niedziela, 10 lipca 2022 05:49

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO

Autor Artykuł sponsorowany
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO

W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, mieszkańcom Powiatu wadowickiego stworzono możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji, a także nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich udzielanych przez radców prawnych i adwokatów. Wskazana pomoc prawna może obejmować nie tylko uzyskanie bezpłatnej kompleksowej porady prawnej, ale również wsparcie w przygotowaniu pierwszego pisma w sprawie sądowej lub sporządzenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych bądź ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Ponieważ oferowana pomoc udzielana jest na etapie przedsądowym, wsparcie w przygotowaniu pism nie dotyczy toczących się już postępowań sądowych, sądowo - administracyjnych oraz postępowań przygotowawczych.

Uprawnieni mogą uzyskać profesjonalną darmową pomoc prawną świadczoną przez adwokatów i radców prawnych z zakresu większości dziedzin prawa, w szczególności prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego i karnego.

Mieszkańcy Powiatu wadowickiego mogą korzystać także z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które polega na udzielaniu przez prawników wsparcia dostosowanego do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej i zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Będący adwokatami lub radcami prawnymi doradcy obywatelscy pomagają beneficjentom w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzają wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i udzielają pomocy w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszkańcy powiatu wadowickiego mogą także skorzystać z nieodpłatnej mediacji. W ramach tej formy wsparcia osoby uprawnione mogą uzyskać projekt umowy o mediację, wniosku o przeprowadzenie mediacji jak również pomoc w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Prawnicy w Punktach udzielą również wszelkich informacji o możliwościach skorzystania z mediacji oraz korzyściach z niej wynikających. Pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu, w Punkcie może zostać również przeprowadzona mediacja, przy czym mediator przeprowadzi ją wyłącznie z inicjatywy osoby uprawnionej.

1. Andrychów, ul. Starowiejska 22b (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie). Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Poniedziałek:godz. 8.00 - godz. 16.00 (w godz. 12:00 – godz. 16.00 nieodpłatne poradnictwo obywatelskie)

Wtorek: godz. 10.00 - godz. 18.00 (w godz. 10.00 – 14.00 nieodpłatne poradnictwo obywatelskie)

Środa: godz. 8.00 - godz. 16.00 (w godz. 8.00-12.00 nieodpłatne poradnictwo obywatelskie)

Czwartek: godz. 10.00 - godz. 18.00 (w godz. 14.00 -18.00 nieodpłatne poradnictwo obywatelskie)

Piątek: godz. 8.00 - godz. 16.00 (w godz. 12.00-16.00 nieodpłatne poradnictwo obywatelskie)

2. Wadowice: ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4 (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach), Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Poniedziałek: Godz. 8.00 – 16.00 (12:00-16:00 nieodpłatna mediacja)

Wtorek: Godz. 10.00 – 18.00

Środa: Godz. 8.00 – 16.00

Czwartek: Godz. 10.00 – 18.00

Piątek: Godz. 8.00 – 16.00

3. Kalwaria Zebrzydowska: al. Mickiewicza 9 (budynek Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych), Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Poniedziałek: godz. 8.00 - 16.00 (w godz. 12:00 – 16.00 nieodpłatne poradnictwo obywatelskie)

Wtorek: godz. 10.00 – 18.00 (w godz. 10.00 – 14.00 nieodpłatne poradnictwo obywatelskie)

Środa: godz. 8.00 – 16.00 (w godz. 8.00 – 12.00 nieodpłatne poradnictwo obywatelskie)

Czwartek: godz. 10.00 – 18.00 (w godz. 14:00 – 18.00 nieodpłatne poradnictwo obywatelskie)

Piątek: godz. 8.00 – 16.00 (w godz. 12:00 – 16.00 nieodpłatne poradnictwo obywatelskie)

Informacje o aktualnym harmonogramie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można znaleźć na stronie internetowej Powiatu wadowickiego.

Pomoc w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Jedynym wymogiem uzyskania pomocy pozostaje złożenie w punkcie pisemnego oświadczenia, że uprawniony nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca  z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Wzór oświadczenia przekazuje osoba świadcząca pomoc, a osoba chcąca uzyskać porady podpisuje go i zostawia w Punkcie.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem Punktu.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem podanym do zapisów:

tel. 33 87 34 278

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje

Rozrywka