środa, 15 maj 2019 11:14

Kalwaria Zebrzydowska: Przy budowie kanalizacji co chwilę wychodzą niezłe „kwiatki”...

Napisał

W Kalwarii Zebrzydowskiej trwa budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana wyeksploatowanych przyłączy wodociągowych.

Obecnie prace związane z budową kanalizacji prowadzone są prace w rejonie ul. M. Konopnickiej, ul. Rzemieślniczej, Al. Jana Pawła II oraz ul. M. Zebrzydowskiego, gdzie powstają kolejne odcinki kolektorów sanitarnych oraz nowa sieć wodociągowa.

– Dużym wyzwaniem, do którego aktualnie przygotowuje się firma wykonawcza, będzie budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej wzdłuż ul. Krakowskiej. Zakończenie II etapu inwestycji zaplanowane jest w III kwartale br – informuje Urząd Miejski w Kalwarii Zebrzydowskiej. – W rejonie dworca autobusowego powstanie też jedna z tłoczni ściekowych. Ze względu na jej parametry techniczne oraz głębokość posadowienia, montaż urządzenia wymaga podjęcia wielu działań organizacyjnych i zabezpieczających teren robót – dodają urzędnicy.

Jednocześnie wymieniane są wyeksploatowane przyłącza wodociągowe. W planach jest wymiana ponad 3 km przewodów do 180 nieruchomości. Przedsięwzięcie to finansuje MZWiK Sp. z o.o. z własnych środków.

 

Drogi zostaną wyremontowane

Jak informuje UM Kalwaria Zebrzydowska, po zakończeniu prac zostanie odtworzona nawierzchnia drogowa.

– Nawierzchnia dróg gminnych już przed rozpoczęciem robót wymagała renowacji, jednak ze względu na planowane prace dotyczące budowy kanalizacji i wymiany sieci wodociągowej wstrzymano się z podjęciem działań w tym zakresie. Dopiero po zakończeniu inwestycji gmina będzie mogła zinwentaryzować potrzeby i ustalić harmonogram renowacji i przebudowy dróg gminnych – mówi Bożena Mróz-Tumidajska Prezes Zarządu MZWiK. – Wierzymy, że mieszkańcy z niecierpliwością wyczekują momentu podłączenia swojej posesji do kanalizacji – dodaje.

 

Niektórzy pozbywali się ścieków w niewłaściwy sposób...

Jak się okazuje, prowadzone prace co chwilę ujawniają przypadki niewłaściwego zagospodarowania ścieków oraz wód opadowych powstających w poszczególnych nieruchomościach.

– Przypominamy, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 ze zm.) wprowadzanie ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych jest bezprawny. Za nieprzestrzeganie powyższych zakazów prawo przewiduje nałożenie kar określonych w art. 28 ust. 4 i 4a w/w ustawy – podaje Urząd Miejski w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej

Zgodnie z zapisami obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, właściciele zamieszkałych nieruchomości mają obowiązek przyłączenia budynków do nowo budowanej sieci kanalizacyjnej w terminie 6 miesięcy od daty oddania sieci do eksploatacji. Wyjątkiem są jedynie nieruchomości wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków, która działała już przed powstaniem sieci kanalizacyjnej – w przypadku takich nieruchomości przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe.

Urzędnicy przypominająrównież, że zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków koszt przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej pokrywa właściciel tej nieruchomości.

– MZWiK Sp.z o.o. zapewnia budowę głównej sieci, a mieszkaniec, odbiorca usług, budowę przyłącza – podkreśla UM w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Jedynym wyjątkiem są nieruchomości, które aktualnie podłączone są do kolektora w rejonie Al. Jana Pawła II i ponoszą opłaty z tytułu odprowadzania ścieków.

– Realizowana inwestycja w zakresie rozbudowy systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej w rejonie Al. Jana Pawła II zakłada rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Po zakończeniu inwestycji funkcję kolektora sanitarnego przejmie nowy odcinek kanalizacji sanitarnej, natomiast kanał, do którego obecnie podłączone są ww. nieruchomości, przejmie rolę jedynie kanału deszczowego. Prace związane z przebudową takich przyłączy zostaną wykonane przez MZWiK Sp.z o.o. – czytamy na stronie gminy.

 

Jak wykonać przyłącze do sieci kanalizacyjnej?

Najpierw należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Wniosek składa się w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej.

– Techniczne aspekty jak i możliwy termin wykonania poszczególnych przyłączy jest bezpośrednio związany z położeniem nieruchomości oraz przewidzianym w projekcie miejscem włączenia, dlatego też wnioski składane przez zainteresowane osoby wymagają indywidualnego podejścia – przypomina UM Kalwaria Zebrzydowska.

Szczegóły związane z procedurą podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta w Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – ul. Podlesie 30 lub telefonicznie pod numerem 33 876 61 51.

Anna Piątkowska-Borek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.