piątek, 28 lutego 2020 14:05

Otwarcie Posterunku Policji w Sułkowicach

Autor Manuel Langer
Otwarcie Posterunku Policji w Sułkowicach

Po  blisko 11 latach, wznowiono funkcjonowanie jednostki, mieszczącej się  teraz w wyremontowanych i odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach.

27  lutego br. w Sułkowicach, w powiecie myślenickim odbyło się uroczyste  otwarcie Posterunku Policji. W uroczystej zbiórce wzięli udział m.in:  Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec  oraz Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof  Pobuta.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Wicewojewodzie Małopolskiemu Zbigniewowi Starcowi.

Następnie  Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach insp. Maciej Kubiak   przywitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in.: poseł na  Sejm RP Władysław Kurowski, Dyrektor Biura  Prewencji KGP inspektor Robert Kumor, radni Sejmiku Wojewódzkiego –  Stanisław Bisztyga i Robert Bylica, ks. Edward Antolak – proboszcz  parafii w Sułkowicach, kapelan myślenickiej Policji ks. Józef Orawczak  oraz lokalni samorządowcy.

W  swoim przemówieniu insp. Maciej Kubiak  podkreślił, że bardzo się  cieszy, z dzisiejszego spotkania, podczas którego Sułkowice odzyskują  posterunek po 11 latach. Podziękował również  wszystkim zaangażowanym w projekt reaktywacji posterunku, oświadczając,  że jest to wyraz największej troski o bezpieczeństwo, spokój i porządek  publiczny w gminie Sułkowice.

Poseł  na Sejm Władysław Kurowski wyraził uznanie i zadowolenie z reaktywacji  Posterunku Policji w Sułkowicach. Pogratulował również wszystkim,  których działania przyczyniły się do jego  przywrócenia. Wyraził jednocześnie nadzieję, że w przyszłości również  Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach zyska nowa siedzibę.

Na  zakończenie poseł Władysław Kurowski życzył, aby Posterunek Policji w  Sułkowicach był zarówno przyjaznym miejscem dla mieszkańców, jak również  dobrym miejscem dla policjantów w nim  pracujących.

Zbigniew  Starzec, Wicewojewoda Małopolski w swoim wystąpieniu podziękował osobom  zaangażowanym w przywrócenie Posterunku Policji w Sułkowicach oraz  wsparcie finansowe udzielone na ten  cel przez samorządowców. Pan Wicewojewoda podkreślił znaczenie tego  przedsięwzięcia, które w sposób znaczący poprawi bezpieczeństwo  mieszkańców. Następnie pogratulował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w  Krakowie oraz Komendantowi Powiatowemu Policji w Myślenicach  reaktywacji posterunku Policji.

Inspektor  Robert Kumor, Dyrektor Biura Prewencji KGP, podziękował za zaproszenie  na tak ważną uroczystość, jaką jest otwarcie posterunku w Sułkowicach.

W  swoim przemówieniu inspektor Rober Kumor, podkreślił jaka rolę stanowi w  kontaktach ze społeczeństwem Krajowa Mapa Zagrożeń oraz program  Dzielnicowy Bliżej Nas. W siedzibie nowo powstałego  posterunku będzie służyć dwóch dzielnicowych.  Dyrektor Biura Prewencji  podkreślił „że dzięki tej inicjatywie społeczność lokalna Miasta  Sułkowice, ale też okolicznych miejscowości będzie miała możliwość  bezpośredniego kontaktu z Policją – co wpłynie na poczucie  bezpieczeństwa”. Inspektor w imieniu swoimi jak i w imieniu Komendanta  Głównego Policji podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie i  otwarcie Posterunku Policji w Sułkowicach, który jest 121 posterunkiem  otwartym w okresie ostatnich czterech lat.

Następnie  głos zabrał Starosta Myślenicki Józef Tomal, który pogratulował  Komendantowi Powiatowemu Policji insp. Maciejowi Kubiakowi, aktywności w  szukaniu rozwiązań jak i środków finansowych  dla kierowanej przez siebie placówki, a co za tym idzie dla mieszkańców  powiatu myślenickiego. Jednocześnie Józef Tomal przekazał na ręce insp.  Macieja Kubiaka kwotę 50 tys.zł. na zakup nowego radiowozu.

Kolejno  głos zabrał Jarosław Szlachetka Burmistrz Miasta i Gminy  Myślenice,  który pogratulował determinacji zaangażowanym w działania na rzecz  przywrócenia Posterunku Policji w Sułkowicach.  W przemówieniu podkreślił, iż „otwarcie posterunku  przyczyni się nie  tylko do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Sułkowice, ale  również  gmin sąsiednich”.

Burmistrz  Miasta i Gminy Sułkowice Artur Grabczyk, podziękował za zaangażowanie w  przywrócenie posterunku Komendzie Głównej Policji oraz Komendzie  Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a  w szczególności słowa podziekowania skierował do Komendanta Komendy  Powiatowej w Myślenicach  za determinację oraz podejmowanie rozmów i  wyzwań, które zakończyły się otwarciem jednostki.

Na  zakończenie burmistrz życzył policjantom, którzy będą pełnić służbę w  Sułkowicach  - życzliwości ze strony mieszkańców, bezpieczeństwa i jak  najlepszej, spokojnej i komfortowej pracy.

Natomiast  Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie w swoim przemówieniu  podkreślił, że utworzenie posterunku Policji  było możliwe dzięki  porozumieniu policji z samorządem. Nowo otwarty  Posterunek Policji w Sułkowicach jest  5 posterunkiem, który powstał w  Małopolsce i zapowiedział, że w ciągu najbliższych lat powstaną kolejne,  które będą służyć lokalnym społecznościom.

Nadinsp.  dr Krzysztof Pobuta pogratulował policjantom z Sułkowic nowego miejsca  pracy i podziękował wszystkim zaangażowanym w stworzenie posterunku oraz  godnych warunków pracy funkcjonariuszom.

Uroczystą zbiórkę zakończył meldunek Wicewojewodzie Małopolskiemu Zbigniewowi Starcowi.

W  trakcie uroczystości,  Wicewojewoda oraz Burmistrz Miasta i Gminy  Sułkowice przekazali symboliczny klucz do nowo otwartego posterunku jego  kierownikowi, asp. szt. Pawłowi Rucińskiemu,  składając na jego ręce życzenia i gratulacje. Następnie ksiądz  proboszcz  poświęcił budynek nowej siedziby policjantów po czym  zaproszeni goście zwiedzili pomieszczenia posterunku.

Otwarcie  posterunku jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, samorządów, ale  jest też wynikiem policyjnych analiz. Podczas konsultacji i debat  społecznych prowadzonych przez policjantów  Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach ze społecznością lokalną i  radnymi podnoszono przede wszystkim problemy długiego czasu dojazdu na  zgłoszenie oraz ograniczonej dostępności dzielnicowych.

Reaktywacja  posterunku nie udałaby się bez wsparcia samorządu. Ogromne słowa  podziękowania należą się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sułkowice za  sfinansowanie inwestycji.

Funkcjonowanie  posterunku zostało przywrócone po niemal 11 latach. Do 31 marca 2004  roku w Sułkowicach przy ulicy 11 Listopada 9 działał Komisariat Policji.  Stan etatowy komisariatu  wynosił wówczas 15 osób.

1  kwietnia 2004 roku komisariat stał się posterunkiem, który funkcjonował  przez kolejnych 5 lat. W październiku 2009 roku posterunek został  zlikwidowany. Pracowało tam wtedy 9 policjantów,  którzy kontynuowali służbę w Komendzie Powiatowej Policji w  Myślenicach. W siedzibie byłego posterunku utworzony został Lokal  Przyjęć Obywateli, w którym dwa razy w tygodniu dyżury pełnili  dzielnicowi.

Z  wnioskiem o odtworzenie Posterunku Policji w Sułkowicach wystąpił  ówczesny Burmistrz Miasta i Gminy Sułkowice Piotr Pułka oraz ówczesny  Poseł na Sejm RP Jarosław Szlachetka. Posterunek  swoim działaniem będzie obejmował następujące miejscowości: Sułkowice,  Harbutowice, Rudnik, Biertowice oraz Krzywaczkę. Stan etatowy wynosi 5  etatów – kierownik oraz Zespół Prewencyjny składający się z dwóch  dzielnicowych i dwóch policjantów patrolowo – interwencyjnych.

Nowo przywrócona jednostka Policji mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułkowicach przy ul. Sportowej 51.

Info/foto: mat. pras.

Myślenice - najnowsze informacje