wtorek, 1 grudnia 2020 09:36

Rząd sknocił ustawę. Zakazy epidemiczne można łamać i kar nie będzie

Autor Tomasz Stępień
Rząd sknocił ustawę. Zakazy epidemiczne można łamać i kar nie będzie

Nakazy i zakazy epidemiczne obowiązują, ale bez możliwości nałożenia kar pieniężnych za ich nieprzestrzeganie – twierdzi Dziennik Gazeta Prawna. Dlaczego? Opublikowana właśnie ustawa zawiera wadę.

Rząd przez prawie miesiąc nie publikował ustawy covidowej, żeby naprawić błędy które odnosiły się do wynagrodzeń medyków walczących z pandemią. Naprawił, ale przy okazji usunął z ustawy punkt, w którym była mowa o sankcjach za nieprzestrzeganie zakazów obowiązujących w czasie pandemii. Jak do tego doszło? Rząd w nowej ustawie wprowadził punkt 48a, który zezwala ratownikom medycznym na pobieranie materiału z górnych dróg oddechowych w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Tyle że posłowie nie zauważyli, że punkt 48a już istniał. I mówił o… karach za nie stosowanie się do ustanowionych nakazów, zakazów lub ograniczeń, które mogą wynosić nawet 30 tys. złotych.

Wniosek z tego jest prosty - zakazy obowiązują, ale kar pieniężnych za ich łamanie nie ma. – Jeżeli ustawodawca dodaje w nowelizacji jakiś przepis, którego numeracja dokładnie pokrywa się z numeracją przepisu wcześniej obowiązującego, to nawet jeśli wprost nie napisano, że następuje zmiana brzmienia tego wcześniejszego przepisu, to norma później uchwalona, jeżeli dotyczy tej samej jednostki redakcyjnej, powoduje ustanie obowiązywania wcześniejszego przepisu – mówi dla Dziennika Gazety prawnej dr hab. Kazimierz Bandarzewski, administratywista z UJ.

Czy właściciele zamkniętych restauracji i barów mogą szykować się do otwierania?

– Należy korzystać. Namawiam zwłaszcza właścicieli biznesów poszkodowanych przez lockdown – komentuje dziennikarz i publicysta Łukasz Warzecha.

Przedstawiciele rządu jeszcze nie skomentowali doniesień dziennika. Czeka nas poprawka do poprawki ustawy? Zapewne tak. Tyle, że będzie ona musiał przejść normalną ścieżkę legislacyjną - sejm, senat, prezydent, publikacja. A to może potrwać.

Punkt 48a w nowym brzmieniu:

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ratownik, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, jednostki:

1) współpracującej z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1-4 tej ustawy,

2) podległej Ministrowi Obrony Narodowej

- może pobierać materiał z górnych dróg oddechowych w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 po odbyciu w tej jednostce przeszkolenia obejmującego procedurę pobrania materiału i jego zabezpieczenia oraz bezpieczeństwa osób pobierających, potwierdzonego zaświadczeniem.

Punkt 48a przed nowelizacją:

1.  Kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie stosuje się do ustanowionych na podstawie art. 46 lub art. 46b nakazów, zakazów lub ograniczeń, o których mowa w:

1) art. 46 ust. 4 pkt 1 lub w art. 46b pkt 5 i 9-12, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł;

2) art. 46 ust. 4 pkt 2 lub w art. 46b pkt 3, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł;

3) art. 46 ust. 4 pkt 3-5 lub w art. 46b pkt 2 i 8, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł;

4) art. 46 ust. 4 pkt 6, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 10 000 zł;

5) art. 46 ust. 4 pkt 7 lub w art. 46b pkt 4, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 10 000 zł.

2.  Kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie wykonuje decyzji, o których mowa w art. 47 ust. 4, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł.

3.  Kary pieniężne, o których mowa w:

1) ust. 1, wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, państwowy powiatowy inspektor sanitarny i państwowy graniczny inspektor sanitarny;

2) ust. 2, wymierza odpowiednio wojewoda albo minister właściwy do spraw zdrowia.

4.  Decyzja w sprawie kary pieniężnej podlega natychmiastowemu wykonaniu z dniem jej doręczenia. Decyzję tę doręcza się niezwłocznie.

5.  W przypadku ponownego popełnienia takiego samego czynu, o którym mowa w ust. 1 lub 2, wysokość kary pieniężnej:

1) jest nie niższa od wysokości kary pieniężnej wymierzonej poprzednio za takie naruszenie;

2) ustala się, dokonując powiększenia o 25% wysokości kary pieniężnej ustalonej zgodnie z pkt 1.

6.  Egzekucja nałożonych kar pieniężnych następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

7.  Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji. W przypadku kar, o których mowa w ust. 1, są one wpłacane na rachunek bankowy właściwej stacji sanitarno - epidemiologicznej.

8.  W zakresie nieuregulowanym w ustawie do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 i 1423).

Małopolska - najnowsze informacje