sobota, 3 października 2020 06:58

Budżet Obywatelski w Wieliczce, wystartowała kolejna edycja na lata 2020 - 2021.

Autor Głos 24
Budżet Obywatelski w Wieliczce, wystartowała kolejna edycja na lata 2020 - 2021.

Rozpoczął się nabór propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy  Wieliczka na rok 2021 w nieprzekraczalnym terminie do 23 października 2020 r.

W projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wieliczka na 2021 rok planuje  się wyodrębnić środki w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł przeznaczonej na wydatki  w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Na zadania o charakterze ogólnogminnym planuje się środki w łącznej  kwocie 1 000 000,00 zł, przy czym ustala się limit w kwocie do 500  000,00 zł na pojedyncze zadanie.

Na zadania o charakterze lokalnym przeznacza się środki w łącznej  kwocie 500 000,00 zł, przy czym ustala się limit w kwocie do 30 000,00  zł na pojedyncze zadanie.

Projekty zadań do Wielickiego Budżetu Obywatelskiego należy  składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul.  Powstania Warszawskiego 1 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego)  w terminie do 23 października 2020 r.

Szczegóły: www.wbo.wieliczka.eu

- To  już szósty budżet obywatelski Wieliczki.  Tym razem, podobnie jak w edycji 2019-2020 – kwota BO podzielona została na  inwestycje ogólnogminne (o wartości do 500 tys. zł) oraz lokalne (warte do 30  tys. zł). Do  Wielickiego Budżetu Obywatelskiego na lata 2020-2021 można zgłaszać wyłącznie  projekty inwestycyjne. Wyodrębniona została na ten cel kwota 1,5 mln zł, z czego  milion złotych zarezerwowano na duże przedsięwzięcia, a pozostałą kwotę na  zadania dotyczące poszczególnych sołectw i miejskich osiedli. Budżet Obywatelski  stanowi ważną pozycje w budżecie Miasta i Gminy Wieliczka. Jako jedni z  pierwszych w Polsce wprowadziliśmy budżet partycypacyjny i nieprzerwanie go  kontynuujemy, pomimo trudnych czasów pandemii. - podkreśla burmistrz Wieliczki  Artur Kozioł.

Jednocześnie przypominamy, iż Budżet Obywatelski na rok 2020 wyniósł 1,5 mln  zł, z czego milion złotych zarezerwowano na duże inwestycje o charakterze  ogólnogminnym, a pozostałą kwotę na zadania o charakterze lokalnym.

Projekty ogólnogminne wybierano spośród 17 propozycji. Najwięcej punktów  zebrał projekt o wartości 500 tys. zł, zakładający podniesienie warunków życia i  poprawę bezpieczeństwa mieszkańców: Brzegów, Czarnochowic, Grabia, Kokotowa,  Małej Wsi, Strumian, Sułkowa, Śledziejowic, Węgrzc Wielkich, Zabawy i Byszyc  (m.in. remonty dróg, budowa ulicznego oświetlenia, parkingów  lub miejsc rekreacji).

W Mietniowie, Pawlikowicach, Grajowie, Dobranowicach, Raciborsku i Jankówce  podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa poprzez wykonanie oświetlenia  (wartość – 211 500,00) a w świetlicach w Mietniowie i Sułkowie klatki schodowe  umożliwiające dostęp na poddasze (wartość – 288,5 tys. zł).

W przypadku projektów lokalnych (o wartości do 30 tys. zł) mieszkańcy  zdecydowali, że wykonanych zostanie 17 z nich. Na chwilę obecną zrealizowano  m.in. następujące zadania lokalne:

- Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Byszycach

- Wykonanie chodnika wokół budynku Szkoły podstawowej w Gorzkowie

- Monitoring placu rekreacyjnego w Podstolicach

- Defibrylator w budynku OSP w Sułkowie

- Zakup urządzeń dmuchanych dla dzieci w Grabiu

- Bezpieczny strażak – zakup hełmów strażackich w Czarnochowicach

- Zakup nagłośnienia wraz z montażem na boisku sportowym w Brzegach

- Wykonanie klimatyzacji w klasach w Szkole Podstawowej w Węgrzcach  Wielkich

- Zakup podestu tanecznego na cele organizacji wydarzeń kulturalnych w  Mietniowie

- Pracownia językowa w Szkole Podstawowej w Śledziejowicach

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje