piątek, 27 stycznia 2023 13:08

Jak będzie rozwijać się Wieliczka do 2030? Strategia została uchwalona

Autor Artykuł zewnętrzny
Jak będzie rozwijać się Wieliczka do 2030? Strategia została uchwalona

W dniu 26 stycznia 2023 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Wieliczce przyjęta została Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2023-2030.

Bardzo dziękuję Radzie Miejskiej za przyjęcie tego najważniejszego dokumentu. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w konsultacjach. W dokumencie jest wiele strategicznych zadań, pokazane są również słabsze obszary, które wymagają wzmocnienia. Dzięki temu dokumentowi będziemy starać się przygotować nasze miasto i gminę do pozyskania funduszy z Unii Europejskiej – podkreślił burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.


Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2023-2030 jest istotnym dokumentem określającym plany rozwoju lokalnego i określa kluczowe kierunki rozwoju gminy Wieliczka. Strategia wskazuje wizję, cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań wyznaczone do realizacji w okresie jej obowiązywania. Dokument zawiera syntetyczną diagnozę Gminy w zakresie sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz analizę strategiczną mocnych i słabych stron, kierunki działania i obszary strategicznej interwencji. Jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania i stanowi podstawę do prowadzenia przez władze samorządowe długookresowej polityki rozwoju gminy.


Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2023-2030 pozwala określić najbardziej efektywne działania gwarantujące skuteczny rozwój całego obszaru, co bezpośrednio wpływa na rozwój infrastruktury, przedsiębiorczości oraz powstanie nowych inicjatyw społecznych. Strategia wpływa również na budowę wizerunku gminy Wieliczka, która jest także źródłem informacji dla grona podmiotów gospodarczych, społecznych , inwestorów i mieszkańców.


Biorąc pod uwagę, że dobiegła końca poprzednia perspektywa wdrażania strategii oraz zmiany, jakie dokonały się od momentu jej przyjęcia, zbliżającą się nową perspektywę finansową Unii Europejskiej oraz konieczność dostosowywania dokumentu do  wymogów unijnych i dokumentów krajowych wyższego rzędu podjęto decyzje o jej opracowaniu na kolejny okres obowiązywania z perspektywą do 2030 roku. W oparciu o to, co udało się zrealizować w poprzednim okresie oraz analizę potrzeb i uwarunkowań, zimą 2021 roku rozpoczęto prace na przygotowaniem nowej strategii obejmującej swoim zasięgiem lata 2023-2030.


Proces opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2023 -2030 został przeprowadzony na podstawie Uchwały nr XXXV/446/2021 z dnia 8 października 2021 roku Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka”, zgodnie z uaktualnionym harmonogramem Uchwały nr XLIV/647/2022 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 września 2022 roku.
Na każdym z etapów tworzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2023-2030 przewidziane były konsultacje społeczne trwające w terminie 29.08. – 3.10.2022 r., które przeprowadzono  w sposób bezpośredni – podczas spotkań konsultacyjnych dla mieszkańców ( w terminie 5 i 7.09.2022 r.), pośredni - za pomocą strony internetowej www.wieliczka.eu oraz biuletynu informacji publicznej a także udostępniając materiały informacyjne i formularze uwag w punktach obsługi mieszkańca.


Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2023-2030 obejmujące szczegółowe rozpatrzenie wszystkich zgłoszonych uwag (w formie elektronicznej: 278 uwag, pisemnej 18, ustnych: brak) zostało opublikowane na stronie internetowej www.wieliczka.eu oraz biuletynie informacji publicznej.
Prezentowana „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2023-2030” jest dokumentem wyznaczającym główne kierunki rozwojowe gminy w perspektywie do 2030 roku. Struktura dokumentu została oparta o części merytoryczne i  załączniki. Części merytoryczne obejmują:

  1. Diagnozę strategiczną  (społeczno – gospodarzą) miasta i gminy Wieliczka (8);
  2. założenia strategiczne ( misja, plany działań, cele, kierunki działań (2 i 3),
  3. model struktury funkcjonalno – przestrzennej Miasta i Gminy Wieliczka (4),
  4. obszary strategicznej interwencji (5)


Natomiast pozostałe rozdziały odnoszą się do systemu realizacji strategii (6) , ramy finansowe (7) , załączniki graficzne.
W Strategii  ujęto główne założenia, ustalenia i rekomendacje dotyczące kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej Miasta i gminy Wieliczka , które  zostały zawarte w czwartym rozdziale Strategii „Model struktury funkcjonalno – przestrzennej Miasta i gminy Wieliczka”. Przede wszystkim jednak „Strategia” określa wizję Wieliczki  – rozumianą jako obraz przyszłości i misję – pełniącą funkcję motywacyjną, dotykającą wartości istotnych dla lokalnej społeczności. Wyznacza również 10 celów strategicznych  oraz 26 celów operacyjnych  ujętych w 3 głównych domenach: Gmina funkcjonalna, gmina rozwijająca swój kapitał społeczny, gmina dbająca o dobrostan i zdrowe środowisko naturalne.

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka