środa, 18 maja 2022 10:23

Proszowice. Ruszyła kwalifikacja wojskowa. Sprawdź, kto został wezwany

Autor Norbert Kwiatkowski
Proszowice. Ruszyła kwalifikacja wojskowa. Sprawdź, kto został wezwany

Likwidacja służby zasadniczej nie zniosła obowiązku stawiania się przed komisją lekarską. W poniedziałek rano Grzegorz Cichy Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice, Krystian Hytroś Starosta Powiatu Proszowickiego wraz z Szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie ppłk mgr inż. Piotrem Waręckim otworzyli tegoroczną kwalifikacje w powiecie proszowickim.

Kwalifikacja osób z Gminy Proszowice rozpoczęła się 16 maja. Potrwa od 16 do 18 maja 2022 roku - mężczyźni oraz 27 maja 2022 roku– kobiety. Komisja przyjmuje osoby do kwalifikacji w sali konferencyjnej Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Proszowicach przy ul. Parkowej 10.

Każdy, kogo czeka kwalifikacja, otrzymał imienne wezwanie z datą i miejscem stawienia się na kwalifikację, jednak nieotrzymanie takiego wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się na kwalifikacji - rozwieszane są również obwieszczenia na tablicach informacyjnych.

Do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. zostali wezwani:

  • 19-letni mężczyźni (urodzeni w 2003 roku),
  • 20-24-letni mężczyźni, którzy jeszcze nie stawili się do kwalifikacji wojskowej i w związku z tym nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do służby wojskowej,
  • mężczyźni i kobiety, w stosunku do których w latach 2020-21 orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej (kategoria B) na okres upływający przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 r.,
  • mężczyźni i kobiety, posiadający orzeczoną niezdolność do czynnej służby wojskowej (kategoria B), jeżeli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, pod warunkiem, że wnioskują o zmianę kategorii,
  • ochotnicy obojga płci w wieku 18-24 lata,
  • kobiety urodzone w latach 1998-2003, które z racji posiadanego wykształcenie lub kierunków studiów są niezbędne dla potrzeba gromadzenia rezerw osobowych:
  • które w danym roku akademickim kończą studia wyższe w uczelniach na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii i ratownictwa medycznego;
  • które kończą naukę w szkołach policealnych kształcących w zawodach: technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii.

Kwalifikację przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzekają wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie.

Źródło oraz foto: Gmina i Miasto Proszowice

Małopolska - najnowsze informacje