Z uwagi na wymagania, dyktowane sytuacją na rynku pracy oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na usługodawców oraz wykwalifikowanych robotników, jednoosobowe działalności gospodarcze stały się bardzo popularną formą zatrudnienia. Należy rzec, samozatrudnienia. Jednoosobowa działalność gospodarcza wymaga rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dzięki tej czynności nadawany jest numer REGON oraz jeśli dotąd nie został on przyporządkowany, numer NIP.

Od 14 do 29 maja br. Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na przedsięwzięcie z zakresu podejmowania działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Dział: Żywiec

EWIDENCJA LUDNOŚCI
Liczba mieszkańców w Gminie Babice – 9004 (na dzień 31 grudnia 2017 r.)
Babice - 1486
Jankowice - 723
Mętków - 1441
Olszyny - 802
Rozkochów - 805
Wygiełzów - 717
Zagórze - 3030.

URZĄD STANU CYWILNEGO
Akty urodzenia – w Gminie Babice urodziło się 86 dzieci w tym 6 aktów urodzenia sporządzono w USC Babice (akty umiejscowione)
Akty zgonu – w Gminie Babice zmarło 90 osób w tym 36 aktów zgonu sporządzono w USC Babice
Akty małżeństwa  - w USC Babice sporządzono  48 aktów małżeństw (małżeństwa zawarte na terenie gminy)
Rozwody – do USC Babice wpłynęło 15 wyroków rozwodowych.

OŚWIATA
Łącznie do czterech zespołów szkół, jednej szkoły podstawowej i dwóch przedszkoli uczęszczało 1019 dzieci (wg stanu na dzień 30 września 2017 r.), z tego :
Zespół Szkół Babice – 238 (50 - przedszkole, 142 – szkoła podstawowa, 46 – klasy gimnazjalne)
Zespół Szkół Jankowice – 108 (82 – szkoła podstawowa, 26 – klasy gimnazjalne)
Zespół Szkół Mętków – 205 (46 – przedszkole, 123 – szkoła podstawowa, 36 – klasy gimnazjalne)
Szkoła Podstawowa w Rozkochowie – 54 (18 – oddział przedszkolny, 36 – szkoła podstawowa)
Zespół Szkół Zagórze – 241 (189 – szkoła podstawowa, 52 – klasy gimnazjalne)
Przedszkole Olszyny - 50
Przedszkole Zagórze - 123

OPIEKA SPOŁECZNA
Formy udzielonej pomocy w 2017 roku
Powód trudnej sytuacji życiowej - Liczba rodzin/Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo 138/246
Bezdomność 5/5
Potrzeba ochrony macierzyństwa: wielodzietność 7/41
Bezrobocie 96/188
Niepełnosprawność  99/147
Długotrwała lub ciężka choroba 124/206
Bezradność w spawach prowadzenia gospodarstwa domowego
Rodziny niepełne 14/36
Rodziny wielodzietne 3/20
Alkoholizm  12/14
Trudność w przystosowaniu do życia po wyjściu z zakładu karnego 1/1
Zdarzenie losowe 11/27.

INWESTYCJE INDYWIDUALNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZYRODY, ZWIERZĄT
ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego – 91 (77+14)
ilość domów w trakcie budowy – 11
ilość nowo zamieszkałych domów – 19
ilość wykonanych przyłączy wodociągowych – 18
ilość wykonanych przyłączy kanalizacyjnych – 2
ilość nieruchomości, z których odebrano azbest – 46 (ponad 97ton)
ilość bezdomnych psów przekazanych do schroniska – 18
ilość bezdomnych kotów przekazanych do schroniska – 9
ilość współfinansowanych zabiegów sterylizacji – 28 (21 kotów i 7 psów).

GOSPODARKA KOMUNALNA
OŚWIETLENIE ULICZNE
W roku 2017 łączna moc zainstalowanych lamp wynosiła około 70 kW, w ciągu roku lampy te zużyły około 340 000 kWh energii elektrycznej, w roku 2017 zainstalowano 12 nowych lamp. Ponadto w sołectwie Olszyny wykonano budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej ul. Tęczowej oraz ul. Krótkiej i ul. Zatorskiej (kolejne 9 punktów świetlnych).

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH DRÓG GMINNYCH
Łączna powierzchnia wykonanych nakładek asfaltowych w ciągach dróg gminnych wyniosła 12 023,42 m2. Drogi w ciągu których wykonano nowe nakładki to: ul. Adama Mickiewicza w Wygiełzowie, ul. Poprzeczna w Mętkowie, ul. Czerwona Górka i ul. Okrąglicka w Zagórzu, ul. Sosnowa, ul. Tęczowa i ul. Ogrodnicza w Olszynach oraz ul. Potokowa w Rozkochowie

WYKONANIE REMONTÓW DRÓG GMINNYCH Z KRUSZYWA
Powierzchnia wykonanych dróg z kruszywa kamiennego to 4 258,60 m2.
Remonty dróg z kruszywa obejmowały zarówno całe odcinki dróg jak i uzupełnienie powstałych uszkodzeń. Drogi które podlegały remontowi to: ul. Głogowa i ul. Konwaliowa w Olszynach, ul. Zamkowa, droga prowadzącą na ośrodek Rekreacyjny na Włosieni, ul. Jagodowa oraz ul. Królowej Jadwigi w Babicach, ul. Na Górce w Rozkochowie oraz ul. Ks. A. Chojnackiego w Zagórzu.

INNE PRACE NA TERENIE GMINY
W trakcie całego roku na terenie Gminy przeprowadzono także remont cząstkowy nawierzchni polegający na zabezpieczaniu nawierzchni dróg przed degradacją, letnie oczyszczanie dróg związane z koszeniem poboczy dróg ściąganiem darniny z asfaltu, utrzymaniem rowów przydrożnych oraz przycinką gałęzi oraz zakrzaczeń wrastających w skrajnię drogi. Ponadto w okresie zimowym realizowano zimowe utrzymanie dróg. Jednocześnie w ciągu całego roku obowiązywała umowa na konserwację oświetlenia ulicznego zapewniająca zarówno dobudowę dodatkowych punktów świetlnych jak i wymianę niesprawnych źródeł światła oraz szybkie włączanie niesprawnych obwodów oświetleniowych.

REMONT I PRZEBUDOWA NAKŁADEK ASFALTOWYCH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY BABICE
Łączna powierzchnia nawierzchni bitumicznej dla zadania przebudowa DP ul. Nadwiślańskiej i ul. Chechlanej w Mętkowie wynosi 23 066m2. Łączna powierzchnia wykonanej nawierzchni asfaltowej DP ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu w roku 2017 wynosi 9875 m2 DP ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu . Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim.
W ciągu dróg powiatowych wykonano razem 32 941,00 m2

MODERNIZACJA DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE GMINY BABICE
Nie wykonano nakładek asfaltowych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Gminy Babice.
W ramach Inicjatyw Samorządowych Gmina Babice w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie zrealizowała zadanie pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej 780 w m. Wygiełzów w km -odc. 180 km 0+450 do odc. 180 km 0+890 polegającej na zastąpieniu tłuczniowego pobocza chodnikiem z kostki brukowej wraz z niezbędnym sposobem odwodnienia”.
Przeprowadzono prace polegające na oczyszczeniu oraz odmuleniu rowów przydrożnych na dł. ok 5km.
 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORAZ POZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
Liczba wniosków złożona do CEIDG ogółem – 213
Założenie działalności gospodarczej – 26
Zmiana - 98
Zawieszenie działalności gospodarczej – 47
Wznowienie działalności gospodarczej – 28
Zakończenie działalności gospodarczej – 13
Wykreślenie z urzędu - 1

Na terenie Gminy Babice na dzień 31.12.2017 r. w 25. sklepach (detal), prowadzona była sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
- 4 sklepy- sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
- 2 sklepy - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa jak i również od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa),
- 1 sklep - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa jak i również powyżej 18% zawartości alkoholu,
- 18 sklepów - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu.

Funkcjonowało 5 lokali gastronomicznych gdzie prowadzona była sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
- 2 lokale gastronomiczne - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
- 1 lokal gastronomiczny - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa jak i również powyżej 18% zawartości alkoholu,
- 2 lokale gastronomiczne - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu.

Zostało wydanych ogółem:
- 51 zezwoleń detal i gastronomia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu),
- 17 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 11 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Źródło: UG Babice

Dział: Chrzanów
Strona 1 z 2