piątek, 31 lipca 2020 14:46

Piknik z okazji Święta Ziemi Gdowskiej biletowany

Autor Marzena Gitler
Piknik z okazji Święta Ziemi Gdowskiej biletowany

W tym roku, z powodu pandemii, nie odbędą się koncerty i występy dostępne bez limitu. Z powodu koronawirusa tradycyjny Piknik Rodzinny z okazji Święta Ziemi Gdowskiej będzie biletowany z limitem uczestników. Obowiązuje też spacjalny regulamin.

Opłata za wstęp na pole namiotowe na Zarabiu w Gdowie 2.08 w godzinach 17.00-21.00 wynosi 10 zł za osobę dorosłą i 5 zł za dziecko. W cenie biletusą wszystkie atrakcje dla dzieci. Bilety będą sprzedawane od godz. 16.00 - informuje Centrum Kultury w Gdowie.

Przed wejściem trzeba zapoznać się ze spacjalnym regulaminem (poniżej), który przewiduje, że w wydarzeniu może wziąć udział osoba, która "według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym", w ciągu ostatnich 14 dni nie miała kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie lub chorą na COVID-19.

Podczas imprezy należy stosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, tj. min.:

  • obowiązku utrzymywania dystansu społecznego, min. 2 metrów,
  • obowiązku zakrywania ust i nosa,
  • dezynfekcji rąk: przy wejściu i wyjściu z terenu imprezy, przy korzystaniu z toalet oraz przy stoiskach gastronomicznych oraz animacyjnych,
  • zachowania odległości minimum 2 metrów od sceny/artystów,
  • częstego mycia rąk, według rekomendacji GIS.

Zabawa rozpocznie się o godzinie 17.00 od przedstawienia dla najmłodszych. Na scenie wystąpią Kosmokwaki.

Dla dzieci bedzie wioska indiańska, odbędą się warsztaty plastyczne i spotkanie z pszczelarzami. Będą też mogły wyszaleć się na dmuchanych konstrukcjach.  

W tym czasie dla nieco starszej publiczności zagrają B.L.U.E oraz Tequila Band.

O godzinie 18.00 zostaną wręczone nagrody dla laureatów konkursu "Ogrodu Serce Mocniej Zabiło".

Ilość biletów ograniczona - informuje CK w Gdowie. Uczestnicy wydarzenia proszeni są o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem (poniżej).

REGULAMIN

PIKNIK RRODZINNY Z OKAZJI ŚWIĘTA ZIEMI GDOWSKIEJ

02.08.2020 r., GODZ. 17.00-21.00

BŁONIA NA ZARABIU W GDOWIE

§1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem imprezy są: Gmina Gdów oraz Centrum Kultury w Gdowie.

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

4. Impreza ma charakter kulturalny, a jej celem nie jest propagowanie jakichkolwiek poglądów czy idei politycznych lub społecznych.

§2. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE

EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2 w Polsce:

1. W imprezie może wziąć udział osoba, która według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

2. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z poświadczeniem, że Uczestnik w ciągu ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie lub chorą na COVID-19.

3. Wszystkie osoby biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność.

4. Na terenie imprezy należy stosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, tj. min.:

- obowiązku utrzymywania dystansu społecznego, min. 2 metrów,

- obowiązku zakrywania ust i nosa,

- dezynfekcji rąk: przy wejściu i wyjściu z terenu imprezy, przy korzystaniu z toalet oraz przy stoiskach gastronomicznych oraz animacyjnych.

- zachowania odległości minimum 2 metrów od sceny/artystów,

- częstego mycia rąk, według rekomendacji GIS.

5. Zużyte środki ochrony osobistej należy wyrzucać do dedykowanych pojemników rozmieszczonych na terenie wydarzenia.

6. Uczestnik będzie stosować się do oznakowania poziomego wprowadzonego przez Organizatora wydarzenia.

7. Organizator zapewni dostęp do środków dezynfekujących w toaletach, na terenie imprezy oraz w poszczególnych strefach animacyjnych i gastronomicznych.

8. Organizator będzie prowadził rejestr uczestników wydarzenia, artystów, kontrahentów oraz obsługi technicznej i kadry, który w przypadku wystąpienia ogniska wirusa SARS-CoV-2 zostanie udostępniony pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu. Zbieranie danych nie jest obligatoryjne, ale rekomendowane, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zarażona brała udział w danym wydarzeniu.

9. Dane uzyskane przez Organizatora przechowywane będą przez 2 tygodnie.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do bezdotykowej kontroli temperatury ciała uczestników wydarzenia jak również możliwość odmówienia udziału w wydarzeniu osobom, które nie stosują się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

11. Pracownicy i obsługa techniczna mająca kontakt z publicznością, zobowiązani są do noszenia maseczek/przyłbic oraz stosowania się do zaleceń GIS.

12. Organizator zapewni regularną dezynfekcję toalet, klamek, stołów i krzeseł, sprzętu nagłaśniającego, a także elementów tworzących scenografię i zaplecze techniczne.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu wydarzenia ze względu na zmianę sytuacji epidemiologicznej w kraju lub niesprzyjające warunki atmosferyczne

14. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją powyższych zaleceń.

§ 3. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

1. Wydarzenia mają charakter ogólnodostępny, odpłatny. Bilety w cenie 10 zł/osoba dorosła, 5 zł/dziecko. Dzieci do lat 2 wstęp bezpłatny.

2. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

3. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie impreza.

4. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator imprezy może wezwać uczestnika imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.

5. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od organizatora.

6. Organizator może zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty.

7. Organizator może odmówić wstępu na imprezę osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

8. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy osobie, u której stwierdzono posiadanie: broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, fajerwerków, petard (w tym hukowych), materiałów pirotechnicznych, flag i transparentów, urządzeń emitujących dźwięk, materiałów rasistowskich, ksenofobicznych oraz propagandowych, szklanych butelek, a także plakatów i ulotek bez autoryzacji.

9. Zabroniona jest agitacja polityczna oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim prawodawstwem.

10. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy. Uczestnik imprezy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do Organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg imprezy (tj. zgoda na wykorzystanie wizerunku na zdjęciach i filmach).

11. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.

12. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy.

13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

14. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań, a także obecna sytuacja epidemiologiczna.

16. Regulamin wchodzi w życie 02 sierpnia 2020 r. i obowiązuje przez cały czas trwania imprezy.

17. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

18. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

19. Niniejszy Regulamin jest dostępny: - w siedzibie Organizatora, - na stronie internetowej Organizatora, - na terenie imprezy.

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje