piątek, 14 kwietnia 2023 09:38

Małopolska: Tego nie możesz przegapić! Nieobecność grozi karą grzywny

Autor Julia Banaś
Małopolska: Tego nie możesz przegapić! Nieobecność grozi karą grzywny

Do nadchodzącej kwalifikacji wojskowej w 2023r. są obowiązani stawić się mężczyźni urodzeni w 2004 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osoby, które w latach 2021 i 2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby ze względu na ich stan zdrowia.

Kwalifikacja Wojskowa w 2023 roku na obszarze województwa małopolskiego odbędzie się w terminie od 17 kwietnia do 21 lipca. Celem kwalifikacji jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia tej służby. Warunkiem jest ukończony 18 rok życia. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu odpowiada starosta.

Obowiązek stawienia się na komisji, trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy 60 lat życia. Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia.

Do kwalifikacji wojskowej należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumentację medyczną albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez wojewodę na obszarze województwa w drodze obwieszczenia. Ogłasza się ją nie później niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji bez uzasadnionej przyczyny nakłada się na taką osobę grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej.

PLAN/HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEPROWADZENIA KWALIFIKACJI WOSKOWEJ NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ  WCR  W KRAKOWIE

KRAKÓW Nr I, KRAKÓW Nr II – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie, os. Szkolne 21 w okresie: od 17 kwietnia do 21 lipca br,

KRAKÓW Nr I – dla  osób o nazwiskach od A – Ł

KRAKOW Nr II - dla  osób o nazwiskach od M – Ż

POWIAT KRAKOWSKI – Hala Sportowa Wojskowego Klubu Sportowego WAWEL w Krakowie, ul. Podchorążych 3, w dwóch okresach: od 17 kwietnia do 15 czerwca br, oraz od 3 do 21 lipca br.

POWIAT WIELICKI  – Hotel Galicja w Wieliczce , ul. Dembowskiego 20, od 18 kwietnia do 31 maja br, (z wyłączeniem od 01 – 05 maja br.)

POWIAT OLKUSKI  – Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, ul. Francesco Nullo 29, od 17 kwietnia do 22 maja br,

POWIAT PROSZOWICKI  – Centrum Kultury i Wypoczynki w Proszowicach, Rynek 18, od 17 kwietnia do 28 kwietnia br.,

POWIAT MIECHOWSKI – Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, ul. M. Konopnickiej 4, 12 czerwca – 23 czerwca br.

W trakcie trwania kwalifikacji wojskowej można składać wnioski do odbycia ochotniczo czynnej służby wojskowej.

Małopolska - najnowsze informacje