środa, 05 grudzień 2018 12:39

Jaka przyszłość czeka Rabkę-Zdrój? Nowy burmistrz ma plan

Napisał

Już w okresie międzywojennym Rabka-Zdrój, ze względu na klimat, była znana nie tylko w Polsce, ale i za granicą. – Chcemy nawiązać do chlubnej tradycji uzdrowiska – podkreśla nowy burmistrz, Leszek Świder. Jakie ma plany na rozwój gminy? O tym w wywiadzie.

 

Przed wyborami wskazywał Pan, że najpoważniejsze problemy gminy związane są z ekologią, zadłużeniem i brakiem planu zagospodarowania przestrzennego. Czy ich rozwiązaniem zajmie się Pan w pierwszej kolejności? Być może podjął Pan już kroki w tym kierunku?

Leszek Świder, Burmistrz Gminy Rabka-Zdrój:

– Zadłużenie dotyka wielu samorządów w kraju. Wydaje się, że rozwiązaniem tego problemu są następujące działania: pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje (środki budżetowe powinny stanowić wkład własny), racjonalny wydatek każdej złotówki, czyli zrównoważony rozwój, oszczędzać, aby inwestować, ale i spłacać kredyty w terminie, powiększyć dochód z budżetu centralnego. Ze sprawą wiążą się koszty zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, jak na przykład utrzymanie czystości. Gdyby udało się zredukować ceny odbioru odpadów na Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zmniejszyłoby to koszty utrzymania czystości oraz stawki za śmieci.

Obecnie opracowywane jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a w styczniu 2019 roku przystąpimy do konsultacji społecznych w tej sprawie. Środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie gminy.

Rozwój gminy należy oprzeć o wyznaczone cele, które samorząd chce osiągnąć. Dla celów opracowywany jest zrównoważony harmonogram zadań, z uwzględnieniem ich finansowania. Ten właśnie model zostanie wskazany jako wzorzec do zoptymalizowania funkcjonowanie urzędu.

 

Ugrupowanie Pańskiego rywala w wyborach zdobyło większość w radzie. Spodziewa się Pan trudności w podejmowaniu decyzji, dotyczących przyszłości gminy? Czy nic tego nie zapowiada?

– Jeżeli chodzi o Radę Miejską, to trudno sobie wyobrazić sytuacje, że ważne sprawy dla gminy, jak np. działania związane z ochroną środowiska, podzielą samorządowców. Przeciwnie, wspólne dobro mieszkańców zjednoczy radnych.

 

W jakim kierunku, w najbliższych latach pójdzie rozwój gminy?

– Poruszając kwestie rozwoju, promocji oraz inwestycji w gminie Rabka-Zdrój, chcemy odwołać się do tradycji okresu międzywojennego. Już wówczas Rabka nie tylko w Polsce, ale i za granicą, była rozpoznawalna ze względu na właściwości lecznicze klimatu.

Rozwój uzdrowisk w Polsce musi spotkać się za zrozumieniem ze strony partnera rządowego, bowiem bez wsparcia władz centralnych, samorządom nie uda się wygospodarować wystarczającej ilość środków finansowych na inwestycje, a potem na ich utrzymanie. Dlatego należy rozpocząć publiczną dyskusję na temat Rządowego Programu dla Uzdrowisk Rzeczypospolitej Polskiej.

W kraju mamy 45 uzdrowisk na około 2500 gmin, co stanowi mniej niż 2%. Jak widać, skala nie jest duża. Program miałby wspierać działania ekologiczne gmin uzdrowiskowych, co wpisuje się w oczekiwania społeczeństwa. Obywatele chcą przyjeżdżać na leczenie oraz odpoczynek do miejscowości o wysokich standardach ekologicznych. Środki z budżetu państwa poprawiłyby nie tylko kondycję samorządów, ale również – poprzez rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i kondycję samego społeczeństwa – takie działania wzmocniłyby profilaktykę, o której często się zapomina, a także promowałyby zdrowy styl życia.

 

Jakie zmiany są konieczne?

– Wzorem Krakowa, w gminach uzdrowiskowych, przynajmniej w strefie A, należałoby wprowadzić całkowity zakaz spalania węgla i drewna w kotłach, piecach i kominkach. Oczywiście uderzyłoby to w ludzi, zatem należałoby im w zamian coś zaproponować. Na przykład zniżkę do ogrzewania gazowego czy priorytetowe przyznawanie zgód na przyłącza gazowe. Zagadnienia te również powinien uwzględniać rządowy program.

 

Jak w tym kontekście wygląda kwestia gazyfikacji gminy?

– Gmina podpisała list intencyjny z Polską Spółką Gazownictwa (Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu), który stanowi podstawę rozpoczęcia prac analitycznych przez PSG we współpracy z gminą, mających na celu optymalizację realizacji inwestycji przez PSG, w tym rozbudowę sieci gazowej i przyłączy gazowych.

Gmina posiada również porozumienie zawarte z PGNiG OD, w ramach którego nasz partner zobowiązał się do prowadzenia programów sprzedaży promocyjnej w celu zachęcenia odbiorców do likwidacji palenisk opalanych paliwem stałym na rzecz zasilanych paliwem gazowym, zapewnienia dostaw paliwa gazowego dla nowych odbiorców zmieniających paleniska opalane paliwem stałym na potrzeby zasilania kuchni, instalacji c.o. i/lub c.w.u., wsparcia od strony formalnej procesu przyłączeniowego wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji c.o. i/lub c.w.u. w budynkach do sieci dystrybucyjnej, do prowadzenia dyżurów swojego pracownika, posiadającego kompetencje oraz narzędzia niezbędne do prowadzenia działań informacyjnych, udzielania merytorycznego wsparcia i zawierania umów. Takie dyżury odbywają się cyklicznie w Urzędzie Miejskim i cieszą się nie tylko wśród mieszkańców naszej gminy, naprawdę dużą popularnością.

 

Jaki pomysł ma Pan na promocję Rabki-Zdrój jako uzdrowiska?

– W pierwszej kolejności promocję należy zbudować w oparciu o profil uzdrowiskowy gminy, toteż sukcesywnie rozbudowywana jest infrastruktura uzdrowiskowa. Wybudowano już tężnię solankową czy park miejski. Budowane są: wodny plac zabaw w Parku Zdrojowym, bulwary nad Poniczanką, w tym budowa kolejnej tężni solankowej. Istnieje potrzeba rozwoju zaplecza dla sportów zimowych czy rowerowych.

Świadczenie społeczeństwu dobrych usług uzdrowiskowych stanowić będzie reklamę samą w sobie. Z oczywistych względów nie można jednak pominąć działań marketingowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu, takich jak prasa, telewizja, Internet czy media społecznościowe.

Pragnę podkreślić, że chcemy budować wizerunek gminy na prawdzie, w nawiązaniu do chlubnej tradycji uzdrowiska Rabka-Zdrój.

 

A jakie inwestycje są niezbędne, by kuracjusze chcieli tu przyjeżdżać?

– W kontekście nowej „Zakopianki” warto wspomnieć o roli, jaką powinna odegrać Rabka-Zdrój w dywersyfikacji Podhala. Zdrój to zasoby jednych z najsilniejszych w Europie solanek, z których warto korzystać w szerszej skali – chodzi o zaangażowanie się samorządu w budowę basenów solankowych. To duża inwestycja i wymaga szerokiej koalicji. Do rozmów należy więc włączyć wszystkie zainteresowane podmioty, w szczególności kapitał prywatny czy Uzdrowisko Rabka S. A., które posiada koncesję na surowiec.

 

Jaka, według Pana, powinna być rola burmistrza i radnego?

– Jak rozumiem rolę radnego czy burmistrza, człowieka z wyboru? W starożytnych Atenach każdy, kto głosował np. za wojną, wiedział, że wraca do domu, zabiera zbroję i idzie na wojnę. To jest konsekwencja swojej decyzji i odpowiedzialność za nią.

 

Ładnie powiedziane.

– Nie tylko powiedziane, ja w to wierzę. My, Polacy, nauczyliśmy się tylko narzekać i żądać. Ale co my od siebie dajemy naszej „Małej Ojczyźnie” czy Polsce, każdy indywidualnie, bez owijania w politykę? Odpowiedź pozostawmy czytelnikom.

 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Anna Piątkowska-Borek

Anna Piątkowska-Borek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.