środa, 9 października 2019 09:27

Chrzanów: Dopłaty do opieki nad dzieckiem. Komu przysługują?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Chrzanów: Dopłaty do opieki nad dzieckiem. Komu przysługują?

Od początku października 2019 mieszkańcy gminy Chrzanów mogą korzystać z Chrzanowskiego Bonu Żłobkowego.

Chrzanowski Bon Żłobkowy to świadczenie pieniężne przyznawane w celu częściowego pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem. Dotyczy dzieci, które ukończyły 1. rok życia i nie skończyły jeszcze 3 lat (nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3. rok życia).

Świadczenie mogą otrzymać rodzice i opiekunowie korzystający z niepublicznych form opieki nad dziećmi i zamieszkujący na terenie gminy Chrzanów. Dodatkowo osoby te:
– nie występują bądź odstępują z ubiegania się o objęcie dziecka opieką w Żłobku Miejskim w Chrzanowie,
– są zatrudnione lub wykonują inną pracę zarobkową,
– nie korzystają z urlopu wychowawczego,
– rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym, którego naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Chrzanów, jeżeli uzyskują dochody lub przychody podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– mają zawartą umowę o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy (należy przez to rozumieć odpowiednio żłobek i klub dziecięcy prowadzony przez instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Chrzanowa).

– Z Chrzanowskiego Bonu Żłobkowego mogą skorzystać również niepracujący rodzice. Warunkiem jest kontynuowanie nauki w systemie dziennym, udział w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych, pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny lub całkowita niezdolności do pracy potwierdzona orzeczeniem uprawnionego organu – informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie, który zajmuje się postępowaniami, dotyczącymi Chrzanowskiego Bonu Żłobkowego.

Wnioski o Chrzanowski Bon Żłobkowy można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie (parter, pokój nr 3 i 6) lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie – ul. Oświęcimska 9, 32-500 Chrzanów.

Więcej informacji na stronie internetowej OPS Chrzanów.

Chrzanów - najnowsze informacje