niedziela, 5 stycznia 2020 09:32

Jak będzie wyglądał budżet powiatu myślenickiego w 2020 r.?

Autor Manuel Langer
Jak będzie wyglądał budżet powiatu myślenickiego w 2020 r.?

W przedostatni dzień zeszłego roku w sali obrad Starostwa Powiatowego odbyła się XVIII sesja Rady Powiatu Myślenickiego, poświęcona przede wszystkim uchwaleniu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu oraz podjęciu uchwały budżetowej na rok 2020.

Skarbnik Powiatu – Maria Niżnik przedstawiła projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej Powiatu i projekt uchwały budżetowej na rok 2020. Odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu i o projekcie uchwały budżetowej. Projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak również przez Komisje stałe Rady Powiatu Myślenickiego. Po przedstawieniu stanowiska Zarządu Powiatu Myślenickiego do opinii komisji i autopoprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu i do projektu uchwały budżetowej, Rada Powiatu przyjęła projekty uchwał dotyczące budżetu na rok 2020. Uchwalony został budżet Powiatu na 2020 roku - dochody wynoszą 128.363.199 mln złotych, a wydatki są na poziomie ponad 134.063.091 mln złotych.

Wydatki na infrastrukturę drogową, oświatę, ochronę zdrowia i pomoc społeczną to priorytety w uchwalonym budżecie, który stanowi kontynuację polityki zrównoważonego rozwoju Powiatu Myślenickiego- podkreślił starosta Józef Tomal.

Najwięcej Powiat planuje wydać na oświatę i szkolnictwo ponadpodstawowe - blisko 30 mln złotych. Na utrzymanie i remonty dróg powiatowych oraz m.in. na inwestycje drogowe przewidziano  ponad 14 mln złotych. `Na ochronę zdrowia 1.345.000 zł.  na m. in. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb oddziałów szpitalnych i pracowni”. Kolejnym obszarem, na który Powiat planuje przeznaczyć wysokie środki finansowe jest pomoc społeczna. Realizacja zadań w tym obszarze pochłonie prawie  ponad 12 mln złotych.

Rada podjęła także uchwały w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na zakończenie sesji Tadeusz Żaba Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym, członkom Zarządu, Skarbnikowi i Sekretarzowi Powiatu oraz pracownikom Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu za dotychczasowe zaangażowanie i wysiłek włożony w pracę na rzecz rozwoju Powiatu Myślenickiego oraz złożył zebranym noworoczne życzenia.

Info/foto: Starostwo Myślenickie

Myślenice - najnowsze informacje