czwartek, 11 lutego 2021 09:44

Wieliczka. 20 mln zł dotacji na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym. "To bardzo dobra wiadomość" - mówi burmistrz Artur Kozioł

Autor Głos 24
Wieliczka. 20 mln zł dotacji na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym. "To bardzo dobra wiadomość" - mówi burmistrz Artur Kozioł

- Blisko 30 miesięcy czekaliśmy na tę informacje. Wieliczka  otrzymała z Unii Europejskiej ponad 20 mln zł na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym - mówi burmistrz Artur Kozioł.

- Zawsze słucham z uwagą jak wiele osób wspomina kolektory deszczowe zbudowane przed II wojną światową. Dziś niestety po tylu latach to tylko historyczne wspomnienie, ponieważ rzeczywistość pokazuje stare, zniszczone archeologiczne zjawiska. Po wybudowaniu nowej kanalizacji sanitarnej, która zastąpiła tę przedwojenną musimy niestety zmierzyć się z nowymi klęskami żywiołowym. Po pierwszych gwałtownych zjawiskach atmosferycznych opracowaliśmy koncepcję kanałów ulgi. Budowa pierwszego kanału staje się faktem ponieważ dostaliśmy dofinansowanie ponad 20 mln zł. Dziękuje wszystkim za wsparcie w przygotowaniu wniosku - podkreśla burmistrz Wieliczki.

- 30 miesięcy temu złożyliśmy pierwszy wniosek dotyczący wybudowania kanałów ulgi dla miasta, które zmniejszą zagrożenie podczas gwałtownych nawałnic. Wartość projektu poprawiającego bezpieczeństwo miasta wynosi 29 568 000 zł, dotacja ze środków UE - 20 000 060, a wkład własny to 8 968 000 zł. Stare kanały wybudowane przed II wojną światową już dawno były niewydolne i nie radziły sobie z przyjęciem wody i ścieków - mówi burmistrz. - Budując nową sieć kanalizacji za miliony złotych uporządkowaliśmy gospodarkę ściekową. System, który teraz budujemy ma nas uchronić przed nawałnicami, nagłymi burzami. Dofinansowanie, które otrzymaliśmy, pozwoli nam zrealizować pierwsze etap tzw. kanału ulg. Bardzo cieszę się z ponad 20 milinów, które pozyskaliśmy. Projekt przygotowaliśmy kilkanaście miesięcy temu po zdarzeniach, które spotkały nasze miasto. - podkreśla Artur Kozioł.

Cel i założenia projektu:

Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w postaci podtopień terenów wodami opadowymi w mieście Wieliczka oraz przyczynianie się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich klęsk w zlewni cieku Serafa na terenach miasta i gminy Wieliczka i miasta Krakowa.

Celem projektu jest przeciwdziałanie klęskom żywiołowym wskazanym powyżej. Wskaźniki produktu przedstawiają się następująco:

 • Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej - 1,1 km
 • Długość wyremontowanej sieci kanalizacji deszczowej - 0,2 km

Społeczno-gospodarczymi celami ogólnymi Projektu, o długofalowym oddziaływaniu są:

 • poprawa bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców miasta Krakowa zamieszkałych w obszarze zalewowym rzeki Serafy,
 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wieliczka na obszarach zalewanych wodami pochodzącymi bezpośrednio z opadów deszczu,
 • wzmocnienie spójności wewnętrznej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w tym dostępności do usług publicznych,
 • niwelowanie barier rozwojowych i poprawa warunków dla rozwoju aktywności gospodarczej w mieście Wieliczka i mieście Kraków,
 • ochrona zasobów wodnych w zlewni rzeki Serafy.

Planowany system kanalizacji deszczowej od ul. Żeromskiego, poprzez Trakt Solny, rejon torów kolejowych, ul. Mickiewicza, ul. Legionów do ul. Sienkiewicza ma zapewnić odciążenie istniejącego głównego kolektora f1400 mm w tej zlewni kanalizacyjnej, poprzez przejęcie wód opadowych i roztopowych z sieci kanalizacji deszczowej położonej w północnej części zlewni i odprowadzenie ich tranzytem do kolektora 2200x1900 mm w ul. Żeromskiego.

Dodatkowo, w celu odciążenia dolnego odcinka kolektora f1400 mm, wykonana będzie komora przelewowa z odprowadzeniem nadmiaru wód opadowych do zbiornika retencyjnego planowanego przy Trakcie Solnym.

Na planowanym ciągu kanalizacji deszczowej wykonane zostaną dwa zbiorniki retencyjne:

 • jeden zbiornik retencyjny zamknięty, żelbetowy, o pojemności czynnej min. 1000 m3, w rejonie Traktu Solnego,
 • jeden zbiornik retencyjno-odparowujący, otwarty, ziemny o dnie i skarpach uszczelnionych i umocnionych, o pojemności czynnej min 100 m3, w rejonie torów kolejowych i ul. Mickiewicza.

Zadaniem zbiorników retencyjnych będzie zmniejszenie natężenia przepływu wód opadowych w sieci kanalizacyjnej oraz zmniejszenie natężenia wód opadowych wprowadzanych do cieku Serafa podczas deszczów o dużym nasileniu i natężeniu, i tym samym przyczynianie się do zmniejszenia przepływu wody w cieku. W zbiorniku retencyjnym zamkniętym zostanie zapewniona strefa magazynującą zapas wody, która będzie mogła być czerpana za zbiornika w celu wykorzystywania do podlewania zieleni miejskiej, zmywania powierzchni utwardzonych w tym ulic, przepłukiwania kanałów itp. celów. Pojemność strefy magazynującej nie będzie mniejsza niż 60% pojemności czynnej tego zbiornika.

W zbiorniku retencyjno - odparowującym zostanie zapewniona strefa odparowywania wody o pojemności ok. 30 m3, z której woda nie będzie odpływać do kanalizacji lecz będzie odparowywana, co będzie dodatkowo zmniejszać ilość wód opadowych w kanalizacji i wprowadzanych do cieku Serafa.

Planowana podczyszczalnia wód opadowych będzie zapewniać, że jakość wód wprowadzanych do cieku Serafa będzie spełniać obowiązujących przepisów (tj. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych), tzn. nie będą zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych i 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

W zakresie Projektu opracowany zostanie model hydrodynamiczny sieci kanalizacji deszczowej planowanej i istniejącej w całej zlewni, z której wody opadowe będą odprowadzane do istniejącego kolektora 2200x1900, i dalej poprzez planowaną podczyszczalnię wód opadowych będą wprowadzane do cieku Serafa. Model zostanie wykorzystany do sprawdzenia czy i gdzie występuje ryzyko wylewania wody z kanalizacji i zalewania terenów, do optymalizacji sieci kanalizacji deszczowej w zlewni, i do weryfikacji i ewentualnej zmiany założeń (w tym średnic kanałów) przyjętych w Programie funkcjonalno-użytkowym, przy projektowaniu kanałów deszczowych i pozostałych obiektów (zbiorników retencyjnych, komór przelewowych, podczyszczalni wód opadowych, wylotu).

Projekt obejmuje również wykonanie systemu monitoringu obiektów podczyszczalni wód opadowych oraz zbiorników retencyjnych, z pomiarami poziomów wódy, osadów i olejów, zapewniającego bezprzewodowe przesyłanie informacji o stanach alarmowych na zadany numer telefonu, oraz wizualizację aktualnych wartości mierzonych parametrów w komputerze u operatora systemu kanalizacji deszczowej w Wieliczce.

Realizacja Projektu "Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka" poprzez zagospodarowanie wód opadowych przyczyni się do osiągnięcia celów POIiŚ 2014-2020 w taki sposób, że nastąpi:

 • poprawa bezpieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa,
 • poprawa bezpieczeństwa powodziowego opadowego oraz zapobiegnie podtopieniom na terenie Miasta Wieliczka.

Planowana inwestycja pn. „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka" wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 i przyczyni się do dynamizowania rozwoju Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego:

 • obszar 6. Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne,
 • kierunek polityki rozwoju 6.1 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz wykorzystanie ekologii dla rozwoju Małopolski,
 • kluczowe działanie 6.1.1 Ochrona zasobów wodnych: ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód podziemnych, powierzchniowych i gleb,
 • kluczowe działanie 6.1.5 Przeciwdziałanie występowaniu i minimalizowanie skutków negatywnych zjawisk atmosferycznych, geodynamicznych i awarii przemysłowych: właściwe zagospodarowanie terenów zagrożonych powodzią i suszą hydrologiczną z uwzględnieniem wymagań dotyczących oceny zagrożenia i ryzyka powodziowego, zwiększanie retencyjności zlewni oraz efektywności urządzeń zabezpieczenia przeciwpowodziowego (budowa, modernizacja).

inf. UMiG Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje