środa, 18 marca 2020 09:39

W parku miejskim w Proszowicach zniknie część drzew

Autor Manuel Langer
W parku miejskim w Proszowicach zniknie część drzew

Rozpoczyna  się realizacja szerokiego programu inwestycyjnego Gminy i Miasta  Proszowice, którego celem jest wszechstronny rozwój infrastruktury  sportu i przestrzeni rekreacyjnych oraz poprawienie jej dostępności dla  mieszkańców Proszowic. Program ten przewiduje również zagospodarowanie  nadbrzeży rzeki Szreniawy dla celów rekreacyjno turystycznych w tym  budowę przystani kajakowej wraz z infrastrukturą, stworzenie szlaku  Młynów Doliny Szreniawa, oraz poprowadzenie ścieżki przyrodniczej  i budowę ścieżek rowerowych. Planowane prace obejmują również teren  Parku Miejskiego – przebudowę alejek, budowę oświetlenia, placów zabaw,  małej architektury.

Park w Proszowicach założony został w latach  dwudziestych XX w., usytuowany jest na północ od miasta, na terenie  łęgów nadrzecznych, zajmuje obszar ok. 4 ha w widłach rzeki Szreniawy  i jej lewego dopływu.  Uwzględniając konfigurację i przebieg cieków  wodnych w założeniu wprowadzono układ geometryczny, o prostych, długich  osiach, choć swobodne kępy brzóz i naturalne zadrzewienia nadrzeczne  nawiązują do kompozycji krajobrazowych.

Skład gatunkowy  drzewostanu wynika z jego położenia w siedlisku łęgowym, pierwotnie  z dominacją topoli, wierzby oraz z olchą czarną, brzozą oraz  wprowadzonymi w nasadzeniach dębami, jesionami, wiązami, lipami oraz  klonami srebrzystymi i kasztanowcami. Warstwa podszytowa jest wyjątkowo  uboga i zasadniczo sprowadza się do obecności fragmentów liniowych  nasadzeń głogu.

Pierwotnie niektóre alejki parku zaakcentowane  były głogowymi żywopłotami, w centralnym punkcie założenia zaaranżowany  był krąg topól otoczony podwójnym szpalerem głogu.

W latach  powojennych rozpoczęła się powolna degradacja założeń dekoracyjnych,  eliminacja elementów ozdobnych na rzecz roślinności łęgowego lasu,  naturalnie zarastającej teren parkowy. Nowe nasadzenia przyczyniły się  do zagęszczenia parku, powstał zwarty zespół wysokiej zieleni ze śladami  kompozycji geometrycznej. Konsekwencją zwartego drzewostanu są liczne  drzewa wyciągnięte, zdeformowane, w większości rozbudowane w szczytowej  części korony.

Naturalne stanowisko łęgowe (silnie uwilgotnione,  z wysokim poziomem wód gruntowych) oraz występujące na przełomie XX  i początku XXI wieku kilkukrotne podtopienia (m.in. w maj 2019 r.,  w 2013 r., w 2010 r.) z naprzemiennie występującymi okresami  długotrwałej suszy spowodowały nieodwracalne szkody w drzewostanie  parku.

Osłabione drzewa (szczególnie olchy, jesiony) zostały  zaatakowane przez patogeny grzybowe powodujące stopniowe zamieranie  koron poszczególnych egzemplarzy, a w konsekwencji ich całkowite  zamieranie. Tak osłabione drzewa piętra górującego łatwo ulegają  wiatrowałom, a także złamaniom koron bądź całych pni.

Drzewa  zamierające i zasychające, nierokujące na skuteczne przeprowadzenie  zabiegów leczniczych czy pielęgnacyjnych w niektórych fragmentach parku  wymagają usunięcia sanitarnego zmierzającego do przebudowy gatunkowej.

Zachowanie  bezpieczeństwa osób przebywających w parku, jest priorytetem dla władz  gminy odpowiedzialnych za teren Parku Miejskiego. Należy wspomnieć, że  po ubiegłorocznych jesiennych wichurach Wojewoda Małopolski wezwał  właścicieli terenów do przeprowadzenia przeglądu drzewostanów  w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem parków miejskich  oraz do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie ewentualnych  zagrożeń (pismo OCiW.5531.100.2019 z 01.10.2019 r.)

W styczniu  oraz lutym tego roku odbyło się w parku miejskim kilka przeglądów  terenowych z udziałem specjalistów branży architektonicznej,  przyrodniczej oraz z udziałem pracowników Urzędu Gminy, Radnych  i Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 3 w czasie, których ustalono  konieczność pilnego usunięcia drzew zaschniętych i zagrażających  bezpieczeństwu mieszkańców korzystających z terenu parkowego. Usunięcie  drzew jest pierwszym etapem planowanych prac przed wykonaniem nowej oraz  modernizacją istniejącej infrastruktury parkowej.

Równocześnie  prowadzone jest postępowanie o sporządzenie aktualnej inwentaryzacji  dendrologicznej parku ( z indywidualnym oznakowaniem każdego drzewa)  ze szczegółowym opisem i zaleceniami.

Do usunięcia wytypowano 47  sztuk drzew (w terenie oznakowane są kolejnymi numerami namalowanymi  różową farbą). Są to drzewa całkowicie zaschnięte bądź złomy (drzewa  złamane, z których pozostały fragmenty samych pni), jak również drzewa  pochylone (o zachwianej statyce), grożące samoistnemu przewróceniu,  a także takie, które z racji swojego złego stanu zdrowotnego nie rokują  na poprawę zdrowotności i odzyskanie sił witalnych.

Dla  wnioskowanych do usunięcia drzew sporządzona została ekspertyza  ornitologiczno-chiropterologiczna oraz wydana w dniu 12 marca br.  decyzja starosty powiatu proszowickiego zezwalająca na przeprowadzenie  usunięcia przedmiotowych drzew.

Usunięcie wytypowanych drzew jest  również konieczne przed planowanymi pracami modernizacyjnym alejek  parkowych, budowy placów zabaw i latarni oświetleniowych.

Po zakończonych pracach w parku zostanie uzupełniona roślinność ozdobna, byliny i krzewy oraz posadzone zostaną nowe drzewa.

Info/foto: UGIMP

Proszowice - najnowsze informacje