środa, 2 stycznia 2019 09:26

Lisia Góra: śmieci - w nowym roku drożej

Autor Manuel Langer
Lisia Góra: śmieci - w nowym roku drożej

Nowa firma, nowe pojemniki na odpady, nowa częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych i – niestety – nowe stawki za odbiór odpadów. To kluczowe zmiany w gospodarce odpadami, jakie zajdą na terenie gminy Lisia Góra w zbliżającym się roku.

Wskutek przetargu gmina Lisia Góra wybrała firmę, która odpowiedzialna będzie za odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz zebranych selektywnie na terenie gminy w 2019 r. To firma ECO-TECH ze Stopnicy, która złożyła najkorzystniejszą finansowo propozycję. Jest ona niższa o ponad 600 tys. zł od oferty złożonej przez kolejną firmę, ale i tak znacznie przewyższa przychody uzyskiwane z obecnych opłat wnoszonych przez mieszkańców.

Nowe pojemniki, nowy harmonogram

Podjęliśmy też decyzję o zakupie i wyposażeniu nieruchomości w nowe pojemniki na odpady. Do każdej nieruchomości w gminie dostarczy je wyłoniona w przetargu firma – mówi Arkadiusz Mikuła, wójt gminy Lisia Góra. Z uwagi na fakt, iż od nowego roku odpady zmieszane będą odbierane co 3 tygodnie, nieruchomości zamieszkałe przez 4 i więcej osób otrzymają większe kosze o pojemności 240 L.  – Prosimy mieszkańców, by dbali o stan techniczny i estetyczny pojemników, by służyły jak najdłużej.

W przypadku zauważenia uszkodzenia pojemnika przez firmę w trakcie odbioru odpadów, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Urząd Gminy, w przeciwnym razie właściciel nieruchomości będzie musiał dokonać zakupu nowego kosza za własne środki.

Zasady przygotowywania odpadów do odbioru pozostają niezmienione: pełne pojemniki z odpadami zmieszanymi oraz worki z odpadami segregowanymi, należy wystawiać w dniu ich odbioru w te same miejsca co dotychczas. – Każdy właściciel nieruchomości w ciągu najbliższych dni otrzyma harmonogram odbioru odpadów na 2019 rok  oraz ulotkę na temat zasad segregacji odpadów. Harmonogramy  rozwieszone zostaną także na tablicach ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej gminy – mówi wójt Mikuła.

Odpady segregowane i apele

Odbiór odpadów zebranych selektywnie w workach żółtych (tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe), zielonych (opakowania szklane), brązowych (resztki jedzenia, obierki po warzywach i owocach, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe cięte kwiaty, skorupki z jajek) odbywać się będzie raz w miesiącu. Obiór papieru i tektury w workach niebieskich odbywać się będzie raz na kwartał.

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika, pozbywają się odpadów ulegających biodegradacji poprzez ich kompostowanie. Stwierdzone przypadki wrzucania odpadów biodegradowalnych do pojemnika na odpady zmieszane, traktowane będzie jako brak prowadzenia segregacji, a tym samym naliczane będą podwyższone opłaty za śmieci.

Apelujemy do mieszkańców, by do pojemników na odpady zmieszane, nie wrzucać popiołu, gruzu i trawy – mówi Arkadiusz Mikuła. – W ciągu minionego roku ilość odpadów zmieszanych zwiększyła się  niemal o połowę w porównaniu z rokiem 2017. Świadczyć  to może o tym, że mieszkańcy zaprzestali segregacji odpadów, bądź wykonują ją nieprawidłowo. Tymczasem większa ilość odbieranych odpadów komunalnych, skutkuje zwiększeniem opłat za ich odbiór.

Gmina apeluje także i prosi mieszkańców o wyrozumiałość na wypadek możliwych niedogodności, jakie mogą się pojawić w pierwszych miesiącach nowego roku, co związane jest z brakiem znajomości topografii terenu gminy przez nową firmę odbierającą odpady. W razie jakichkolwiek problemów, np. w sytuacji pominięcia posesji w dniu  odbioru odpadów, mieszkańcy proszeni są niezwłocznie powiadomienie o tym Urzędu Gminy  dzwoniąc pod nr telefonu: 14 6784-678 wew. 117.

Zmiana stawek

Z przykrością informujemy, że od początku roku zmuszeni jesteśmy podnieść stawki opłat za śmieci i to w znacznej wysokości. Gmina nie może dopłacać do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co zostało podniesione w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na rok 2019 – mówi wójt Mikuła. – Byłoby to przestępstwo skarbowe! Stąd w sprawie podwyżek  uchwała Rady Gminy Lisia Góra z dnia 13.12.2018 r.

Wzrost opłat wynika z kilku przyczyn:

  1. Firmy odbierające odpady znacząco podniosły stawki, a zrobiły tak, ponieważ wzrosła stawka najniższego wynagrodzenia, czyli wzrosły koszty pracy.
  2. W ciągu roku nastąpił duży wzrost stawek opłat za składowanie i zagospodarowanie odpadów, dodatkowo firmy zapowiadają dalszy wzrost cen w nowym roku.
  3. Wzrastają ceny paliwa.
  4. Masa odebranych odpadów zmieszanych w gminie w roku 2018 była wyższa o około 48% w stosunku do ilości odebranych odpadów w roku poprzednim, co ma niebagatelny wpływ na wzrost ceny odbioru odpadów (stąd powyższy apel do mieszkańców o staranną segregację!)
  5. Ustawodawca narzucił obowiązek na firmy zajmujące się zbieraniem i zagospodarowaniem odpadów oraz ich składowaniem uzyskania nowych zezwoleń oraz ubezpieczenie każdej składowanej tony odpadów, a miejsca składowania muszą być objęte całodobowym monitoringiem, co generuje dodatkowe koszty dla przedsiębiorców.

Trzeba tutaj podkreślić, że kwota z tytułu podwyżki stawek opłat i tak w całości nie pokryje kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Pozostałą brakującą kwotę pokryje gmina ze środków własnych. Warto też mieć świadomość, że podwyżkę stawek  opłat za śmieci podjęły prawie wszystkie gminy, które organizowały przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od stycznia 2019 roku.

INfo/foto: UG Lisia Góra

Nowe stawki w gminie Lisia GóraLiczba osób
w gospodarstwieOdpady zbierane selektywnieOdpady nie zbierane selektywnie

Stawka

w 2018 r.Stawka

w 2019 r.Stawka

w 2018 r.

Stawka

w 2019 r.1 osoba12 zł16 zł21 zł32 zł2 osoby18 zł33 zł32 zł59 zł3 osoby24 zł44 zł43 zł79 zł4 osoby28 zł51 zł50 zł92 zł5 osób33 zł60 zł59 zł108 zł6 osób38 zł69 zł68 zł124 zł7 osób43 zł78 zł77 zł140 zł8 osób

i więcej48 zł87 zł86 zł

157 zł

Tarnów - najnowsze informacje

Rozrywka