Urząd Gminy opublikował Raport o Stanie Gminy Miechów za 2018 rok. Przygotowanie raportu o stanie gminy to nowy wymóg, wynikający ze znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994). Zgodnie z art. 28aa ust. 1 Wójt (Burmistrz, Prezydent Miasta) co roku, do końca maja, przedstawia radzie raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady i budżetu obywatelskiego.

Celem przygotowania niniejszego Raportu było uzyskanie wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Miechów za 2018 rok. W tym celu zostały zgromadzone szczegółowe dane obejmujące różne obszary funkcjonowania samorządu.

Zebrane informacje od komórek merytorycznych Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych są źródłem informacji o stanie Gminy Miechów. Opisują sytuację pod względem finansów, realizacji programów i strategii, gospodarki, środowiska, przestrzeni miejskiej oraz zarządzania gminą. 

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy  Miechów  za 2018 rok  zostanie przeprowadzona debata. W debacie głos mogą  zabierać radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby to zrobić musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miechowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie powinno zostać złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Miejska w Miechowie przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Informacja o terminie sesji absolutoryjnej podana zostanie do publicznej wiadomości.

Raport zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie oraz na stronie internetowej www.miechow.eu. Dokument jest również udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie w Wydziale Organizacyjnym i Kadr w pokoju nr 151.  

Dział: Miechów

Zgodnie z wymogami znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka przygotował raport o stanie gminy Sucha Beskidzka za rok 2018, który zostanie przedstawiony podczas sesji absolutoryjnej Rady Miasta Sucha Beskidzka w dniu 31 maja 2019 roku.

Dział: Sucha Beskidzka

- Od listopada 2017 r., nowe czujniki monitorują jakość powietrza w każdej dzielnicy Żywca. Sześć nowych czujników monitorujących jakość powietrza zainstalowano w każdej z dzielnicy Żywca – Nowe czujniki zostały umieszczone w dzielnicach Koleby, Moszczanica, Oczków, Podlesie, Sporysz i Zabłocie. Już wcześniej pomiary prowadzone były na miejskim rynku oraz w stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Instalacja nowych czujników to jeden z etapów walki ze smogiem w Żywcu. Burmistrz miasta Antoni Szlagor przypomniał, że prowadzona ona jest wieloetapowo, podejmowane są m.in. działania doraźne, jak dofinansowanie w ramach programu ograniczenia niskiej emisji i udział w projekcie montowania elektrofiltrów kominowych, a także prewencyjne kontrole straży miejskiej... - czytamy w raporcie opublikowanym na stronie internetowej magistratu: www.zywiec.pl

Dział: Żywiec
Strona 1 z 2