środa, 23 października 2019 20:48

Krzeszowice: Reaktywacja uzdrowiska? Nie tak szybko...

Autor Anna Piątkowska-Borek
Krzeszowice: Reaktywacja uzdrowiska? Nie tak szybko...

Mieszkańcy chcą, by Krzeszowice (powiat krakowski) znów stały się uzdrowiskiem.

Przeprowadzona wśród mieszkańców gminy Krzeszowice ankieta pokazała, że chcą oni dynamiczniejszych zmian rozwojowych.

– Najwięcej wskazań, bo aż 90,5% wskazywało, że pożądanym kierunkiem rozwoju jest wzmacnianie i rozwijanie funkcji turystyczno-rekreacyjnej. Niewiele mniej wskazań (78,8%) dotyczyło rozwoju funkcji uzdrowiskowej, która jest pokrewna i zazębia się bardzo mocno z aspektem turystyczno-rekreacyjnym.

16 października 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe poświęcone reaktywacji uzdrowiska w Krzeszowicach.

Czy jest szansa, by Krzeszowice uzyskały status uzdrowiska?

Na początek przepisy. Kiedy obszar może uzyskać status uzdrowiska?

Według art. 34 Ustawy z 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, status uzdrowiska może być nadany obszarowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
1. posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie;
2. posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasadach określonych w ustawie;
3. na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego;
4. spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do środowiska;
5. posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę odpadami.

Aby Krzeszowice stały się uzdrowiskiem, na pewno konieczne będą: pijalnie uzdrowiskowe, tężnie, parki, ścieżki ruchowe, urządzone odcinki wybrzeża morskiego, lecznicze i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe, urządzone podziemne wyrobiska górnicze.

Podczas spotkania 16 października w Krzeszowicach omówiono działania, które należy podjąć w celu reaktywacji uzdrowiska.

– Do ważnych działań w tym zakresie należą m.in. podjęcie przez Radę Miejską uchwały o przystąpieniu do prac związanych z uzyskaniem przez gminę statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej, wykonanie odwiertów wód leczniczych, zlecenie badań i świadectw od uprawnionych przez Ministra Zdrowia instytutów, zlecenie badań klimatu leczniczego. Istotnym elementem jest również stworzenie zakładu leczniczego oraz poprawa jakości powietrza – informuje Urząd Miejski w Krzeszowicach.

Przedstawiono też dwa przykładowe warianty stref uzdrowiskowych, jakie mogłyby powstać na części miasta Krzeszowice. Trzeba jednak pamiętać, że status uzdrowiska wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Przykładowo w strefie A zabrania się budowy zakładów przemysłowych, budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, garaży wolnostojących, obiektów handlowych o powierzchni użytkowania większej niż 400 m2, stacji paliw itd. Nie wolno też trzymać zwierząt gospodarskich, prowadzić targowisk, organizować imprez masowych (z wyjątkiem tych znajdujących się w harmonogramie imprez gminnych), uruchamiać pól biwakowych czy budować domków turystycznych.

– Firma „Pro Regio Consulting” przygotowuje na koniec grudnia bieżącego roku dokument w postaci opracowania założeń reaktywacji Uzdrowiska Krzeszowice, w tym analiz szans i zagrożeń, jako miejscowości o charakterze uzdrowiskowym – podaje UM Krzeszowice.

Krzeszowickie wody – lecznicze wody siarczkowe i wody chlorkowe

Najbardziej znane krzeszowickie ujęcie – studnia szybowa Zdrój Główny – było już znane w 1779 roku i do teraz, przez cały czas, zaopatruje uzdrowisko w wodę leczniczą.

Oprócz Zdroju Głównego w Krzeszowicach istnieje też drugie ujęcie leczniczych wód siarczkowych. Chodzi o otwór R-2 o głębokości 23 m. Tego ujęcia jednak – od czasu wykonania w 1967 roku – nie eksploatowano.

Dodatkowo, poza leczniczymi wodami siarczkowymi, w Krzeszowicach występują również wody chlorkowe, które nie mają świadectwa potwierdzającego ich właściwości lecznicze. Zostały one ujęte nieczynnym otworem S-2 o głębokości 85 m, odwierconym w 1965 roku.

– Łączne zasoby eksploatacyjne wszystkich ujęć wynoszą 7,2 m3/h. Ujęcia są położone w obrębie obszaru górniczego Krzeszowice i są objęte koncesją na wydobywanie wód, której posiadaczem jest SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach. Wody siarczkowe są wykorzystywane w balneoterapii – potwierdzono podczas spotkania poświęconego reaktywacji uzdrowiska w Krzeszowicach.

Jaki profil mogłoby mieć reaktywowane uzdrowisko w Krzeszowicach?

W krzeszowickim uzdrowisku do zdrowia mogliby dochodzić pacjenci, u których wykryto:
– schorzenia reumatyczne, jak np. zesztywniające i reumatoidalne zapalenie stawów, zwyrodnienie stawów kolanowych i biodrowych;
– choroby ortopedyczne jak np. zmiany zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa, skrzywienia kręgosłupa i wady postawy, stany pourazowe i po zabiegach operacyjnych;
– osteoporoza;
– choroby układu nerwowego, jak np. stany po urazach mózgowoczaszkowych, udarach mózgu, po zabiegach neurochirurgicznych, stwardnienie rozsiane.

[W artykule wykorzystano dane pochodzące z prezentacji przygotowanej przez firmę „Pro Regio Consulting”]

Powiat krakowski - najnowsze informacje