wtorek, 22 sierpnia 2023 14:06

Niezwykłe skarby historii znalezione podczas budowy S7. Niektóre pochodzą z epoki brązu

Autor Patryk Trzaska
Niezwykłe skarby historii znalezione podczas budowy S7. Niektóre pochodzą z epoki brązu

Odliczamy ostatnie dni  budowy prawie 19 km odcinka drogi ekspresowej S7 Moczydło - Miechów. Przy okazji budowy dróg odnajdywane są m.in. pozostałości dawnych siedlisk ludzkich, mogiły, a także przedmioty codziennego  użytku, takie jak naczynia, monety czy biżuteria. Badania  archeologiczne stanowią integralną część prac związanych z inwestycjami  drogowymi. Nie inaczej było przy okazji budowy tego odcinka S7.  Przypominamy, co odkryli na tym terenie archeolodzy przed rozpoczęciem inwestycji.

Ślady przodków z różnych epok

Budowany odcinek S7 w  dużym stopniu omija tereny zabudowane i biegnie nowym śladem na wschód  od dotychczasowej drogi krajowej nr 7. Dziś są to obszary przede wszystkim rolnicze. Jednak w przeszłości znajdowały  się tam osady, gospodarstwa i miejsca pochówku. Archeolodzy prowadzący prace na tym terenie odkryli pozostałości różnych zabudowań, konstrukcji i artefaktów.

Pierwsze badania archeologiczne rozpoczęły się w 2016 roku. Początkowo objęły swym  zasięgiem dziewięć stanowisk o powierzchni 6,8 hektara. Jednak w miarę postępu prac odkrywano coraz to nowe pozostałości z dawnych epok, co skutkowało powiększaniem terenu badań. Finalnie objęły one 37  hektarów na 21 stanowiskach. Zakres prac archeologów rozrósł się więc ponad pięciokrotnie!

Moczydło - od epoki brązu do średniowiecza

Do jednych z najciekawszych znalezisk należą odkryte w miejscowości Moczydło naczynia  ceramiczne datowane na okres wczesnej epoki brązu (ok. 2200-2000  p.n.e.). Technologia ich wytworzenia i sposób zdobienia wskazują  na wpływ odległej o ponad tysiąc kilometrów kultury z obszaru stepów  nadczarnomorskich. Na tym samym stanowisku odkryto również  liczne zabytki z okresu średniowiecza, m.in. używane przez jeźdźców  ostrogi z przełomu XIII i XIV wieku i pozostałości  naczyń ceramicznych.

Folwark w Tochołowie

Natrafiono tu na pozostałości zabudowy związanej z funkcjonującym do połowy XVII wieku  folwarkiem Tęczyńskich herbu Topór, którzy mieli w tej okolicy  znaczny majątek. Była to ważna rodzina możnowładców,  mająca swą siedzibę na zamku Tenczyn w Rudnie. Jednym z jej najbardziej znanych przedstawicieli był Andrzej Tęczyński, wojewoda lubelski i  kasztelan krakowski.

W trakcie badań odkryto liczne fragmenty naczyń ceramicznych z XV-XVII wieku, a także  bogaty zestaw wyrobów metalowych, w tym ozdobne aplikacje pasów, elementy uzbrojenia i wykonany  z blachy brązowej kocioł o średnicy 40 cm. W trakcie badań  natrafiono również na monety szwedzkie z okresu „potopu” (1655-1660). To  właśnie w tym czasie folwark zakończył swoją działalność.

W Giebułtowie budowano nasypy na długo przed GDDKiA

Najstarsze pozostałości, sprzed ok. 6 tysięcy lat, znaleziono w Giebułtowie. Natrafiono tu na funkcjonującą w IV tys. p.n.e. osadę przedstawicieli  kultury pucharów lejkowatych. Około 600 metrów na północny zachód  od osady były pozostałości związanego z tą osadą grobowca w typie  megaksylonu - podłużnego nasypu zbudowanego z ziemi, drewna i kamieni. Grobowiec ten był również używany w późniejszym okresie (I poł. III tys.  p.n.e.) przez ludność związaną z kulturą ceramiki  sznurowej. Wykorzystała ona istniejący jeszcze wtedy nasyp ziemny i  wkopała swoje groby w znajdujące się po stronie wschodniej wejście do  megaksylonu (ryc. 13).

Kolejne cmentarzysko w  sąsiedztwie grobowca zostało założone w początkach epoki brązu (na  przełomie III i II tys. p.n.e.) przez ludność wiązaną z kulturą  mierzanowicką. W grobach związanych z tą kulturą znaleziono  m.in. kamienny topór, krzemienny grot strzały, gliniany kubek,  miedziany sztylet oraz ozdoby z miedzi (ryc. 14).

Po zakończeniu prac  wszystkie zabytki zostały zinwentaryzowane, poddane konserwacji i  analizie. Następnie zostały przekazane do Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

inf./fot. GDDKiA

Miechów - najnowsze informacje

Rozrywka