czwartek, 11 stycznia 2024 07:04

Budżet Powiatu Wielickiego na 2024 rok uchwalony

Autor Marzena Gitler
Budżet Powiatu Wielickiego na 2024 rok uchwalony

Podczas XLIX sesji Rady Powiatu Wielickiego radni powiatu wielickiego przyjęli budżet powiatu na 2024 rok. W bieżącym roku wydatki powiatu wielickiego wyniosą ponad 199 mln zł złotych. W głosowaniu wzięło udział 25 radnych, z których 22 głosowało za przyjęciem, budżetu,  jedna osoba była przeciwna, dwie wstrzymały się od głosu.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 172.882.543,69, wydatki na poziomie 199.274.664,05 złotych. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 26.392.120,36 złotych.

Projekt uchwały budżetowej otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Komisje stałe w Radzie Powiatu Wielickiego zarekomendowały radnym jego przyjęcie.

- Chciałem podziękować wszystkim radnym za uchwalenie budżetu na rok 2024 rok. Ale również swoje podziękowania kieruje do wszystkich osób, które pracowały już od września nad tym budżetem kierownikom jednostek, dyrektorom, Zarządowi oraz Skarbnikowi Powiatu Wielickiego.

Będzie to budżet, który kontynuuje rozpoczęte już działania. Mam nadzieję, ze dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu, uda nam się zrealizować wszystkie zaplanowane zadania do końca kadencji - podsumował starosta Adam Kociołek.

Starosta Powiatu Wielickiego, Adam Kociołek - fot. Powiat Wielicki

Deficyt budżetu pokryty jest środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia budżetu 2023 roku oraz wygospodarowanych przez Zarząd Powiatu wolnymi środkami z roku ubiegłego.

Również zaplanowano na 2024 rok emisje obligacji, jako wkład własny do zadań inwestycyjnych powiatu.

Bardzo istotnym punktem planowania budżetu na 2024 rok była nadwyżka operacyjna, stanowiącą różnicę miedzy bieżącymi dochodami a wydatkami w wysokości 7 mln zł (7.278.423,52 zł).

W budżecie na 2024 rok zaplanowano wszystkie zadania obligatoryjne wynikające z ustawy  samorządzie powiatowym. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na poziomie 32% ogółu wydatków.

Istotne jest to, że na 63 mln wydatków inwestycyjnych, Powiat Wielicki pozyskał środki zewnętrzne na ich realizację w wysokości prawie 31,5 mln (50%), z tego m.in.: z Rządowych Programów: Olimpia, Centra Opiekuńczo-Mieszkalne, Funduszu Rozwoju Dróg, Polski Ład, Odbudowa Zabytków czy dotacji celowych z budżetu państwa.

W budżecie Powiatu na 2024 rok dużą pozycję stanowią bieżące wydatki oświatowe. Kształtują się one na poziomie 53 mln (52.955.108,61 zł), natomiast dochody to 44 mln (43.610.568,61 zł), z czego subwencja oświatowa to 43 mln (42.973.301,00 zł). Zatem wkład powiatu do wydatków bieżących na oświatę to 9 mln (9.344.540,004 zł) zł czyli ok. 17% wydatków.

Polityka racjonalnego gospodarowania środkami powiatu, którą zastosowano już od 2019 roku dała możliwość poprawy stopnia zadłużenia do poziomu szacowanego do osiągnięcia na koniec 2024 r., 39% zadłużenia, gdzie np. w 2018 r. był to poziom 51%.

Skuteczne działania Zarządu Powiatu Wielickiego, dają możliwość efektywnego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych przez Starostwo jak i wszystkie jednostki powiatu.

Reasumując budżet powiatu wielickiego na 2024 r. jest budżetem racjonalnym, ambitnym, prorozwojowym i co najważniejsze realnym do osiągnięcia.

fot. Powiat Wielicki
Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka