piątek, 31 maja 2019 05:43

Powiat gorlicki: Kto szuka pracy?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Powiat gorlicki: Kto szuka pracy?

Ilu bezrobotnych jest w powiecie gorlickim? Jakie osoby najczęściej pozostają bez pracy? I co robi Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach, by przeciwdziałać bezrobociu?

Podczas sesji Rady Powiatu Gorlickiego dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach Barbara Baczyńska podsumowała miniony rok.

Statystyki PUP w Gorlicach

– Na koniec 2018 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gorlice wynosiła 2478 osób i była o 381 osób mniejsza niż roku 2017.

– Stopa bezrobocia wyniosła 5,5% i była niższa od stanu z końca 2017. Dla porównania stopa bezrobocia w województwie małopolskim wyniosła 4,7%, a w kraju 5,8%.

– W rejestrze osób bezrobotnych przeważały kobiety, które stanowiły 66,4% ogółu bezrobotnych.

– Dwie najliczniejsze grupy wśród bezrobotnych to osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (29,8%) oraz zasadniczym zawodowym (29,2%).

– W ciągu ostatnich 12 miesięcy wśród bezrobotnych wzrósł odsetek osób z wykształceniem wyższym (18,2%), średnim ogólnokształcącym (7,25) oraz gimnazjalnym i niższym (15,5%).

– Większość bezrobotnych posiadało doświadczenie zawodowe (86,2%), a blisko połowa z tej grupy osób legitymowała się co najmniej 5-letnim stażem zawodowym. Znaczną liczbę stanowiły osoby, które nabyły status bezrobotnego w ciągu 2018 roku (64,9%), odsetek bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy wynosił 35,1%.

– Wśród bezrobotnych liczną grupę stanowiły osoby w wieku do 30 roku życia (30,4%) oraz osoby powyżej 50 roku życia (23,4%).

– W trakcie roku 2017 zarejestrowano 4876 bezrobotnych (o 933 mniej niż w roku 2017).

– Podstawowym powodem rejestracji dla 1609 osób był upływ czasu trwania umowy. Drugą co do wielkości rejestrowaną grupą były osoby dotychczas niepracujące 878, w tym 716 absolwentów.

– W ubiegłym roku wyrejestrowano 5257 bezrobotnych, a głównymi przyczynami było: podjęcie pracy (2514), niepotwierdzenie gotowości do pracy (880), dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego (672).

– Uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych były 393 osób tj. 15,9% ogółu bezrobotnych.

– Aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęto 752 osoby, w tym:
staże – 336 osób,
prace interwencyjne – 114 osób,
zatrudnienie w ramach kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy – 83 osoby,
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 73 osoby,
bon na zasiedlenie – 60 osób,
refundacja części kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej do 30 roku życia – 60 osób,
bon zatrudnieniowy – 10 osób,
roboty publiczne – 7 osób,
bon stażowy – 5 osób,
dofinansowanie wynagrodzeń dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia – 3 osoby,
prace społeczne – użyteczne – 1 osoba.

– Na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej PUP w 2018 roku roku dysponował środkami w wysokości 9 434 700 zł.

– W strukturze wydatków dominowały 4 formy aktywizacji zawodowej:
refundacja kosztów części zatrudnienia osoby bezrobotnej do 30 roku życia – 18,4%
staże – 30,9%
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 15,7%
refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy – 11,6%.

– W rankingu zestawienia wskaźników efektywności zatrudnieniowej w województwie małopolskim powiat gorlicki plasuje się na 3. miejscu, natomiast w zestawieniu efektywności kosztowej zajmuje 4. miejsce.

– W 2018 roku PUP w Gorlicach rozpoczął realizację jednego nowego projektu pozakonkursowego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Nowy projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (IV)”, realizowany jest w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

– Ponadto kontynuowana była realizacja dwóch projektów, które rozpoczęły się w 2017 roku:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (III)” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (III)” – projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Statystyki przekazało Starostwo Powiatowe w Gorlicach.

Gorlice - najnowsze informacje