Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach z dofinansowaniem! Wyróżniony

„Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego” to zadanie, w ramach którego przewidziano inwestycje przyczyniające się do zatrzymania degradacji cennych przyrodniczo gatunków roślin i zwierząt mających swoje siedliska w dolinie Potoku Czechowickiego.

Realizacja przedsięwzięcia powinna się rozpocząć jeszcze w tym roku i będzie trwała przez najbliższe 2 lata. Całościowo inwestycja kosztować będzie przeszło 18 milionów złotych. Większość tej kwoty – aż 14 milionów złotych - nie obciąży jednak gminnego budżetu, gdyż zostanie sfinansowana z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Doskonała dla Czechowic-Dziedzic wiadomość nadeszła z Urzędu Marszałkowskiego pod koniec lutego. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierających wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybór do dofinansowania projektów w ramach naboru nr RPSL.05.04.03-IZ.01-24-166/17 dla poddziałania 5.4.3 Ochrona bioróżnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na liście zakwalifikowanych do dofinansowania projektów znalazło się „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego”. Aktualnie projekt trafił do Referatu Kontraktacji i Realizacji Projektów, gdzie przygotowana zostanie umowa o dofinansowanie realizacji projektu.

W ramach projektu przewidziano następujące prace:
1. Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego, polegające na utworzeniu systemu oznakowanych ścieżek pieszych, chroniących obszar cenny przyrodniczo przed zniszczeniem. Obecnie Potok Czechowicki stanowi ujście dla wód deszczowych i roztopowych. Potok w górnej części przepływa przez 3 stawy hodowlane, natomiast flora terenu, wraz z florą zbiorników, liczy 261 gatunków roślin naczyniowych. Projektem objętych zostanie 10 siedlisk cennych przyrodniczo. Obecnie siedliska te są zaniedbane, występują na nich liczne gatunki obce dla rodzimej fauny i flory, które należy usunąć.

2. Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, wraz z kampanią edukacyjno-informacyjną. W Czechowicach-Dziedzicach brak jest podmiotu, który kompleksowo działałby na rzecz promocji bioróżnorodności oraz prowadził szeroko zakrojone działania promocyjno-edukacje związane z tą problematyką. Celem projektu w tym zakresie jest stworzenie właśnie takiego ośrodka, który będzie mógł realizować zadania, związane z edukacją ekologiczną oraz promocją bogactwa przyrodniczego gminy.

3. Przyrodnicze zagospodarowanie terenu oraz wytyczeniu tras pieszo-przyrodniczych. Dolina Potoku Czechowickiego jest niewątpliwie miejscem atrakcyjnym zarówno dla spacerowiczów jak i biegaczy czy amatorów rowerowej turystyki, dlatego należy uporządkować ten ruch i skanalizować go na ścieżkach, co ochroni cenne przyrodniczo obszary przed „zadeptywaniem”.

Całość inwestycji przyczyni się do ochrony bioróżnorodności mającej swoje siedliska w dolinie Potoku Czechowickiego, w szczególności przywrócenia właściwego stanu siedlisk przyrodniczych. Projekt zawiera rozwiązania typowe dla rozwoju turystyki zrównoważonej, rozumianej jako każda forma rozwoju turystycznego, zarządzania i aktywności turystycznej, która podtrzymuje ekologiczną, społeczną i ekonomiczną integralność terenów, a także zachowanie dla przyszłych pokoleń w niezmienionym stanie zasobów naturalnych i kulturowych objętych projektem obszarów.

Info: UM Czechowice-Dziedzice

Mądry Natalia

Mądry Natalia

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj

Pozostałe artykuły

  1. Więcej na GŁOS24
  2. EDUKACJA
  3. FINANSE I GOSPODARKA
  4. KULTURA
  5. MOTORYZACJA
  6. POLITYKA
  7. SPORT
  8. STYL ŻYCIA
  9. TURYSTYKA
  10. ZDROWIE I URODA