czwartek, 13 sierpnia 2020 14:00

Stop Blokowiskom. Jest nowa petycja do burmistrza!

Autor Marzena Gitler
Stop Blokowiskom. Jest nowa petycja do burmistrza!

„Działania gminy w obszarze planowania przestrzennego są w ocenie mieszkańców w ostatnich latach skandaliczne. Prywatny interes niektórych mieszkańców ewidentnie przedkładany jest ponad interesem ogółu społeczeństwa, szczególnie lokalnej społeczności, która w tym terenie mieszka, żyje, wypoczywa a i często nawet pracuje” – pisze mieszkanka, która zachęca do wsparcie petycji, która ma zablokować powstawanie kolejnych bloków na obszarze domów jednorodzinnych w Wieliczce.

Anna Śliwiak zaprasza mieszkańców do podpisania petycji do Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika i Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła o zmianę zapisów w MPZP dla miasta i gminy Wieliczka obszar B

„Kierując się szeroko rozumianym interesem społeczności lokalnej, mieszkańcy i właściciele działek w Wieliczce oznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego strefą B niżej podpisani wnioskujemy o zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka przyjętego uchwałą Nr XVII/232/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „B” w zakresie:

1. zmiany przeznaczenia terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na zabudowę jednorodzinną wolnostojącą lub w zabudowie bliźniaczej występującą w całym obszarze objętym ww. planem.

2. zmniejszenia określonej w uchwale wysokości budynków i ograniczenia tej wysokości do 9,5 m

3. zwiększenia wskaźnika ilości miejsc postojowych na każdy lokal mieszkalny (mieszkanie) poprzez wskazanie, że powinno to być min. 3 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny. W przypadku dopuszczenia lokalu usługowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym należy przyjąć, że będzie to 1 miejsce postojowe na 30 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

4. wprowadzenia do ustaleń planu miejscowego zapisów w brzmieniu: "Warunkiem realizacji inwestycji jest uregulowany dostęp do drogi publicznej".

5. zmniejszenie wskaźnika intensywności zabudowy.

6. wprowadzenie tylko dwuspadowości i czterospadowości dachu w budynkach !

Działania gminy w obszarze planowania przestrzennego są w ocenie mieszkańców w ostatnich latach skandaliczne. Prywatny interes niektórych mieszkańców ewidentnie przedkładany jest ponad interesem ogółu społeczeństwa, szczególnie lokalnej społeczności, która w tym terenie mieszka, żyje, wypoczywa a i często nawet pracuje.

Skandalem jest, w ocenie dużej części mieszkańców, sposób w jaki dokonywano poszczególnych zmian planu miejscowego i zamierzano dokonać zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta gminy Wieliczka .Efekty niefortunnych zmian planu miejscowego, który dopuścił w wiejskich terenach zabudowę wielorodzinną o wysokiej intensywności widać wyraźnie w miejscowości Czarnochowice. To, że na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym planowanie przestrzenne należy do zadań własnych gminy to nie oznacza, że w tym planowaniu gmina posiada pełną dowolność w formułowaniu ustaleń planu. Przyglądając się bardziej szczegółowo zapisom planu miejscowego należy stwierdzić, że zaprojektowano na terenie gminy olbrzymie tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nie rozwiązując zupełnie problemów dotyczących infrastruktury komunikacyjnej, a także mediów - zapewnienia rozwoju sieci energetycznej czy też np. wodociągowej.

Mieszkańcy stale mają kłopoty w tym zakresie, drogi są wąskie i nie umożliwiają bezpiecznego poruszania się, ani kierowcom ani pieszym.Większość miejscowości w obszarze B jak np. Strumiany czy Mała Wieś nie mają chodników. Gmina woli postawić znak ograniczenia prędkości do 30 km/h niż wybudowanie chodnika! Ale w planie dać przeznaczenie MW czy MWU to już tak, bo korzyść osiąga bezpośrednio gmina a nie społeczność lokalna! W obecnym planie nie zaproponowano również żadnej polityki parkingowej!
W obecnym kształcie zawarte w planie miejscowym są dla mieszkańców nie do przyjęcia. W terenie wiejskim projektuje się osiedla mieszkaniowe o wyższej intensywności niż w niektórych terenach miasta Krakowa. Mieszkańcy nie dają pozwolenia na takie bezprawne działania!

Z tego też powodu kierując się szeroko rozumianym interesem społecznym, który Pan winien reprezentować piastując swoje stanowisko, wnioskuję o podjęcie uchwały zmieniającej w wyżej wymienionym zakresie obecnie obowiązujący plan miejscowy” – czytamy w petycji.

Dokument jest dostępny na   https://secure.avaaz.org/ pod hasłem” Wnioskujemy o zmianę zapisów w MPZP dla miasta i gminy Wieliczka obszar B”.

Wnioskujemy o zmianę zapisów w MPZP dla miasta i gminy Wieliczka obszar B
Kierując się szeroko rozumianym interesem społeczności lokalnej, mieszkańcy i właściciele działek w Wieliczce oznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego strefą B niżej podpisani wnioskujemy o zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wielic…

To kolejna akcja mieszkańców sprzeciwiających się wysokiej i intensywnej zabudowie. Poprzednią w lutym i marcu tego roku koordynował Bartłomiej Krzych.

Marzena Gitler, foto: Anna Śliwiak

zobacz też:

„Stop blokowiskom” – protest mieszkańców gminy Wieliczka
„Stop Blokowiskom w gminie Wieliczka - chcemy ochrony zieleni w planie zagospodarowania” – pod takim hasłem mieszkańcy organizują zrzutkę na akcję informacyjną, mającą na celu nagłośnienie sprzeciwu wobec niszczenia krajobrazu poprzez nadmierną zabudowę terenów zielonych, którą umożliwia obecny plan…
Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje