środa, 12 kwietnia 2023 08:16

Na co pozwalają uprawnienia budowlane?

Autor Artykuł zewnętrzny
Na co pozwalają uprawnienia budowlane?

Uzyskanie uprawnień budowlanych poświadcza posiadanie zaawansowanej wiedzy technicznej z zakresu wybranej specjalizacji, znajomość przepisów prawa związanego z budownictwem, a także umiejętność korzystania z tych informacji w praktyce zawodowej. Dokument w dużym stopniu poszerza zakres obowiązków, które pracownik może wykonywać, a także znacząco zwiększa jego wartość rynkową. Na co dokładnie pozwalają uprawnienia budowlane? Odpowiadamy.

Uprawnienia w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

Uprawnienia architektoniczne umożliwiają projektowanie bądź kierowanie pracami budowlanymi w kontekście architektury obiektu bez ograniczeń. Z kolei zakres ograniczony pozwala na projektowanie lub kierowanie robotami w przypadku obiektów o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej bądź na jej terenie.

Te same możliwości dają uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Z kolei zakres ograniczony sprowadza się do budynków o kubaturze do 1000 m3, a także o konkretnej wysokości i liczbie kondygnacji. Wyszczególniona jest również maksymalna głębokość umiejscowienia obiektu i rozpiętość elementów konstrukcji.

Jeżeli zamierzasz się starać o uprawnienia budowlane program do nauki, pytania egzaminacyjne oraz wykaz obowiązujących przepisów i aktów prawnych będą ogromnie pomocne.

Uprawnienia w specjalności inżynieryjnej

Specjalność inżynieryjna dzieli się na kolejne specjalizacje: drogową, kolejową, mostową, wyburzeniową oraz hydrotechniczną. Uprawnienia w nieograniczonym zakresie pozwalają na projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi, dotyczącymi obiektów drogowych i kolejowych, jak np. mosty, ściany oporowe, tunele liniowe, stacje, linie kolejowe, a także morskich budowli hydrotechnicznych. Certyfikat umożliwia także projektowanie lub kierowanie robotami rozbiórkowymi, uwzględniającymi użycie materiałów wybuchowych.

Możliwości oferowane przez każdą ze specjalizacji są wyznaczone przez stosowne przepisy ustawy Prawo budowlane. Ograniczony zakres reguluje wysokość, położenie, konstrukcję i rodzaj obiektów budowlanych, przy których można prowadzić działalność.

Uprawnienia w specjalności instalacyjnej

W zakres specjalności instalacyjnej wchodzą specjalizacje związane z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi i telekomunikacyjnymi. Uprawnienia sanitarne bez ograniczeń umożliwiają pracę związaną z obiektami takimi jak sieci i instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe i wentylacyjne. Zakres ograniczony daje możliwość projektowania lub kierowania robotami przy tych instalacjach dla obiektów o kubaturze nieprzekraczającej 1000 m3.

Uprawnienia elektryczne dają możliwość działania z sieciami, instalacjami i urządzeniami elektrycznymi. Zaliczają się do nich trakcje kolejowe i tramwajowe, czy też sieci metra. Zakres ograniczony limituje prace do instalacji o napięciu poniżej 1 kV i obiektów o kubaturze do 1000 m3.

Specjalizacja telekomunikacyjna w zakresie bez ograniczeń daje możliwość projektowania lub kierowania pracami budowlanymi w zakresie telekomunikacji przewodowej,  bezprzewodowej i infrastruktury towarzyszącej. Zakres ograniczony umożliwia prace związane z infrastrukturą obejmującą lokalne instalacje i linie.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje