczenie w ramach krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego) mogą być sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

sprawozdania finansowe

Kto przygotowuje i podpisuje sprawozdanie finansowe na nowych zasadach

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje