sobota, 15 maja 2021 09:58

Luzowanie obostrzeń, a policja straszy mandatami. Zobacz gdzie możesz go dostać i czy musisz go przyjąć

Autor Marzena Gitler
Luzowanie obostrzeń, a policja straszy mandatami. Zobacz gdzie możesz go dostać i czy musisz go przyjąć

Od dziś zniesiony został obowiązek noszenia maseczek na otwartym powietrzu. Nie oznacza to zakończenia działań Policji, która już zapowiedziała dalsze kontrole wciąż obowiązujących nakazów i zakazów związanych z epidemią. Czy musimy przyjmować mandat?

Przypominamy od dziś nie musimy nosić maseczki będzie można pozostawać w miejscach ogólnodostępnych na otwartym powietrzu, czyli na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejscach postoju pojazdów, parkingach leśnych. Należy jednak pamiętać, że wciąż obowiązuje zachowanie odległości 1,5 m od drugiej osoby, chyba że zachowanie takiego dystansu nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Wymóg ten nie dotyczy również osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących.

Pomimo zniesienia niektórych obostrzeń policjanci będą wciąż prowadzić wzmożone kontrole w miejscach, gdzie one wciąż obowiązują, w szczególności w zakresie noszenia maseczek. Takie kontrole mundurowi będą prowadzić każdego dnia w miejscach, w których nakazy i zakazy wciąż obowiązują. Stosowania się do nakazu noszenia maseczek policjanci będą sprawdzać w środkach transportu zbiorowego, galeriach i sklepach wielkopowierzchniowych, a także marketach oraz innych placówkach handlowych i usługowych. Mundurowi będą również zwracać uwagę na ilość przebywających osób w autobusach i obiektach, a także w hotelach, które pomimo otwarcia powinny posiadać połowę obłożenia.

Nakaz noszenia masek obowiązuje nadal: środkach transportu publicznego, w samolotach, na terenie nieruchomości wspólnych np. klatkach schodowych, windach czy garażach podziemnych, w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej, w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; przy czym za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach) - nie dotyczy to miejsc na otwartym powietrzu.

Za lekceważące podejście do kwestii zasłaniania ust i nosa grozi mandat do 500 złotych bądź grzywna w wysokości 5 tys. złotych. W przypadkach rażących naruszeń policjanci będą o nich informować sanepid, który z kolei w drodze postępowania administracyjnego może nałożyć karę nawet do 30 tysięcy złotych - przypomina małopolska Policja.

Prawnicy przypominają, że mandatu można nie przyjmować i odwołać się do Sądu. Orzecznictwo ostatnich miesięcy wskazuje, że Sądy bardzo często przyznają rację osobom odwołującym się od mandatów związanych z obostrzeniami, przypominając, że brakuje podstaw ustawowych, a rozporządzenia rządowe nie są wystarczająco umocowane, aby wprowadzając ograniczenia swobód zagwarantowanych w konstytucji, nawet w czasie epidemii.

Sławomir Mentzen: “Dla takich ludzi jak Morawiecki, Szumowski czy Niedzielski ratunku już nie ma”
O sytuacji związanej z pandemią i inicjatywie #OtwieraMY Gospodarkę rozmawiamy ze Sławomirem Mentzenem, wiceprezesem Koalicji Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja KORWIN i prezesem Kongresu Polskiego Biznesu.

Małopolska - najnowsze informacje