niedziela, 17 listopada 2019 18:40

Krzeszowice: Mieszkańcy wyliczyli, co gmina musi zmienić

Autor Anna Piątkowska-Borek
Krzeszowice: Mieszkańcy wyliczyli, co gmina musi zmienić

Powietrze w gminie Krzeszowice (powiat krakowski) pozostawia wiele do życzenia. Co trzeba zrobić, by poprawić sytuację?

W Krzeszowicach, 14 listopada odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące problematyki jakości powietrza w gminie. Zainteresowanie mieszkańców było spore.

Na początku spotkania wiceburmistrz Adam Godyń omówił podejmowane przez gminę w zakresie ochrony powietrza działania. Podkreślił, że w latach 2017–2019 dofinansowano wymianę łącznie 350 kotłów grzewczych za kwotę 2,75 mln zł.

Następnie omówiono możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze (wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach), Mój Prąd oraz odpisania od podatku tak zwanej ulgi termomodernizacyjnej.

Na spotkaniu Krzeszowicki Alarm Smogowy przedstawił pięć postulatów dotyczących realnych i koniecznych zmian w walce o czyste powietrze w gminie Krzeszowice.

– Wewnętrzna dyskusja sympatyków alarmu zaowocowała dłuższą listą, ale to są realne i najważniejsze naszym zdaniem kierunki zmian. Wybór był trudny – podają przedstawiciele Krzeszowickiego Alarmu Smogowego.

Postulaty Krzeszowickiego Alarmu Smogowego

1. [PRAWO LOKALNE] Uchwalenie przez Radę Miasta uchwały intencyjnej, która zaleca burmistrzowi zwrócić się do Sejmiku Województwa Małopolskiego z wnioskiem o zakaz stosowania paliw stałych w celach zapewnienia zapotrzebowania cieplnego nowych obiektów budowlanych lub wprowadzenie analogicznej zmiany w miejscowym planie na terenie całej gminy.

2. [DOTACJE] Zmiana strategii dotyczącej dotowania wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Przygotowanie kompleksowego programu termomodernizacji i wymiany źródeł ogrzewania najuboższym mieszkańcom gminy, przez pokrycie nawet do 100% kosztów inwestycji i co ważniejsze – wzięcie za gminę odpowiedzialności za proces inwestycyjny dla mieszkańców, którzy nie są w stanie sami podjąć tego zadania.

3. [KONTROLE] Publikowanie co najmniej raz w miesiącu szczegółowych danych dot. przeprowadzonych kontroli i ich efektów, w tym ilości pobranych próbek z palenisk. Przeprowadzenie osobnej akcji kontroli w godzinach wieczornych w miejscach gęstej zabudowy. Aktywne włączenie się Straży Miejskiej w proces edukowania mieszkańców dotyczący wymiany starych pieców przed 2023 rokiem.

4. [EDUKACJA] Instalacja i utrzymanie czujników niskobudżetowych na terenie KAŻDEGO sołectwa w gminie. Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska z prośbą o możliwość lokalizacji stacji pomiarowej państwowego systemu monitorowania jakości powietrza.

5. [EDUKACJA] Wypracowanie spójnego schematu działań dla dyrektorów szkółi przedszkoli (publiczne i niepubliczne placówki) w przypadku przekroczenia progów informowania i przekroczenia poziomu zanieczyszczeń powietrza.

Postulaty zostały przekazane na ręce zespołu ds. jakości powietrza. Burmistrz Wacław Gregorczyk powiedział, że będą one pomocne w wyborze odpowiednich kierunków dalszych działań samorządu w zakresie poprawy jakości powietrza.

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje