sobota, 10 sierpnia 2019 11:16

Myślenice: Tylko miesiąc, żeby się przyznać. Potem kontrole i wysokie kary

Autor Anna Piątkowska-Borek
Myślenice: Tylko miesiąc, żeby się przyznać. Potem kontrole i wysokie kary

Osoby, które w nielegalny sposób korzystają z myślenickich wodociągów i sieci kanalizacyjnej, mają miesiąc, by bez żadnych konsekwencji przyznać się do tego procederu i od razu podpisać stosowną umowę na pobór wody i zrzut ścieków.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach ogłosił abolicję. Dotyczy ona mieszkańców, którzy bez umowy, poza licznikiem, albo w inny nielegalny sposób i bez ponoszenia opłat korzystają z miejskich wodociągów i kanalizacji.

– Odbiorcy, którzy do 16 września 2019 r. (poniedziałek) dobrowolnie zgłoszą fakt nielegalnego poboru wody lub zrzutu ścieków i podpiszą umowę z zakładem, MZWiK w Myślenicach nie zostaną obciążeni karą – informuje myślenicki Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Abolicja obowiązuje tylko do 16 września 2019 roku. Po tym terminie wyszkoleni pracownicy MZWiK w Myślenicach ruszą w teren. Będą bezwzględni dla osób, w przypadku których wykryją kradzieże wody i nielegalne zrzuty ścieków.

– Po upływie terminu abolicji zostanie rozpoczęta akcja wykrywania nielegalnych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, uszkodzonych wodomierzy, braku plomb oraz nielegalnego wprowadzania ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej – podaje MZWiK.

Zajmą się tym przeszkoleni pracownicy MZWiK w Myślenicach. Zgodnie z art. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają oni prawo wejść na teren nieruchomości i zainstalować lub zdemontować wodomierz główny. Mogą także przeprowadzić kontrolę urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonać odczytu ich wskazań, oraz badań i pomiarów. Mogą również przeprowadzać przeglądy i naprawy urządzeń posiadanych przez MZWiK w Myślenicach, sprawdzać ilość i jakość ścieków wprowadzanych do sieci, a nawet odciąć przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne, lub założyć plomby na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu.

– Przypominamy również o zakazie poboru wody z hydrantów na sieci wodociągowej. Niedostosowanie się do ww. zakazu grozi karą pieniężną – podkreśla MZWiK w Myślenicach.

Dlaczego MZWiK zdecydował się na walkę z nielegalnym poborem wody i zrzutem ścieków?

Oczywiście chodzi o pieniądze. Koszty utrzymania Stacji Uzdatniania Wody oraz całej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej rosną. I niestety płacą za to mieszkańcy, którzy uczciwie korzystają z sieci, regularnie płacąc rachunki za wodę i pozbycie się ścieków.

– Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na posesjach na terenie całej gminy – komentuje Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach.

Wysokie kary za nielegalny pobór wody i zrzut ścieków

Osoby, do tej pory korzystające nielegalnie z sieci wodno-kanalizacyjnej, które do 16 września 2019 nie zgłoszą się do Działu Obsługi Klienta Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach (ul. Piłsudskiego 47) w celu podpisania umowy, muszą liczyć się z karą w wysokości kilku tysięcy złotych.

– Zgodnie z artykułem 28. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoby, które bez uprzedniego zawarcia umowy pobierają wodę z urządzeń wodociągowych, podlegają karze grzywny do 5 tysięcy złotych i karze grzywny do 10 tysięcy złotych w przypadku bezumownego wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – przypomina MZWiK w Myślenicach.

Do 16 września jest jeszcze szansa, żeby uniknąć kary.

Myślenice - najnowsze informacje