środa, 8 lipca 2020 15:10

Sądecczyzna. Tylicz nowym uzdrowiskiem?

Autor Wiktoria Mitura
Sądecczyzna. Tylicz nowym uzdrowiskiem?

Burmistrz Krynicy-Zdroju Piotr Ryba chce, aby Tylicz otrzymał status uzdrowiska. Swoją decyzję argumentuje pozyskaniem dodatkowych funduszy i obiecuje nowe inwestycje w sołectwie Tylicz.

Tylicz to piękne miejsce na mapie Sądecczyzny. Położony jest na granicy Beskidu Sądeckiego i Beskidu Niskiego. Ta urokliwa wieś jest znana ze swych źródeł wód mineralnych oraz idealnych warunków do uprawiania zimowych sportów. Kilka miesięcy temu, narodził się pomysł nadania miejscowości Tylicz statusu uzdrowiska.

Burmistrz Krynicy-Zdroju jest przekonany co do swojego pomysłu i liczy na aprobatę mieszkańców sołectwa.

- Będziemy tę sprawę konsultować z lokalną społecznością i jeśli nie będzie większego sprzeciwu, Tylicz ma szansę zostać uzdrowiskiem już w 2021 roku - deklaruje Ryba.

Burmistrz podkreśla przede wszystkim, że Tylicz ma szansę na zwiększenie swojego budżetu. Zacznie się pobieranie opłat uzdrowiskowych od turystów. Do gminy Krynica-Zdrój spływać będą dotacje, które państwo kieruje do uzdrowisk. Poza tym zmieni się status miejscowości, a z tym wiążą się konkretne inwestycje, które podniosą atrakcyjność turystyczną Tylicza.

- Mowa tutaj chociażby o budowie tężni solankowej, plaży przy potoku Mochnaczka, a także pętlę rowerową wokół góry Łan oraz utworzeniu na jej szczycie tarasu widokowego - wylicza burmistrz Krynicy.

Sołtys Tylicza- Tadeusz Jarzębak nie kryje swoje zainteresowania propozycją burmistrza. Jednak podchodzi do nich bardziej spokojnie. Jest świadom plusów zmian, ale uważa, że konieczne jest zastanowienie się nad minusami.  

- Spora część mieszkańców Tylicza dorabia sobie dzięki obecności turystów, ale trzeba pamiętać, że wiele osób utrzymuje się również z gospodarstw rolniczych. Należałby dokładnie sprawdzić, czy zmiana statusu ograniczy w jakiś sposób zakres ich działania. bo wiadomo, że wyznaczenie strefy uzdrowiskowej wiąże się z różnymi obostrzeniami - wyjaśnia.

Jarzębak uważa, że w podjęciu decyzji najważniejsi są mieszkańcy i to oni powinni się wypowiedzieć na ten temat.

Jaka będzie decyzja, tego jeszcze nie wiemy...ale na bieżąco będziemy informować o nowych faktach w tej sprawie.

Aby obszar mógł otrzymać status uzdrowiska, musi spełniać następujące warunki:

 • musi posiadać złoża surowców naturalnych leczniczych i klimat o właściwościach leczniczych;
 • musi spełniać wymagania w stosunku do środowiska, które są określone w przepisach o ochronie środowiska;
 • posiada techniczną infrastrukturę, w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, transportu zbiorowego i prowadzi gospodarkę odpadami;
 • musi posiadać zakłady lecznictwa uzdrowiskowego oraz urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego przygotowane do prowadzenia lecznictwa.

Jeśli dane miejsce spełnia powyższe warunki, ale nie ma zakładów uzdrowiskowych, ani urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, to gmina może starać się o uzyskanie dla niego statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Jak uzyskać status uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej

O nadanie statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej występuje urząd gminy.

I. Potwierdzenie leczniczych właściwości surowców i klimatu

 1. Gmina musi potwierdzić lecznicze właściwości naturalnych surowców i klimatu.
 2. Gmina składa wniosek o wydanie odpowiedniego świadectwa do jednostki uprawnionej przez ministra zdrowia.
 3. Właściwości lecznicze potwierdzić muszą udokumentowane badania, które wykluczają przy tym negatywne oddziaływanie na zdrowie człowieka.

II. Operat uzdrowiskowy

 1. Gmina musi następnie sporządzić operat uzdrowiskowy, który określa możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na danym terenie.
 2. Operat uzdrowiskowy dzieli się na:
 • część opisową, która określa m.in. opis właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu;
 • część graficzną, na której widnieją planowane strefy ochrony uzdrowiskowej. Nie może ona być mniejsza niż:
 • 1:5000 dla projektowanej strefy „A” ochrony uzdrowiskowej,
 • 1:10 000 wspólnie dla stref „A” i „B”,
 • 1:25 000 wspólnie dla stref „A”, „B” i „C”.
 1. Gmina uzgadnia operat z komisją uzdrowiskową rady gminy. Operat musi też podpisać prezydent, burmistrz lub wójt.
 2. Gmina przesyła operat uzdrowiskowy ministrowi zdrowia, aby potwierdzić możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

III. Decyzja ministra zdrowia

 1. Jeśli warunki określone w ustawie zostały spełnione, minister wydaje decyzję o możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego.
 2. Minister ustala kierunki lecznicze dla danego uzdrowiska na podstawie:
 • świadectwa, które potwierdza lecznicze właściwości naturalnych surowców i klimatu;
 • opinii konsultanta krajowego do spraw balneologii i medycyny fizykalnej;
 • informacji o:
 • kwalifikacjach pracowników, udzielających świadczeń zdrowotnych;
 • rodzajach zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w danym uzdrowisku.
 1. Jeśli minister stwierdzi, że dany obszar spełnia niezbędne warunki, występuje do Rady Ministrów z wnioskiem o nadanie statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej.

IV. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji ministra

 1. Gmina musi co najmniej raz na 10 lat przedstawić ministrowi zdrowia operat uzdrowiskowy, który potwierdzi, że obszar spełnia wymagania określone w ustawie.
 2. Jeśli na podstawie złożonego operatu uzdrowiskowego minister zdrowia stwierdzi nieprawidłowości, wyznaczy czas na ich usunięcie (maksymalnie 5 lat).
 3. Jeśli gmina nie usunie nieprawidłowości, minister wystąpi do Rady Ministrów o pozbawienie danego obszaru statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej.
 4. Gmina, która uzyska zgodę na prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego, sporządza i uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. Gmina ma na to 2 lata od otrzymania decyzji od ministra zdrowia.

Strefy ochrony uzdrowiskowej

Na obszarze uzdrowiska lub ochrony uzdrowiskowej wydzielone są trzy rodzaje stref ochrony uzdrowiskowej:

 • strefa „A” – udział terenów zieleni wynosi co najmniej 65%. Jest to obszar, na którym znajdują się zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.
 • strefa „B”– udział terenów biologicznie czynnych wynosi tu co najmniej 50%. Jest to obszar przeznaczony m.in. dla obiektów usługowych, turystycznych (w tym hoteli) czy budownictwa mieszkaniowego.
 • strefa „C” – udział terenów biologicznie czynnych wynosi tu co najmniej 45%. Jest to obszar, który wpływa na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych i ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych.

info: sądeczanin.info, gov.pl  foto: Facebook/Sołectwo Tylicz

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje