piątek, 4 grudnia 2020 16:43

Jakie zadania drogowe czekają powiat miechowski na koniec 2020 roku?

Autor Mirosław Haładyj
Jakie zadania drogowe czekają powiat miechowski na koniec 2020 roku?

Pomimo końcówki 2020 roku Powiat Miechowski realizuje kolejną inwestycję drogową, na którą pozyskał zewnętrzne dofinansowanie. W ramach przyznanych z budżetu państwa środków na usuwanie klęsk żywiołowych wykonywany jest remont drogi powiatowej w Brzuchani.

W ramach zadania pn. „Remont drogi powiatowej Brzuchania przez wieś nr 1213K w miejscowości Brzuchania w km od 0+025 do 1+450” przewidziano: roboty przygotowawcze, remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem i z kruszywem łamanych (warstwa górna, wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz roboty wykończeniowe – obustronne utwardzenie poboczy kruszywem.

Powyższe zadanie wykonuje firma „Dukt” z Nowin. Całkowita wartość poprzetargowa zadania wynosi  381 173,86 zł brutto, z czego środki z usuwanie klęsk żywiołowych -  304 930 zł, udział samorządów Powiatu i Gminy Miechów – po 38 121 zł.

Mimo końcówki roku, trwają również zaawansowane prace przy budowie mostu w Swojczanach. Wartość umowna realizowanych robót budowlanych na tej inwestycji wynosi 1 359 210 zł. Powiat Miechowski pozyskał na to zadanie dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 679 605 zł (50% wartości zadania). Na ukończeniu jest również przebudowa ulicy Sportowej w Charsznicy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przypomnijmy iż w ramach FDS niedawno zakończyły się przebudowy dróg powiatowych w Pstroszycach II oraz Boczkowice – Książ Mały.

Powiat Miechowski otwarty jest na współpracę z samorządami gminnymi. Na ich wniosek i przy ich wkładzie finansowym realizuje pomniejsze zadania. Między innymi w Gminie Kozłów trwa budowa fragmentu chodnika przy sklepie wielkopowierzchniowym naprzeciw Urzędu Gminy oraz przebudowa skrzyżowania w Wolicy. Z kolei w Gminie Słaboszów w Dziaduszycach wykonane zostało utwardzone pobocze z kostki brukowej. Pomimo akcji zima, Zarząd Dróg Powiatowych działa w terenie i wykonuje prace w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Inf. i foto: Starostwo Powiatowe w Miechowie

Miechów - najnowsze informacje