czwartek, 27 lipiec 2017 11:22

przetarg na nabycie PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ DOMEM MIESZKALNYM, JEDNORODZINNYM, WOLNOSTOJĄCYM

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Syndyk masy upadłości

Progres Investment SA w upadłości likwidacyjnej

sygn. akt X GUp 384/15

ogłasza

 

przetarg na nabycie

PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ
DOMEM MIESZKALNYM, JEDNORODZINNYM, WOLNOSTOJĄCYM
o pow. 300,00 m2, o pow. gruntu 2735 m2,
położonej we wsi Jankówka (woj. małopolskie),
dla której  Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą za nr KR1I/00012058/6

 

  1. Opis przedmiotu sprzedaży: budynek piętrowy z poddaszem użytkowym, z garażem w obrysie budynku, niepodpiwniczony, położony przy drodze wojewódzkiej ok. 6 km od Wieliczki, otoczenie stanowią tereny o podobnym charakterze oraz las.

 

  1. Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w formie PRZETARGOWO-AUKCYJNEJ z uwzględnieniem przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, w szczególności art. 320 puin.

 

  1. Cena wywoławcza: 450.000,00 zł brutto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT).

 

  1. Warunki sprzedaży: Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 13 lipca 2017 r. zatwierdził warunki sprzedaży określone niniejszym obwieszczeniem oraz szczegółowym regulaminem, stanowiącym integralną część obwieszczenia. Pisemny egzemplarz regulaminu, za pokwitowaniem jego odbioru, zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży.

 

  1. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 25 sierpnia 2017  r. włącznie, osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A w godzinach pracy Sądu, względnie wysłać ofertę na adres tegoż Sądu listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.

 

  1. Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 25 sierpnia 2017 r. włącznie wadium w kwocie 45.000,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.

 

  1. Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać w Kancelarii Syndyka w Warszawie, ul. Belgijska 11 lok. 5, tel/faks: 22 2035757 w godz. 10.00 - 16.00, Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

  1. Termin otwarcia ofert: W dniu 29 sierpnia 2017 r. na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 A w sali rozpraw nr A14 o godz. 11:35 syndyk w obecności i pod nadzorem Sędziego-Komisarza przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję, której zasady określa regulamin sprzedaży.

 

  1. Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn, jak określonych treścią niniejszego obwieszczenia i regulaminu.
Więcej w tej kategorii: Oferta pracy: Operator Produkcji »