B + R ulga dla przedsiębiorców na działalność badawczo – rozwojową Wyróżniony

Z dniem 1 stycznia 2016 r., wprowadzona została ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R), która zastąpiła ulgę ,,na nabycie nowych technologii”.

Działalność badawczo-rozwojowa jest to działalność twórcza obejmująca badania naukowe i prace rozwojowe. Podejmowana jest w sposób systematyczny, a celem jej jest zdobycie nowej wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Z ulgi B+R mogą skorzystać podatnicy uzyskujący dochody z tytułu działalności gospodarczej.

Ulga ta polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność B+R, tzw. ,, kosztów kwalifikowanych”.

Za koszty kwalifikowane uznaje się w szczególności koszty poniesione na:

1) wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach realizacji działalności badawczo-rozwojowej,

2) nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,

3) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań od jednostki naukowej na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,

4) odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej na podstawie zawartej umowy,

5) odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,

6) uzyskanie i utrzymanie patentu. 

Odliczeniu podlega określona procentowo część kosztów kwalifikowanych. Kwota kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu nie może przekroczyć:

w 2017 roku w 2018 roku
50 % kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne 100 % kosztów dla przedsiębiorców nie posiadających statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego,
50 % pozostałych kosztów jeżeli podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, albo małym lub średnim przedsiębiorcą (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), 150 % kosztów dla przedsiębiorców posiadających status Centrum Badawczo-Rozwojowe (wyjątek 100% kosztów kwalifikowanych z tytułu uzyskania i utrzymania patentów).
30 % pozostałych kosztów jeżeli podatnik jest dużym przedsiębiorcą (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),  

Przedsiębiorca ma prawo dodatkowo pomniejszyć podstawę opodatkowania o dany koszt kwalifikowany, który już został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Co w efekcie daje 200% wykorzystanie podatkowe kosztów B+R.

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli zostały wyodrębnione w prowadzonej ewidencji i nie zostały przedsiębiorcy zwrócone w jakiejkolwiek formie. Od 1.01.2018 r. prawo do odliczenia kosztów kwalifikowanych ma również przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych. Do zeznania należy dołączyć załącznik CIT-BR lub PIT-BR.
Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.pl/ w zakładce wiadomości/komunikaty.

Podstawa prawna:
- art. 9 ust. 1b, art.18d-18da ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U .z 2016 r. poz. 1888 ze zm.),
- art. 5a pkt 38-40, 24a ust. 1b, art. 26e-26g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2016 r. poz. 2032 ze zm.),

Opracowała:
Dorota Windak
Kontroler skarbowy

(red)

(red)

Aktualizacja: czwartek, 30 listopad 2017 17:31
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj

Pozostałe artykuły

  1. Więcej na GŁOS24
  2. EDUKACJA
  3. FINANSE I GOSPODARKA
  4. KULTURA
  5. MOTORYZACJA
  6. POLITYKA
  7. SPORT
  8. STYL ŻYCIA
  9. TURYSTYKA
  10. ZDROWIE I URODA