poniedziałek, 3 kwietnia 2023 05:37

Obowiązkowo stawią się kobiety i mężczyźni. Rusza kwalifikacja wojskowa. Sprawdź, kto musi przyjść i co grozi za niestawienie się

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Obowiązkowo stawią się kobiety i mężczyźni. Rusza kwalifikacja wojskowa. Sprawdź, kto musi przyjść i co grozi za niestawienie się

17 kwietnia 2023 r. rusza kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu  Nowosądeckiego. Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Nowosądeckiego  została powołana obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego w sprawie  przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na terenie województwa  małopolskiego.        
     
Kwalifikacja wojskowa potrwa od 17 kwietnia do 28 czerwca 2023 r. i będzie się odbywać w budynku Spółdzielni Ogrodniczej „Ziemi Sądeckiej” w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 18 (wejście od ul. Jagiellońskiej, ewentualnie przez bramę wjazdową od ul. Kościuszki).

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej obowiązane są zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie  tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się  do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej  w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań  specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem  stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia  stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność wraz z dokumentacją  medyczną,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub zaświadczenie o kontynuacji nauki.

Kto ma obowiązek się stawić?

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. podlegają:

  • mężczyźni urodzeni w 2004 roku;
  • mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby, które w latach 2021-2022: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej oraz osoby, które zostały uznane przez powiatowe  komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r.  o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje  przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu  uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim  2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach,  o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy  z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
  • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do  kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60  lat życia, jeśli nie posiadają określonej kategorii do czynnej służby  wojskowej.

Co grozi za niestawienie się?

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej  przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego  powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji  nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu  przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w  administracji.

Fot.: Wikipedia, Autorstwa Robert Suchy - http://www.mon.gov.pl/, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59540769

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje