środa, 20 marca 2024 15:43

Ryszard Jędruch z PSL pełnomocnikiem wojewody do spraw rolnictwa

Autor Marzena Gitler
Ryszard Jędruch z PSL pełnomocnikiem wojewody do spraw rolnictwa

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar powołał pełnomocnika do spraw rolnictwa. Funkcja ta została powierzona Ryszardowi Jędruchowi, związanemu z PSL.

18 marca nowy pełnomocnik spotkał się z wojewodą, dyrektor generalną Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Lucyną Gajdą oraz prezesem Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, byłym wicewojewodą małopolskim Andrzejem Harężlakiem, dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Kraków Marcinem Kobuszewskim, dyrektorem Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego Tomaszem Jackiem, prezesem Małopolskiej Izby Rolniczej Ryszardem Czaickim, szefem Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Michałem Chwastkiem, dyrektorem Małopolskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego Bronisławem Dutką, dyrektorem Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Sławomirem Dylem, a także kierownikiem Oddziału Rolnictwa Andrzejem Kawalcem.

Sprawy rolnictwa w centrum uwagi

- Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że moje serce bije dla samorządu. Ale jest w nim także szczególne oddanie dla szeroko rozumianych zagadnień związanych z rolnictwem. Mówię to nie tylko jako teoretyk, nie tylko jako wojewoda, ale przede wszystkim jako człowiek, który z tymi zagadnieniami ma swoje osobiste doświadczenia. Zadania nowego pełnomocnika utożsamiają te dwa ważne dla mnie obszary i łączą je. Życzę Panu Ryszardowi Jędruchowi powodzenia. Ustanowienie stanowiska pełnomocnika wojewody ds. rolnictwa to podkreślenie, że sprawy małopolskiej wsi stawiam w centrum uwagi – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Zadania pełnomocnika

Do głównych zadań pełnomocnika ds. rolnictwa należy m.in.: koordynowanie współpracy Wojewody Małopolskiego, organów rządowej administracji zespolonej i niezespolonej w zakresie wykrywania i zwalczania nieprawidłowości w tranzycie towarów rolno-spożywczych z Ukrainy przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, koordynowanie działań związanych z szacowaniem szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, współpraca z Małopolską Izbą oraz społeczno-zawodowymi organizacjami rolników. Jak podkreślił wojewoda, planowane jest także powołanie Zespołu doradczego Wojewody Małopolskiego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi.

Doświadczenie i wiedza

Pełnomocnik wojewody małopolskiego do spraw rolnictwa Ryszard Jędruch od lat związany jest rolnictwem. Od ponad 40 lat prowadzi własne gospodarstwo. Wspólnie z synem uprawiają około 150 ha ziemi. Od wielu lat działa w rolniczych zrzeszeniach branżowych. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej Małopolskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz członkiem zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. Współpracował także z Izbami Rolniczymi i Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Jędruch pochodzi z powiatu miechowskiego. Jest wiceprezesem Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego i przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Ochotniczej Straży Pożarnej Racławice. Był wielokrotnie wyróżniany za swoją działalność, w tym między innymi: Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Samorządu Rolniczego i Złotą Honorową Odznaką Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Ryszard Jędruch związany jest z PSL. W nadchodzących wyborach będzie kandydować do sejmiku w okręgu nr 1 (powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski, miechowski) z KKW Trzecie Droga - Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe.

- Powszechny Spis Rolny w 2020 r. przyniósł informacje o prawie 127 tys. gospodarstw rolnych w województwie małopolskim. Powierzchnia gruntów użytkowanych w gospodarstwach rolnych przekroczyła 670 tys. ha. To ok. 44% powierzchni całego województwa. Małopolska to zatem obszar wymagający, ale także posiadający ogromny potencjał w zakresie rolnictwa. Będę szczególną uwagę poświęcał współpracy z samorządem rolniczym i społeczno-zawodowymi organizacjami rolników. Jestem przekonany, że współpraca ta i dialog z rolnikami zaowocują dobrymi plonami – podsumował nowo mianowany pełnomocnik wojewody małopolskiego do spraw rolnictwa.

Inf. i fot. MUW

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka