piątek, 8 listopada 2019 09:40

Dramatyczna sytuacja finansowa Powiatu Wielickiego. Mamy oświadczenie starosty

Autor Marzena Gitler
Dramatyczna sytuacja finansowa Powiatu Wielickiego. Mamy oświadczenie starosty

Dwa dni temu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja o zwolnieniach w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce. O co chodzi? Zobacz oświadczenie starosty wielickiego Adama Kociołka.

Oświadczenie Starosty Wielickiego dotyczące sytuacji finansowej powiatu

Powiat Wielicki znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Oficjalne zadłużenie powiatu sięgnęło ponad 56 milionów złotych, co daje niechlubne pierwsze miejsce wśród wszystkich powiatów w Małopolsce. Ale należy podkreślić że powiat posiada inne zobowiązania sięgające dodatkowo 22 milionów złotych, co daje razem niemal 80 milionów zadłużenia, przy dochodach własnych jedynie ok. 54 milionów.

W raporcie opublikowanym na stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej relacja zobowiązań (zaliczanych do długu publicznego) do dochodów ogółem wynosi 50,6%. Oznacza to, że budżet Powiatu Wielickiego na 2020 rok, ale też na lata następne, musi zostać drastycznie obniżony.

Już kilka lat temu, jako radny powiatowy sygnalizowałem to zagrożenie poprzednim władzom powiatu, ale zostało ono zbagatelizowane.

Dług publiczny Powiatu Wielickiego systematycznie narastał. W 2017 roku zadłużenie sięgnęło ponad 36 milionów złotych, podczas gdy w 2018 roku, kwota ta wzrosła do ponad 45 milionów złotych.

Po objęciu niemal rok temu funkcji starosty zapowiedziałem wszystkim kierownikom jednostek powiatowych konieczność wprowadzenia oszczędności ze względu na trudną sytuację finansową powiatu. Takie działania podjąłem również w starostwie powiatowym. Szalę goryczy przechyliła nowelizacja ustawy o finansach publicznych, która zmieniła kryteria wyliczania wskaźnika zadłużenia. Wiedziały o tym również poprzednie władze powiatu a mimo to nie podjęły żadnych działań zapobiegawczych.

Obecny zarząd powiatu wielickiego przygotowując projekt budżetu na nowy rok musi uwzględniać obecny stan prawny gdyż konsekwencje niezgodnego z prawem działania to odpowiedzialność dyscyplinarna a nawet karna.

Reasumując: wprowadzenie oszczędności wynika, po pierwsze z tego, że nowy budżet należy przygotować zgodnie z nowymi przepisami regulującymi kwestie dopuszczalnych obciążeń z tytułu spłaty zadłużenia Jednostek Samorządu Terytorialnego, zawartych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po drugie Powiat Wielicki musi wyjść z długów zaciągniętych w poprzednich latach przez poprzednie władze powiatu.

Obecnie zaproponowane cięcia budżetowe dotyczą 12 jednostek powiatowych i mają doprowadzić do redukcji deficytu sięgającego niemal 20 milionów złotych. W zależności od wielkości jednostki redukcje sięgają od 200 tys. do 7 mln złotych (w starostwie powiatowym). Tak drastyczne redukcje budżetu spowodują m.in.:
- Ograniczenie wydatków rzeczowych do minimum.
- Zamrożenie wzrostu płac w jednostkach powiatowych.
- Zamrożenie wzrostu diet radnych.
- Redukcje etatów we wszystkich jednostkach powiatowych.
- Likwidacja punktów zamiejscowych.
- Ograniczenie do minimum inwestycji powiatowych.
- Ograniczenie kosztów funkcjonowania spółki powiatowej.

Jedynie wprowadzenie tak drastycznych działań może doprowadzić do poprawienia sytuacji finansowej a także stabilizacji w jednostkach powiatowych. Powyższy plan nie przewiduje likwidacji żadnej jednostki powiatowej.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do 15 listopada br. projekt uchwały budżetowej zostanie przedłożony radzie Powiatu Wielickiego oraz, do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Uchwałę budżetową Rada Powiatu podejmie do 31 grudnia 2019 roku, w szczególnym wypadku termin ten może wydłużyć się do 31 stycznia 2020 roku.

Jesteśmy, więc na etapie projektowania budżetu i proces jego uchwalenia będzie poprzedzony pracami komisji Rady Powiatu. Jeśli na tym etapie pojawią się jakieś możliwości złagodzenia przedstawianych wyżej ograniczeń finansowych to zostaną natychmiast wprowadzone.

Mam nadzieję, że proponowane działania uchronią powiat wielicki przed gorszymi scenariuszami, które przewidują przepisy ustawy o finansach publicznych.

Adam Kociołek, Starosta Wielicki

Zobacz też:

Starosta wielicki Adam Kociołek: "Sytuacja budżetowa jest trudna. Musimy wyjść ze spirali zadłużenia" (WIDEO)

Wieliczka - najnowsze informacje