środa, 19 czerwiec 2019 11:05

Powiat krakowski: Opieka wytchnieniowa i turnusy odciążeniowe. Trwają zapisy

Napisane przez PCPR Kraków

W związku z przyjęciem przez Radę Powiatu w Krakowie 3-letniego programu pn. „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Powiecie Krakowskim” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje o możliwości skorzystania z opieki wytchnieniowej dla mieszkańców powiatu krakowskiego.

Opieka wytchnieniowa w powiecie lrakowskim realizowana będzie w okresie od 1 czerwca do 15 grudnia 2019 roku.

W drodze otwartego konkursu ofert zadanie to realizowane jest przez „Małopolskie Hospicjum dla Dzieci”, organizację pożytku publicznego z siedzibą w Krakowie.

Wnioski o przyznanie wsparcia można składać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie (al. Słowackiego 20), a także za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1481).

Opieka wytchnieniowa będzie realizowana poprzez zapewnienie niepełnosprawnemu dziecku/osobie niepełnosprawnej do 24. roku życia opieki w zorganizowanym turnusie odciążeniowym.

 

Turnus odciążeniowy: to to takiego?

Turnus odciążeniowy polega na zapewnieniu niepełnosprawnemu dziecku/osobie niepełnosprawnej do 24. roku życia całodobowej opieki lub opieki w trybie dziennym w szczególności poprzez:

a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

b) pielęgnacji, w tym pielęgnacji w czasie choroby,

c) opiece medycznej,

d) opiece higienicznej,

e) niezbędnej pomocy w załatwianiu podstawowych spraw osobistych,

f) kontaktach z otoczeniem,

g) zapewnieniu miejsca pobytu wyposażonego w niezbędne meble i sprzęt,

h) wyżywienie, w tym dietetyczne zgodne z obowiązującymi normami żywieniowymi,

i) utrzymanie czystości,

j) zapewnieniu organizacji czasu wolnego,

k) rehabilitację społeczną (włączającą) dla osób niepełnosprawnych, w planie indywidualnym dobranym do potrzeb.

 

Opieka wytchnieniowa: do kogo adresowany jest program?

Adresatami programu są rodzice/opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz rodzice/opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 24 roku życia.

Z pobytu na turnusie odciążeniowym, który może trwać 10 dni mogą skorzystać raz w roku nieuleczalnie i przewlekle chore dzieci, osoby do 24 roku życia po uprzednim zakwalifikowaniu ich przez zespół specjalistów organizatora opieki wytchnieniowej.

O zakwalifikowaniu dziecka/osoby niepełnosprawnej do 24 roku życia pod względem medycznym i możliwości zapewnienia im opieki decydują służby medyczne organizatora. Turnusy organizowane będą w formie całodobowej lub dziennej. Turnusy dzienne odbywać się będą przez cały tydzień (pięć dni w tygodniu), w godz. od 8:00 do 18:00.

Uczestnictwo niepełnosprawnego dziecka/osoby niepełnosprawnej do 24. roku życia w turnusie całodobowym lub dziennym jest bezpłatne.

Uwaga! Opieka wytchnieniowa nie dotyczy osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.

Więcej informacji na stronie PCPR Kraków.