czwartek, 7 listopada 2019 10:28

Szanse na przyśpieszenie spraw pracowniczych

Autor Piotr Sosin
Szanse na przyśpieszenie spraw pracowniczych

Nadchodząca nowelizacja procedury cywilnej przyczyni się zapewne do znacznego przyspieszenia spraw pracowniczych. Zgodnie bowiem z nią, sąd będzie mógł zrezygnować z każdorazowego ustnego odpytywania świadków, dzięki posiadaniu ich zeznań na papierze.

O jakiej zmianie w zakresie procedury cywilnej jest mowa?

Od dnia 7 listopada 2019 roku pojawi się nowy przepis w kodeksie postępowania cywilnego. Mowa tu o art. 271.1, który między innymi stanowi, iż świadek składa zeznania na piśmie, jeżeli sąd tak postanowi.

To dość duża zmiana, gdyż do tej pory (konkretnie do 6 listopada 2019 roku) świadek musiał stawić się na rozprawie i zeznawać przed sądem. Od tej reguły istniały tylko bardzo nieliczne wyjątki.

I właśnie taka sytuacja powodowała, iż trwające godzinami zeznania świadka lub świadków bądź przesłuchiwanie przez sąd wielu osób w tym charakterze powodowało, iż częstokroć nieskomplikowane sprawy toczyły się wręcz latami. Na domiar złego, często bywało, iż świadkowie musieli pojawiać się w sądzie po wielu latach trwania procesu i ze szczegółami odpowiadać na pytania dotyczące okoliczności sprawy sprzed wielu lat, nie pamiętając już ich dokładnie.

Ponadto, niejednokrotnie zdarzały się też przypadki, gdy rozpoznanie sprawy przeciągało się z powodu niestawiennictwa świadków w sądzie z różnych przyczyn, jak chociażby braku dowodu doręczenia wezwania, wyzwania wezwania na zły adres, choroby lub zaplanowanych wcześniej innych zobowiązań. Taka sytuacja wymagała ponownego wezwania świadka i wyznaczenia kolejnego terminu rozprawy. To wszystko nie służyło niestety szybkiemu terminowi zakończenia postępowania.

Jaka zatem zmiana zajdzie od 7 listopada bieżącego roku?

Otóż z tym dniem, jeżeli sąd tak zdecyduje, to świadkowie spiszą swoje zeznania i przekażą sądowi pismo (przesyłając pocztą lub składając na dziennik podawczy sądu). To wręcz rewolucyjna zmiana, która zdecydowanie powinna przyspieszyć rozpoznawania spraw, szczególnie pracowniczych, gdyż to właśnie tutaj zeznania świadków mają często decydujący wpływ na rozstrzygnięcia.

W myśl tych przepisów świadek nie będzie musiał w ogóle pojawiać się w sądzie, bowiem nawet przyrzeczenie świadka o obowiązku mówienia prawdy i nieukrywania niczego będzie składane na piśmie.

Z przepisów wynika ponadto, iż sąd wyznaczy odpowiedni termin, w którym zobowiązany do złożenia zeznań w formie pisemnej będzie musiał przedłożyć odpowiednie pismo w sądzie lub wysłać je pocztą. Natomiast świadkowi, który będzie uchylał się od tego obowiązku, grozić będzie grzywna, zarządzenie przymusowego doprowadzenia, a nawet tygodniowy areszt.

Dlaczego ta zmiana ma tak duże znaczenie dla spraw pracowniczych?

Otóż należy w tym względzie zauważyć, iż w sprawach, w których pracownik pozywa pracodawcę (choćby odwołując się od wypowiedzenia, żądając zapłaty wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach czy też domagając się zadośćuczynienia związanego z mobbingiem) przepisy w sposób szczególny faworyzują zeznania świadków względem dowodów dokumentacyjnych. Wynika to z faktu, iż nie ma w tych sprawach zastosowania ograniczenie stosowane w innych postępowaniach (choćby dotyczące spraw gospodarczych). Owo ograniczenie mówi bowiem, iż nie można w ogóle przesłuchiwać świadka lub strony procesu odnośnie kwestii, która zgodnie z przepisami winna być stwierdzona dokumentem.

W przypadku spraw pracowniczych to ograniczenia nie występuje. W konsekwencji zaś, nawet jeśli z dokumentu wynika, że strony (pracodawca i pracownik) zawarły umowę na określonych warunkach, to sąd i tak może, w oparciu właśnie o zeznania świadków uznać, iż warunki tej umowy były inne. I to właśnie powoduje, iż w przypadku spraw pracowniczych, przesłuchanie świadków ma ogromny wpływ na ostateczny wyrok.

Zatem zmiany procedury cywilnej w kwestii zeznań świadków, choć dotyczą różnego rodzaju spraw, w praktyce największy wpływ będą miały na sprawy z zakresu prawa pracy. I jeśli sądy będą stosowały te nowe procedury (a nie muszą, jest to niezależna decyzja sądu), spodziewać się można znacznego skrócenia okresu trwania takich postepowań. Czysto teoretycznie wystarczy bowiem nawet tylko jedna rozprawa, by zebrać wszystkie zeznania świadków i wydać wyrok.

Artykuł powstał przy merytorycznym udziale Portalu Szukam Pracy. Dowiedz się więcej o planowanej nowelizacji w artykule, kóry podsumowuje nowelizacje kodeksu cywilnego

undefined

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje