niedziela, 31 maja 2020 08:45

Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2020/2021

Autor Artykuł sponsorowany
Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2020/2021

Jeśli 8 klasa (od września będzie ósmą) realizowała w klasie 6 jedną godzinę dyrektorską (2018/2019), to ile powinno się przydzielić godzin dyrektorskich w klasie 8?

Odpowiedź

Zgodnie z tabelą zawartą w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639) w I etapie edukacyjnym (klasy I-III) dyrektor ma do dyspozycji 3 godziny, a w II etapie edukacyjnym (IV-VIII) 4 godziny.

Uzasadnienie

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, że ww. rozporządzenie weszło w życie od 1 września 2019 r. (§ 11) i uchyliło wcześniejsze rozporządzenie z 2017 r. poprzez zapis znajdujący się w stopce tekstu rozporządzenia na str. 6 (odnośnik nr 3): „Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534).”, zatem z dniem 1 września2019 r. przestaje obowiązywać także przepis § 8 dotychczasowego rozporządzenia brzmiący: „W latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 dla uczniów, którzy rozpoczną kształcenie w klasie VII szkoły podstawowej, wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, wynosi 1 godzinę tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania.”.

Ponadto, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 lit a „ramówki” z 2019 r. nowe przepisy stosuje się w szkole podstawowej począwszy od roku szkolnego 2019/2020 (przestają obowiązywać dotychczasowe).  Warto zauważyć, że nowe rozporządzenie nie zawiera żadnych przepisów przejściowych dla szkół podstawowych.

Zasadą jest, że godziny dyrektorskie w rozporządzeniu nie są przypisane do klasy, tylko do etapu edukacyjnego (klasa rozumiana jest jako poziom nauczania). Czyli dyrektor ma swobodę w lokowaniu ich w „czasie”. Warunek: w II etapie edukacyjnym musi być zachowany pięcioletni wymiar godzin dla każdego oddziału danej klasy.

Moim zdaniem, po wejściu w życie nowego rozporządzenia:

  • w I etapie edukacyjnym oddziały poszczególnych klas: pierwszej, drugiej i trzeciej mają prawo do godzin dyrektorskich w wymiarze 3 godz./tyg.
  • w II etapie edukacyjnym oddziały poszczególnych klas: czwartej, piątej, szóstej, siódmej i ósmej, mają prawo do godzin dyrektorskich w wymiarze 4 godz./tyg.

Zastosuj!

Dokonując swoistej „inwentaryzacji” dotychczas wykorzystanych godzin w poszczególnych klasach, trzeba tak zaplanować godziny dyrektorskie na przyszłe lata, aby na koniec II etapu edukacyjnego uzyskać 4 godziny dyrektorskie dl każdego oddziału. Zajęcia mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych. Analogicznie: na koniec I etapu edukacyjnego uzyskać 3 godziny dyrektorskie.

Można spotkać także inne interpretacje nowego rozporządzenia, np. iż nie podstaw do sumowania godzin do dyspozycji dyrektora z poprzedniej ramówki (2017 r.) z nową (2019 r.), bo są to zupełnie inne godziny, czyli w cyklu można rozliczać wg nowych zasad dopiero obecną klasę piątą i klasy młodsze.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639) - § 10 ust. 1 pkt 1 lit a, § 11, załącznik nr 1.

Wanda Pakulniewicz
Ekspert Portalu Oświatowego
https://www.portaloswiatowy.pl/

Edukacja

Edukacja - najnowsze informacje