poniedziałek, 28 grudnia 2020 08:37

Jakie obostrzenia po 28 grudnia? Co z Sylwestrem?

Autor Marzena Gitler
Jakie obostrzenia po 28 grudnia? Co z Sylwestrem?

Od poniedziałku 28 grudnia weszły w życie obostrzenia zapowiedziane przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i wprowadzone rozporządzeniem opublikowanym 21 grudnia, a potem zmianionym 27 grudnia. Rozpoczyna się tzw Kwarantanna Narodowa czyli częściowy lockdown. Co się zmieniło?

Zmiany w handlu

Od 28 grudnia ograniczona została działalność galerii handlowych. Otwarte są tylko niektóre punkty usługowe mające istotne znaczenie dla życia codziennego (np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, medyczne) oraz m.in. apteki, punkty apteczne, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, gazetami lub książkami, meblami.

Zamknięte są kasyna.

W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, nadal obowiązuje też limit klientów:

 • 1 os/10 m2 – w sklepach do 100 m2
 • 1 os/15 m2  – w sklepach powyżej 100 m2

Nadal obowiązują godziny dla seniorów od poniedziałku do piątku w godz. 10-12.

Zamknięte hotele i stoki

Zmiany dotyczą też funkcjonowania hoteli, które praktycznie są zamknięte. Mogą przyjmować (na podstawie wydanych przez pracodawcę dokumentów, lub innych zaświadczeń):

 • członków służb mundurowych,
 • medyków,
 • pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
 • zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego,
 • członków załogi samolotu,
 • kierowców wykonujących transport drogowy,
 • członków obsady pociągu,
 • osoby zdające egzaminy oraz inne osóby uczestniczące w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,
 • pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym,
 • członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.
 • osoby wykonujące czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania;
 • pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania obiektów infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa;”
 • pracowników przedsiębiorstw realizujących w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030”, lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2020 r. poz. 994 i 1422);
 • gości będących żołnierzami wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pracowników cywilnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych;  Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 2353
 • posłów i senatorów - w zakresie działalności Domu Poselskiego dla osób uprawnionych do zakwaterowania na podstawie przepisów wydanych w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799);
 • osoby świadczące usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej, w tym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 oraz z 2020 r. poz. 568, 1086, 1339, 2255 i 2320), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami;
 • pracowników obsługujących lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych;
 • osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie treści wykorzystywanych przez nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez tych nadawców;
 • cudzoziemców niemogących kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu;
 • pasażerów cywilnych statków powietrznych w przypadkach, w których pasażerowi przysługuje prawo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 11.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 8 , str. 10).”;

Wyjątkiem są również hotele pracownicze.

Ponownie zamkniete są stoki narciarskie.

Treningi tylko dla profesjonalistów

Od 28 grudnia zawieszona zostaje działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness. Wyjątkiem są baseny, siłownie i kluby i centra fitness:

 • działające w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
 • dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

Dzieci zamknięte w domach na ferie

Nadal obowiązuje też (pomimo ferii) zakaz przemieszczania się dzieci do 16 roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w         godzinach 8:00 -16:00.

Wyjątki:

 • dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej,
 • dotarcie do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,
 • w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – dotarcie do miejsca realizacji tej nauki, powrót z nich do miejsca zamieszkania,
 • przemieszczanie się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego,
 • przemieszczanie się w ramach półkolonii,
 • weekendy.

Co z Sylwestrem? Rozporządzenie jedno, premier drugie

W rozporządzeniu nadal jest zapis ograniczający przemieszczanie się (pomimo, ze taki zakaz powinien być wprowadzony ustawą o stanie nadzwyczajnym). Zakaz przemieszczania się obowiązuje z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godz. 19:00 – 6:00.

Wyjątkiem jest wykonywanie czynności służbowych lub zawodowych, działalności gospodarczej, a także zaspokojenie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Jednak wczoraj premier oświadczył, że nie będzie godziony policyjnej. "Aby godzina policyjna mogła być zastosowana musielibyśmy - za decyzją pana prezydenta - wdrożyć stan wyjątkowy. Uważamy, że dziś nie jest to niezbędne, gdyż ustawa o stanie zagrożenia epidemicznego daje nam niemal wszystkie potrzebne instrumenty, poza m.in. godzinę policyjną".

Premier Morawiecki: Godziny policyjnej w Sylwestra nie będzie!
Dziś w Warszawie odbyła się poświęcona szczepieniom konferencja prasowa, w której wziął udział premier Mateusz Morawiecki, który poinformował co z Sylwestrem, w który zgodnie z rządowym rozporządzeniam obowiązywać miał zakaz pzremieszczania się od godz. 19 31 grudnia do godz. 6, 1 stycznia.

Kwarantanna dla wracających do Polski

Rozporządzenie wprowadza też kwarantannę dla osób przekraczających granicę Polski (z pewnymi wyjątkami).

Ograniczenie dotyczy osób, które:

 • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE*,
 • przekraczają granicę RP transportem zorganizowanym (od 28 grudnia)**,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
 • zostały skierowane na test w kierunku COVID-19 przez lekarza podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej.

Zmiany obowiązują do 17 stycznia 2021 r.

Polska

Polska - najnowsze informacje