piątek, 3 lipca 2020 09:40

Absolutorium dla Zbigniewa Strączka

Autor Marzena Gitler
Absolutorium dla Zbigniewa Strączka

30 czerwca na XX sesji Rady Gminy radni jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu Wójtowi Gminy Kłaj wotum zaufania oraz uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Na sesji omówiono i zaakceptowano sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Decyzja o absolutorium uwarunkowana była również pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do przedłożonego przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla gospodarza gminy z tytułu wykonania budżetu za rok poprzedni.

Równie ważnym punktem porządku obrad była debata nad „Raportem o stanie Gminy Kłaj za 2019 rok”, który wójt zobligowany był przedłożyć radzie do 30 maja 2020 roku. Zakres opracowanego tego dokumentu obejmuje przede wszystkim analizę zasobów gminy wg stanu na koniec ubiegłego roku oraz realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy w roku 2019.

Podczas sesji przyjęto również akty prawa miejscowego dotyczące spraw finansowych w roku bieżącym, inwestycji drogowych, planu zagospodarowania przestrzennego oraz bezpieczeństwa.

Inf. i foto: UG Kłaj

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje