sobota, 4 stycznia 2020 09:12

Powiat nowosądecki. Budżet przyjęty jednogłośnie

Autor Marzena Gitler
Powiat nowosądecki. Budżet przyjęty jednogłośnie

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego radni uchwalili budżet na 2020 rok. Wysłuchali także sprawozdania starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego o inwestycjach planowanych w najbliższym czasie.

- Trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Marcinkowicach - powiedział 20 grudnia starosta Marek Kwiatkowski. – Projekt obejmuje: budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24 x 44 metry, budowę ściany wspinaczkowej, budowę trybun dla około dwustu osób, budowę strzelnicy 8-stanowiskowej umożliwiającej oddanie strzału na odległość 25 metrów i budowę pomieszczeń sanitarnych. Mam nadzieję, że uda nam się sprzedać działki budowlane, które posiadamy w Marcinkowicach i tym samym sfinansujemy większą część inwestycji.

Starosta wspomniał też, że dzięki przyznanej dotacji w kwocie 350 tysięcy złotych dokonano aktualizacji operatu ewidencji gruntów w gminie Rytro. W stu procentach wykonana została cyfryzacja map ewidencyjnych, które dotychczas były jedynie w wersji analogowej. To znaczne ułatwienie dla mieszkańców i geodetów korzystających z powiatowych zasobów geodezyjnych.

Sporo miejsca starosta poświęcił na poinformowanie radnych o zakończonych i trwających inwestycjach drogowych.

Radni zapoznali się w uchwałą Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok, a także jednogłośnie zagłosowali za jej przyjęciem. Podjęli również uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Dochody zaplanowane w przyszłorocznym budżecie Powiatu Nowosądeckiego to kwota 162 645 433 zł, wydatki - 175 867 006 zł. Deficyt w kwocie 13 221 573 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, przychodów wynikających z rozliczenia dotacji i planowanego kredytu.

Na zadania z działu: Transport i łączność zaplanowano kwotę - 15 515 951 zł, Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza oraz kultura fizyczna - 6 949 410 zł, Działalność usługowa - 5 276 727 zł, Ochrona zdrowia, pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 327 000 zł, Administracja publiczna - 300 000 zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 110 000 zł, Rezerwy celowe na inwestycje - 2 200 000 zł.

W sesji wziął udział senator Wiktor Durlak.

(olsz) Fot. Maria Olszowska/ Powiat Nowosądecki

Nowy Sącz - najnowsze informacje