niedziela, 12 stycznia 2020 09:47

Gmina Dobczyce wystawiła na sprzedaż swój samochód. Warto?

Autor Manuel Langer
Gmina Dobczyce wystawiła na sprzedaż swój samochód. Warto?

Władze gminy Dobczyce zdecydowały się wystawić na sprzedaż jeden z samochodów, którego dotychczas używały. Zamieściły w związku z tym poniższe ogłoszenie:

"Ogłoszenie  o wystawieniu na sprzedaż samochodu służbowego Gminy Dobczyce – Miejsko  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach.

1. Nazwa i siedziba organizatora sprzedaży:

Gmina Dobczyce, NIP 6811004443 – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, telefon:  12/3721711, e-mail: mgops@dobczyce.pl.

2. Opis przedmiotu sprzedaży:

Samochód osobowy Nissan Almera. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty jest w Załączniku nr 1 do ogłoszenia.

3. Data sprzedaży auta: 17.01.2020 r.

4. Warunki dotyczące sprzedaży:

- prowadzenie działalności gospodarczej

5. Opis kryteriów, którym będzie się kierował sprzedawca przy wyborze oferty:

- kryterium ceny: 100%

Cena podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT). W  formularzu oferty należy podać cenę oferty brutto za wykonanie  przedmiotu zamówienia do dwóch miejsc po przecinku.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:

Organizator zachęca do dokonania oględzin pojazdu, będącego  przedmiotem sprzedaży przed złożeniem oferty. Oględziny są możliwe w dni  robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-14.00, po  wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr telefonu: 12 37 21 711 lub 12 37  21 714 z pracownikiem Ośrodka , Panią Małgorzatą Pawłowską.

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej,

- Oferta powinna być złożona na formularzu oferty.

8. Miejsce i termin składania ofert:

W formie pisemnej: siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce do dnia: 16.01.2020 r. lub mailowo na adres: mgops@dobczyce.pl

9. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

Miejsce i termin podpisania umowy sprzedaży zostanie wskazany przez Sprzedającego, niezwłocznie po wyłonieniu Kupującego.

9. Pozostałe informacje:

- Sprzedawca może wezwać Oferenta do usunięcia braków formalnych

- Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zgodnie z umową, 7 dni od wystawienia
  faktury, na wskazane konto.

10. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi zgodnie z umową, nie później niż po uiszczeniu ceny na rachunek bankowy.

11. Jeżeli kupujący, którego oferta została wybrana  uchyli się od zawarcia umowy, Sprzedający wybierze kolejną  najkorzystniejszą ofertę.

12. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania powodu".

Info/foto: UGD

Myślenice - najnowsze informacje