poniedziałek, 15 lutego 2021 13:57

Kęty. Magistrat już zmodernizowany. Jak teraz wygląda?

Autor Wiktoria Mitura
Kęty. Magistrat już zmodernizowany. Jak teraz wygląda?

Budynek położony w północno-wschodnim narożniku kęckiego Rynku pod numerem 7 od dziesięcioleci gości władze samorządowe gminy Kęty oraz większość wydziałów UG Kęty, Urząd Stanu Cywilnego i zamiejscowy Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Codziennie obsługuje setki mieszkańców, stanowiąc miejsce pracy dla kilkudziesięciu osób. By wszystkie swoje funkcje mógł spełniać jak najlepiej, a przy tym odpowiadać standardom XXI wieku, w roku 2017 przeprowadzono jego głęboką modernizację.

Przeprowadzone prace miały za zadanie podniesienie efektywności energetycznej obiektu oraz redukcję poziomu emisji gazów i pyłów.

–  Dzięki realizacji projektu zapotrzebowanie na energię pierwotną dla budynku zostanie zredukowane o 62,66% względem stanu sprzed realizacji projektu, zapotrzebowanie na energię końcową spadnie o 69,83%, zużycie energii zostanie zredukowane o 35,26%, a zużycie energii cieplnej będzie zredukowane o 71,59% względem stanu sprzed realizacji projektu – podkreślano podczas podpisywania umowy z wykonawcą prac.

Remont trwał kilka miesięcy, a zakres wykonanych prac był imponujący. Wymieniono wyeksploatowane kotły i instalację CO, zainstalowano wentylację mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplono ściany zewnętrzne oraz stropy a także wymieniono okna, drzwi oraz oświetlenie. Przy tej okazji także wnętrza urzędu doczekały się odświeżenia, co dodatkowo podniosło ich estetykę.

Projekt „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Kęty” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wyniosła 1.474.140,23zł, co stanowiło aż 60% kosztów kwalifikowanych projektu.

info i foto: UG Kęty

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje