poniedziałek, 25 września 2023 12:21

Co oznacza niewłaściwe składowanie gruzu budowlanego i jak uniknąć potencjalnych kar?

Autor Artykuł zewnętrzny
Co oznacza niewłaściwe składowanie gruzu budowlanego i jak uniknąć potencjalnych kar?

Niewłaściwe składowanie gruzu budowlanego może prowadzić do wielu problemów, w tym zagrożeń dla środowiska, co zaś skutkuje konsekwencjami karnymi. Przyjrzyjmy się zatem, co oznacza niewłaściwe gospodarowanie odpadami budowlanymi i co można zrobić, aby nie dopuścić do związanego z tym ryzyka.

Co prawo mówi o postępowaniu z gruzem?

Każda utylizacja odpadów, w tym gruzu, powinna przebiegać zgodnie z literą prawa. Gruz to odpady powstające podczas robót budowlanych, takich jak budowa, rozbudowa, rozbiórka, wyburzanie, demontaż czy remont generalny. Jako że odpady z budowy nie wpisują się w definicję odpadów komunalnych, nie mogą być umieszczane w kubłach na śmieci bytowe. Trafić powinny do odpowiedniego kontenera na gruz. Kontenery nie tylko pomagają utrzymać porządek na placu budowy, ale chronią też glebę przed niekorzystnym wpływem zanieczyszczeń. W stopniu tak dużym jak tylko możliwe, zawartość pojemnika na gruz trafia do recyklingu, dzięki czemu część surowców zostaje odzyskana, generując tym samym dobrej jakości kruszywo budowlane.

Czego robić nie wolno?

Niewłaściwe składowanie gruzu budowlanego to praktyka, w której odpady budowlane są gromadzone, składowane lub usuwane w sposób niezgodny z przepisami, normami i zasadami ochrony środowiska. Może to obejmować:

  • gromadzenie gruzu na terenach nieprzeznaczonych do tego celu (na tak zwanych dzikich wysypiskach),
  • gromadzenie gruzu na gołej ziemi,
  • pozostawianie gruzu na terenach publicznych lub prywatnych bez zgody właściciela,
  • zakopywanie gruzu pod gruntem, topienie w zbiornikach wodnych,
  • wywożenie gruzu do lasu.

To klasyczne przykłady niewłaściwego gospodarowania gruzem. Kodeks Wykroczeń przewiduje za wyrzucanie odpadów do lasu karę grzywny lub nagany. Grzywna grozi też za zakopywanie i zatapianie gruzu, sprawca tych czynów może być również obarczony tzw. nawiązką, czyli obciążeniem finansowym za przywrócenie środowisku naturalnemu stanu sprzed zanieczyszczenia odpadami. Sąd może również orzec areszt do 30 dni, a nawet karę pozbawienia wolności do lat 5.

Jak uniknąć kar?

Jeżeli wiemy, że będziemy mieć do czynienia z gruzem, najlepiej jest zaopatrzyć się w odpowiedni kontener budowlany. Nie trzeba oczywiście posiadać go na własność. Istnieją firmy, które w ramach świadczonej przez siebie usługi, jaką jest wywóz gruzu, podstawiają kontener pod wskazany adres. Z takiego pojemnika można korzystać przez określony czas, zwykle przez kilka dni. Jeśli prowadzony jest remont generalny w mieszkaniu, a wokół bloku czy kamienicy jest ograniczona ilość miejsca, kontener może zastąpić tak zwany worek bigbag — jest on zgrabniejszy od kontenera, jednak udźwignie ponad tonę śmieci.

Korzystanie z wynajętego pojemnika na gruz jest nie tylko pożądane z prawnego i ekologicznego punktu widzenia, ale i ułatwia logistykę prac remontowo-budowlanych. Naszym zadaniem jest jedynie umieścić gruz w kontenerze czy worku, a całą resztą, czyli wywozem gruzu z posesji i utylizacją zajmuje się firmy takie jak gruzo.pl. Cała zawartość pojemnika trafi do działającej legalnie sortowni, oczyszczalni, a czysty gruz zostanie poddany recyklingowi.

Wynajęcie pojemnika na gruz jest bardzo proste. Wystarczy znaleźć lokalnie działającą firmę świadczącą taką usługę. Mieszkańcy stolicy na przykład wpisują w wyszukiwarkę hasło kontenery na gruz Warszawa i wybierają przedsiębiorstwo spośród wielu dostępnych wyników.

Niewłaściwe składowanie gruzu może prowadzić do zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Organizacje lub osoby odpowiedzialne za niezgodne z prawem gospodarowanie gruzem ponoszą surowe konsekwencje swoich czynów. Korzystanie z usług profesjonalnych firm zajmujących się umożliwieniem prawidłowego składowania, wywozem i utylizacją odpadów budowlanych, pomaga w uniknięciu błędów, a tym samym kar za niewłaściwe postępowanie z odpadami.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje

Rozrywka