niedziela, 5 czerwca 2022 05:13

Krakowski Zielony Ład? Znamy jego założenia

Autor Mirosław Haładyj
Krakowski Zielony Ład? Znamy jego założenia

W trakcie ekologicznego pikniku rodzinnego w parku Jordana zastępca prezydenta Krakowa Jerzy Muzyk zaprezentował opracowanie Krakowskiego Zielonego Ładu. Powstał on, aby zebrać w jednym miejscu inicjatywy proekologiczne i proklimatyczne realizowane przez miasto.

Krakowski Zielony Ład wychodzi także naprzeciw wyzwaniom stawianym w Europejskim Zielonym Ładzie, będącym strategią UE. Jej celem jest skierowanie państw Unii Europejskiej na drogę transformacji ekologicznej, a ostatecznie – osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

– Dzisiaj widzimy, w którym miejscu jesteśmy, widzimy, jak na skutek ekspansywnej działalności człowieka topnieją zasoby naturalne. To wpływa negatywnie na naszą przestrzeń, na życie środowiskowe. Dlatego postanowiliśmy, na wzór europejskiego zielonego ładu, przygotować materiał, który w sposób zbiorczy pokazuje wszystkie polityki i programy miejskie dotyczące tego obszaru, definiowane i realizowane poprzez konkretne inwestycje – czy to w zakresie transportu, gospodarki wodnej, nabywania, kształtowania i ochrony terenów zielonych, czy poprzez inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii, z termomodernizacją budynków. To jest pierwsze tego typu opracowanie, w którym pokazujemy aktywność miasta i to, jak ona się wyraża w określonych zadaniach inwestycyjnych, a także jakie są koszty tych zadań. Warto przejrzeć ten materiał, ponieważ nie tylko dostarcza on wielu ciekawych informacji, ale też pozwala się przekonać, jak wiele środków my, mieszkańcy Krakowa, przeznaczamy na ochronę środowiska

– mówi Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju.

Jeden dokument, wiele działań

– Samorząd miasta od wielu lat podejmuje wyzwania w zakresie poprawy jakości środowiska naturalnego i dostosowania miasta do polityki klimatycznej. Działania koncentrują się w szczególności na ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, poprawy efektywności energetycznej oraz przygotowaniu miasta na skutki zmian klimatycznych

– podkreśla Jerzy Muzyk.

Dotychczas te wytyczne i działania były opisane w wielu dokumentach takich jak np. plan adaptacji do zmian klimatu, program ochrony środowiska czy uchwały takie jak plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz programy dofinansowań np. program mikroretencji, instalacji odnawialnych źródeł energii, czy termomodernizacji budynków.

Krakowski Zielony Ład zawarł te wszystkie propozycje działań w jednym dokumencie, tak aby były spójne z założeniami „Strategii rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030” czy „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.

Co zawiera I edycja Krakowskiego Zielonego Ładu?

Wszystkie działania tu opisane zostały uwzględnione w budżecie miasta na 2022 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej.

Dokument został podzielony na cztery obszary tematyczne związane z budynkami i energią, transportem i komunikacją zbiorową, gospodarką wodną oraz zasobami przyrodniczymi.

Priorytety

W ramach tych dziedzin przewidziane są inwestycje w budynki, którymi będą m.in. termomodernizacja obiektów gminnych, dofinansowanie termomodernizacji domów jednorodzinnych, program dofinansowania budowy OZE czy wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jeśli chodzi o działania komunikacyjne to priorytetami będą: modernizacja infrastruktury tramwajowej, kolejowej i drogowej, rozwój ścieżek pieszo-rowerowych, zakup taboru komunikacji zbiorowej z napędem zero lub niskoemisyjnym oraz budowa stacji elektrycznych, która wpisuje się w założenia dekarbonizacji transportu drogowego.

Najważniejszymi kwestiami jeśli chodzi o gospodarkę wodną będą działania związane  naturalną retencją wody, zarządzanie wodami opadowymi oraz skuteczna ochrona przeciwpowodziowa.

Zasoby przyrodnicze będą chronione poprzez zwiększanie powierzchni lasów oraz obszarów zieleni miejskiej, dostępność terenów zielonych dla mieszkańców oraz działania związane z odtwarzaniem  zdegradowanych ekosystemów.

Wszystkie te działania zawsze są wyzwaniem finansowym nie tylko dla samorządu, ale również dla mieszkańców i przedsiębiorców. Z tego powodu miasto aktywnie włącza się w poszukiwanie źródeł finansowania, aby sprostać wszystkim wyzwaniom.

Przykładowe zadania znajdujące się w Krakowskim Zielonym Ładzie

Budynki i energia

 • Program rozwoju OZE w GMK oraz systemu zarządzania energią i mediami
 • Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK
 • Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa – dotacje

Transport i komunikacja zbiorowa

 • Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. Węzeł „Kraków Bieżanów” – węzeł „Kraków Mistrzejowice”)
 • Budowa Trasy Wolbromskiej, Ciepłowniczej i Nowobagrowej
 • Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej
 • Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice)
 • Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • Program budowy ścieżek rowerowych
 1. Gospodarka wodna
 • Zadania związane z realizacją „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych”
 • Budowa przepompowni „Kabel”, przy ul. Półłanki/Agatowa, przy ul. Nowohuckiej
 • Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskami z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych
 • Przebudowa lub budowa rowów odwadniających
 1. Zasoby przyrodnicze
 • Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! Nowy etap BO edycja VIII
 • Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich
 • Budowa parków kieszonkowych
 • Zagospodarowanie Parku Duchackiego
 • Park Grzegórzki; Park przy Karmelickiej, Park Zakrzówek
 • Zalew Bagry – zagospodarowanie
 • Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych „Wisła łączy”
 • Rewitalizacja Kamieniołomu Libana.

Inf. i foto: UMK

Kraków

Kraków - najnowsze informacje