Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłosiło przetarg na wyłonienie wykonawcy robót zadania pn.: „Zasypanie wyrwy lewej skarpy pot. Ostra w km 0+910 – 0+960 w miejscowości Latoszyn, gmina Dębica”.

Dział: Dębica

Jerzy Żuławski urodził się 14 lipca 1874 r. na terenie powiatu ropczyckiego w ówczesnym województwie krakowskim w Lipowcu [dwór w przysiółku wsi Glinik niedaleko Dębicy] jako najstarszy syn Kazimierza i Józefy Klary z Głogowskich. Pochodził z średniozamożnej rodziny szlachecko-ziemiańskiej, która wiernie przechowywała tradycje po przodkach oraz służyła sprawie Ojczyzny. Ojciec  był uczestnikiem powstania styczniowego.

Dział: Historia

Wójt Gminy Dębica, Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, Sołtysi i Rady Sołeckie Gumnisk i Braciejowej zapraszają w dniu 14 lipca do Gumnisk na XIII Festyn Kulturalno-Rekreacyjny „Mistrzostwa Podkarpacia w Płukaniu Złota”. Impreza rozpocznie się o godz. 16.00  W tym roku w organizację tego przedsięwzięcia włączyło się również Starostwo Powiatowe w Dębicy.

Dział: Dębica
Strona 10 z 143