środa, 2 grudnia 2020 09:15

Myślenice. Nowy rok bez podwyżek! Podatki bez zmian

Autor Wiktoria Mitura
Myślenice. Nowy rok bez podwyżek! Podatki bez zmian

Podczas minionej sesji ustalono, że wysokość stawek podatkowych od nieruchomości oraz od środków transportowych pozostanie bez zmian. Rada Miejska w Myślenicach obradowała również nad zmianami budżetowymi, nad budową węzła na ul. Sobieskiego. Co ustalono?

Rozmawiano też o współpracy ze Starostwem Powiatowym w sprawie inicjatyw samorządowych, w których Gmina Myślenice wyraża chęć partycypowania w kosztach, przekazując 1 milion złotych na inwestycje w roku 2021. Wiceburmistrz Mateusz Suder przedstawił ponadto informacje o podjętych działaniach w walce o czyste powietrze, a także o czujnikach jakości powietrza, które będą mierzyć stan zanieczyszczenia na terenie Gminy Myślenice.

Wysokość stawek podatkowych pozostanie bez zmian

Radni podjęli uchwały pozostawiające na tym samym poziomie wysokość stawek podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych na terenie gminy. Zgodnie z wprowadzeniem Beaty Baran, naczelnik Wydziału Podatków i Opłat UMiG Myślenice, wątpliwości budziła poprawność informowania mieszkańców przez wykonawcę operatu zleconego przez Starostwo Powiatowe dotyczącego określenia granic działek.

- Mieszkańcy nie byli świadomi tego jakie skutki dla nich wniosą przedmiotowe zmiany. O faktycznych konsekwencjach dowiadywali się dopiero po otrzymaniu decyzji podatkowej, co oznaczało, że na wszelkie zarzuty, czy choćby pytania do operatu było już za późno. Można powiedzieć, że w wielu przypadkach te prace były przeprowadzone pospiesznie i nierzetelnie, czego można było uniknąć, gdyby rozłożyć je w dłuższym okresie czasu – tłumaczyła Beata Baran, naczelnik Wydziału Podatków i Opłat UMiG Myślenice.

Operat w mieście Myślenice był przeprowadzony w 2007 roku, a co za tym idzie mieszkańcy miasta prawidłowy podatek płacą już od 13 lat. Gdyby prace na terenach wiejskich przeprowadzane były systematycznie, obciążenia mieszkańców tych terenów byłyby niższe. To również strata dla budżetu Gminy Myślenice, gdyż przez te działania nie wpływały należne podatki z pozostałych terenów, które można zainwestować później na realizację innych celów jak na przykład utrzymanie dróg, czy szkół.

W ramach przeprowadzonego operatu w decyzjach na 2020 rok wprowadzono w miejscowościach Głogoczów, Bysina, Jasienica i Bęczarka, w decyzjach na 2021 zaplanowane są Borzęta, Jawornik, Zawada i Droginia, natomiast w toku są prace nad operatem Poręby, Trzemeśni, Zasani i Łęk.

Współpraca Gminy Myślenice z GDDKiA przy budowie węzła na Sobieskiego

Zgodnie z decyzją radnych Gmina Myślenice po wybudowaniu bezkolizyjnego węzła drogi powiatowej nr 1967k (ulicą Sobieskiego w Myślenicach) z drogą krajową nr 7, czyli popularną Zakopianką, przejmie trzy drogi serwisowe w swoje utrzymanie, a także po stronie gminy będzie utrzymanie oświetlenia drogowego na terenie całego węzła drogowego. Wybudowanie całej inwestycji wraz z serwisowymi drogami zbiorczymi oraz montażem oświetlenia będzie w gestii wykonawcy wyłonionego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W posiadanie i utrzymanie przez Gminę Myślenice trafią trzy fragmenty dróg zbiorczych wybudowanych w ramach powstałego węzła.

Regulamin utrzymania czystości i porządku, odpady będą odbierane częściej

Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach przyjęto regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice, a także podjęto uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz postanowiono o sposobie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

- Najważniejsze zmiany w regulaminie polegają na częstotliwości odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych. Pojemniki na zmieszane odpady opróżniane będą nie rzadziej niż co dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz nie rzadziej niż co cztery tygodnie w okresie od 1 listopada do 31 marca. Ponadto nastąpi zamiana worka czarnego na odpady zielone na worek brązowy na bioodpady. Nowy regulamin wprowadza ponadto wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Dostosowaliśmy także zapisy dotyczące nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady – wyjaśnia Elżbieta Kuc, naczelnik Wydziału Mienia UMiG Myślenice.

Gmina Myślenice z programem profilaktyki oraz wsparcia NGO-sów

Na sesji przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2021, a także roczny program współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

- Roczny Program Współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Przed przedstawieniem projektu uchwały radnym przeprowadziliśmy konsultacje społeczne, których celem, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, było włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji. Program Współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec organizacji pozarządowych – mówi Małgorzata Ciemińska, naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu UMiG Myślenice.

W najbliższym czasie Urząd Miasta i Gminy Myślenice ogłosi konkurs dla organizacji pozarządowych w sprawie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Myślenice. Wnioski będzie można składać za pomocą elektronicznego generatora.

Myślenice - najnowsze informacje