wtorek, 23 lutego 2021 19:32

Gmina Wieliczka stawia na rozwój usług komunalnych

Autor Artykuł sponsorowany
Gmina Wieliczka stawia na rozwój usług komunalnych

Strategia inwestycyjna realizowana w gminie Wieliczka w ostatnich latach kładzie duży nacisk na zdecydowany rozwój w zakresie świadczonych usług komunalnych, z których korzystają mieszkańcy. Aby ocenić efekty podejmowanych działań wystarczy przyjrzeć się zaawansowaniu rozbudowy powstającej w bardzo szybkim tempie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Od 2008 roku za prowadzone w imieniu gminy działania w tym zakresie odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce.

Działalność spółki opiera się na wykonywaniu zadań zleconych przez Gminę Wieliczka służących bieżącym potrzebom mieszkańców regionu. Są to głównie działania obejmujące dostarczanie wody i odbiór ścieków od mieszkańców gminy (76%), odbiór odpadów komunalnych (11%), inne prace zlecone przez gminę (6%) oraz działalność komercyjną (7%).

Działalność w zakresie infrastruktury oraz majątku trwałego spółki obejmuje inwestycje finansowane ze środków własnych, do których zalicza się rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także inwestycje współfinansowane z podmiotami prywatnymi oraz zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

- Największym i najbardziej zaawansowanym zadaniem realizowanym obecnie przez Zakład Gospodarki Komunalnej jest inwestycja pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV”. Zadanie finansowane jest w 85% ze środków unijnych oraz w 15 % ze środków własnych ZGK. Łączny koszt przedsięwzięcia ma wynieść ponad 39 mln zł netto, a przyznana kwota dofinansowania to prawie 32 mln zł – podkreśla prezes ZGK Bogdan Sowa.

W ramach dofinansowania tego zadania realizowane są następujące projekty inwestycyjne:
- Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Węgrzcach Wielkich
- Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczce-Bogucicach
- Remont i modernizacja ujęcia w Bieżanowie
- Budowa 4 studni głębinowych Wieliczka-Bogucice
- Budowa rurociągów wody surowej i czystej
- Przebudowa i budowa ul. Winnickiej i Za Torem z przebudową i budową uzbrojenia podziemnego
- Budowa zbiornika wody Sułków I z hydrofornią i siecią wodociągową
- Budowa zbiornika wody Sułków I z hydrofornią
Dotychczasowe nakłady finansowe na ten cel wyniosły 12 123 292,85 zł.

Dzięki dotacji ze środków unijnych udało się zrealizować również następujące inwestycje:
- Budowa kanału deszczowego i sanitarnego ul. Mickiewicza-PKP - etap IV
- Budowa rurociągów wody od ul. Boguckiej do ul. Reformackiej.
Dotychczasowe nakłady finansowe na ten cel wyniosły 1 753 846,84 zł.

Wśród zadań podejmowanych przez ZGK są inwestycje będące w trakcie realizacji, finansowane ze środków własnych. Są to:
- Budowa sieci wodociągowej od granicy miasta Krakowa
- Budowa wodociągu w drodze ul. Pasternik
- Przebudowa wodociągu ul. Szpitalna
- Budowa sieci wodociągowej strefy Krzyszkowice-Glinki
- Budowa sieci wodociągowe w pasie ul. Podgórskiej
- Sieć wodociągowa wzdłuż ul. Niepołomskiej w Zabawie
- Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Sułkowie.
Dotychczasowe nakłady finansowe na ten cel wyniosły 154 575,92 zł.

Inwestycje w trakcie realizacji, współfinansowane z podmiotami prywatnymi:
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kokotów
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zabawa
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Byszyce
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Węgrzce Wielkie
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Czubinów
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Czarnochowice-Wieliczka
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rożnowa
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Grajów
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Mietniów
- Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Krzyszkowicka (etap I i II)
- Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Długa
- Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Górska.

- W ramach prowadzonych inwestycji współfinansowanych przy udziale mieszkańców powstanie 4 100 m nowej sieci wodociągowej, która obejmie swoim zasięgiem ok. 1 800 nowych mieszkań, a więc skorzysta z niej ok. 7 000 mieszkańców – zwraca uwagę prezes ZGK Bogdan Sowa. - Po zakończeniu realizacji części inwestycji w 2019 roku spółka przejęła 6 988 mb sieci wodociągowej oraz 2 128 mb sieci kanalizacyjnej. W 2020 roku przejęliśmy 3 548 mb sieci wodociągowej oraz 846 mb sieci kanalizacyjnej. Łącznie, w ciągu ostatnich dwóch lat udało się przejąć 10 536 mb wodociągów i 2 974 mb kanalizacji - dodaje.

Od 2008 roku spółka poniosła nakłady inwestycyjne na rozbudowę, przebudowę i modernizację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w wysokości 7 440 831,97 zł. W tym czasie nastąpił zdecydowany przyrost długości sieci wodociągowej o 76 500 mb oraz rozbudowanie długości sieci kanalizacyjnej o 25 000 mb. Łączna długość sieci wodociągowej w gminie Wieliczka wynosi obecnie 528 800 mb, a sieci kanalizacyjnej 261 500 mb (w tym 145 000 mb dzierżawione od gminy).

W kompetencji ZGK jest także realizacja zadań powierzonych przez gminę. Wśród stałych obowiązków realizowanych każdego roku są następujące działania:  
- Remont i bieżące utrzymanie urządzeń komunalnych – WGKiOŚ
- Utrzymanie przystanków na terenie Miasta i Gminy – WGKiOŚ
- Likwidacja dzikich wysypisk – WGKiOŚ
- Utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy – WGKiOŚ
- Utrzymanie alei różanej w parku – WGKiOŚ
- Utrzymanie i konserwacja zieleni nieurządzonej – WGKiOŚ
- Utrzymanie szalet miejskich – WGKiOŚ
- Utrzymanie studzienek kanalizacyjnych – GZD
- Zimowe utrzymanie rynku – GZD
- Utrzymanie pasów drogowych i konserwacja zieleni przydrożnej – GZD
- Zapewnienie ciągłej bezawaryjnej pracy obiektów odwadniających przy drogach gminnych – GZD
- Uporządkowanie cieków wodnych Gminy – GZD
- Utrzymanie placu postojowego przy ul. Limanowskiego – GZD
- Utrzymanie czystości na terenie cmentarza komunalnego

Zakład Gospodarki Komunalnej realizuje także zadania powierzone na podstawie umów zleconych (w trybie „in-house”):
- Utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy – GZD
- Oznakowanie pionowe utrzymanie i montaż progów zwalniających – GZD
- Prowadzenie zimowego utrzymania dróg – GZD
- Obsługa strefy płatnego parkowania – GZD
- Bieżące utrzymanie PSZOK (oraz odbiór przeterminowanych leków) – WGKiOŚ
- Odbiór odpadów sektor I – WGKiOŚ
- Odbiór odpadów sektor II – WGKiOŚ
- Utrzymanie i konserwacja zieleni nieurządzonej – WGKiOŚ.

Z tytułu podpisanych umów wykonawczych spółka na koniec 2020 roku osiągnęła przychody w wysokości 6 579 164,34 netto, w tym z umów in-house 5 867 711,09 netto.

Szeroko zakrojona działalność inwestycyjna spółki wymusza także bieżącą modernizację floty samochodowej. Tylko w latach 2019-2020 spółka zakupiła 7 nowych pojazdów, m.in. 2 wysoko wyspecjalizowane śmieciarki DAF, 3 wyspecjalizowane technicznie samochody IVECO, zamiatarkę Karcher, która dzięki rozwiązaniom technicznym sprawdza się na obszarach miejskich, zwłaszcza wśród gęsto zaparkowanych samochodów oraz hakowiec DAF do transportu kontenerów.

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje