poniedziałek, 28 września 2020 09:41

Jakimi metodami przeprowadzana jest wycena spółki?

Autor Artykuł sponsorowany
Jakimi metodami przeprowadzana jest wycena spółki?

Pomiaru składników majątkowych, czyli ustalenia wartości przedsiębiorstwa, można dokonać na wiele sposobów. Kluczem do rzetelnej wyceny przedsiębiorstw jest nie tylko znajomość metod wyceny, ale przede wszystkim umiejętność odpowiedniego ich doboru do celu, dla którego ustalana jest wartość firmy. Sprawdzamy, z jakich metod wyceny przedsiębiorstw korzystają rzeczoznawcy i wskazujemy, kiedy mają one zastosowanie.

Jakie są najczęściej stosowane sposoby wyceny firm?

Jeżeli zajrzeć do literatury omawiającej zagadnienie wyceny podmiotów gospodarczych, to nietrudno zauważyć, że istnieją różne metody wyceny majątku spółki. Powstawanie kolejnych metodologii również jest uzasadnione – każda z nich koncentruje się na innym aspekcie działalności firmy, np. badaniu wolnych przepływów, wartości księgowej czy działalności operacyjnej. Jest to o tyle istotne, że wybór metody powinien odpowiadać celowi, dla którego firma jest wyceniana.

Mimo że sposobów wyceny firm jest wiele, to można wskazać metody wyceny spółki, które są stosowane najczęściej. W swojej codziennej pracy rzeczoznawcy z Kancelarii SIPEX (rzeczoznawcy.net.pl) stosują następujące metody wyceny przedsiębiorstw:

 • metody majątkowe,
 • metody dochodowe,
 • metody porównawcze.

Chociaż wybór sposobu ustalania wartości rynkowej firmy wynika z wniosków płynących z analizy potrzeb przedsiębiorcy (a więc także celu, dla którego chce on uzyskać raport), to warto znać specyfikę poszczególnych metod wyceny.

Wartość firmy – kiedy używa się majątkowych metod wyceny spółek?

Metody majątkowe są dziś uznawane za najbardziej tradycyjne sposoby ustalania wartości podmiotów gospodarczych. W ich przypadku rzeczoznawcy bazują na informacjach ujętych w bilansie. Do dyspozycji specjalistów pozostaje:

 • metoda skorygowanych aktywów netto – aktywa pomniejsza się zarówno o teraźniejsze, jak i przyszłe zobowiązania przedsiębiorstwa,
 • metoda wartości odtworzeniowej – w tym modelu bada się, ile potencjalny kupiec musiałby wyłożyć kapitału, aby uzyskać wyceniany podmiot,
 • metoda wartości likwidacyjnej – ten sposób opiera się na założeniu, że likwidacja majątku firmy wiąże się z kosztami, dlatego o koszty te pomniejsza się aktywa.

W każdej metodzie majątkowej szacuje się wartość zgromadzonych przez firmę środków pieniężnych i rzeczowych. Rzeczoznawcy biorą pod uwagę również sumę nakładów pracy.

Prezentowane metodologie  wycen przedsiębiorstw mają swoje zalety i wady. Przede wszystkim majątkowa wycena jest prosta i nie wymaga dużych nakładów pracy. Jest ona bowiem powiązana z bilansem (w jej ramach rzeczoznawca opiera się na sporządzonym bilansie). Z drugiej strony w przypadku tej metody wyceny przedsiębiorstw najważniejsze są czynniki finansowe – rzeczoznawca przy ustalaniu wartości firmy nie bierze pod uwagę choćby jej reputacji.

Metody skorygowanych aktywów netto, przepływów pieniężnych i zagadnienie przepływów pieniężnych są też omawiane w artykule „Jakimi metodami przeprowadzana jest wycena spółek? Co wpływa na wartość wyceny?”.

Ustalanie wartości spółki – kiedy mają zastosowanie dochodowe metody wyceny firm?

Wartość firmy można oszacować również metodami dochodowymi. Na czym polegają dochodowe metody wyceny przedsiębiorstwa? W ich przypadku przyjmuje się założenie, zgodnie z którym wartość firmy jest skorelowana z potencjalnymi przepływami. Inaczej mówiąc, przedsiębiorstwo jest warte tyle, ile w przyszłości może wygenerować przepływów pieniężnych – dokonuje się więc prognozy. W oszacowaniu wartości firmy w oparciu o dochody rzeczoznawcy stosują różne metody, a najpopularniejsze to:

 • metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) – wartość przedsiębiorstwa postrzegana jest przez pryzmat wolnych nadwyżek finansowych generowanych dla właścicieli,
 • metoda zdyskontowanych zysków – odbywa się poprzez szacowanie prognozowanych dochodów, które następnie są dyskontowane przy użyciu kosztu kapitału własnego,
 • metoda zdyskontowanych dywidend – przepływy pieniężne to dywidendy, które przedsiębiorstwo wypłaca właścicielom w okresie swojego funkcjonowania.

Wycena przedsiębiorstwa np. metodą DCF jest stosunkowo skomplikowana i czasochłonna. Raport z wyceny dokonanej w tym modelu często jest kluczowy dla osób,  które planują transakcję kupna lub sprzedaży firmy. W wyniku odpowiedniego podejścia zastosowanego przez rzeczoznawcę możliwe jest określenie, czego (jakich korzyści) może spodziewać się potencjalny właściciel.

Wartość spółki – w jakim celu stosowane są metody porównawcze?

Metoda porównawcza wykorzystuje wskaźniki i mnożniki cenowe oraz notowania giełdowe. Jak wskazuje sama nazwa tego podejścia, wartość przedsiębiorstwa jest ustalana poprzez porównanie go z innymi podmiotami na rynku. Polega to na znalezieniu podobnej firmy, a następnie porównaniu jej wyników finansowych z wynikami wycenianego przedsiębiorstwa.

Aby dokonać wyceny metodą porównawczą, specjaliści korzystają z różnych mnożników. Do najpopularniejszych należą:

 • P/E – cena akcji do zysku na jedną akcję,
 • EV/EBIT– Enterprise Value do zysku operacyjnego,
 • EV/EBITDA– Enterprise Value do zysku operacyjnego i amortyzacji.

Trudność w metodzie porównawczej polega na konieczności znalezienia podobnej firmy działającej w tej samej branży. Nie zawsze jest to proste, gdyż trzeba uwzględnić m.in. aktualną fazę rozwoju, w jakiej znajduje się spółka, oraz jej wielkość. Dodatkowo porównawcze metody szacowania wartości spółki nie uwzględniają choćby jej aktualnego finansowania czy jej przyszłych potrzeb inwestycyjnych.

Wyceny wartości przedsiębiorstwa czy jej aktywów dokonuje się dla różnych celów, np. z powodu planowanej sprzedaży. Jeżeli zlecana jest profesjonalna wycena, to rzeczoznawca majątkowy dokonuje wyceny przedsiębiorstwa w oparciu o optymalną metodę, np. szacuje wartość przy pomocy metody skorygowanych aktywów netto.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje