piątek, 12 lipca 2019 11:02

Sucha Beskidzka. Jakie szkoły najczęściej wybierali absolwenci gimnazjów i podstawówek?

Autor Mirosław Haładyj
Sucha Beskidzka. Jakie szkoły najczęściej wybierali absolwenci gimnazjów i podstawówek?

9 lipca upłynął termin składania przez absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych potwierdzenia podjęcia nauki w wybranej szkole średniej. Tego dnia, do godziny 15:00, musieli oni dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu kończącego poprzedni stopień edukacji.

Wyniki z nazwiskami uczniów przyjętych do szkół średnich, jak również listy kandydatów nieprzyjętych, zostały podane do wiadomości 10 lipca o godz. 12:00. Do 23 sierpnia potrwa jeszcze rekrutacja uzupełniająca w szkołach dysponujących wolnymi miejscami.

A które szkoły w Suchej Beskidzkiej i innych miastach powiatu cieszyły się największym wzięciem? Z danych opublikowanych na stronie małopolskiego Vulcanu, na której znajdują się informacje dotyczące liczby miejsc i kandydatów składających swoje aplikacje wynika, że ogółem, w wszystkich szkołach średnich w powiecie dostępnych było 1077 miejsc w poszczególnych klasach. Liczba złożonych podań jest prawie dwukrotnie wyższa i wynosi 2066. Co średnio daje prawie 2 osoby na miejsce. Pamiętajmy jednak, że uczniowie mają możliwość składania podań do kilku różnych szkół. Zobaczmy zatem które specjalności cieszyły się szczególną popularnością?

Sucha Beskidzka. Technikum i liceum oblężone

Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej przygotowało ogółem 180 miejsc w sześciu klasach o różnicowanych profilach. Podań, które wpłynęły do szkoły było praktycznie dwukrotnie więcej, bo 358. Wśród uczniów największą popularnością cieszyły się klasy z biologiczno-polonistyczna – prawie pięciu (4,83) kandydatów na miejsce i biologiczno-chemiczna – niewiele mniej, bo średnio 4,56 podań na miejsce.

Najmniejszą popularnością cieszyły się profile matematyczno-fizyczno-informatyczny i matematyczny z rozszerzonym językiem obcym. Chętnych na ten pierwszy było 105, czyli średnio 3,5 podania na miejsce, natomiast na drugi średnio równo 4,0, gdyż na przygotowanych 30 miejsc wpłynęło 120 deklaracji.

Sytuacja w Technikum w ZS im W. Goetla w Suchej Beskidzkiej nie jest do końca jasna, ponieważ brakuje informacji na temat liczby miejsc w niektórych klasach. Niemniej liczba ponad 450 podań (455) robi wrażenie, ale tak wysoka liczba przestaje dziwić, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że uczniowie chcący uczęszczać do tej szkoły mieli do wyboru 10 różnych profili klas. Największą popularnością cieszył Technik informatyk, do której kandydowało aż 181 uczniów, co przy liczbie 64 miejsc daje średnią prawie trzech podań na miejsce. Nieco mniejszym zainteresowaniem (130 podań) cieszyła się klasa Technik mechatronik i Technik budownictwa (113 podań), gdzie średnia liczba chętnych na jedno miejsce wyniosła odpowiednio 4,06 i 3,76.

Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się profile Technik automatyk (53 chętnych) oraz Technik mechanik (61 kandydatów), Technik usług fryzjerskich (79 podań) i Technik przemysłu mody (80 podań). Mimo stosunkowo małej liczby chętnych, średnia chcących uczyć się w klasie o wymienionych wcześniej kierunkach oscylowała w okolicach wyniku 2,5.

Sytuacja w „konkurencyjnym” Technikum w ZS im W. Witosa w Suchej Beskidzkiej wyglądała podobnie. Na przygotowane 210 miejsc chętnych było ponad dwukrotnie więcej, bo swoją chęć uczęszczania do jednej z ośmiu przygotowanych klas profilowych zadeklarowało prawie pół tysiąca uczniów (dokładnie 496). Największym wzięciem cieszyły się kierunki: Technik fotografii i multimediów, Technik reklamy, Technik hotelarstwa oraz Technik organizacji turystyki. W tym wypadku liczba kandydatów wyniosła kolejno 162, 156, 140 i 139, co daje odpowiednio średnie: 3,85, 6,50, 5,38 i 7,72 osoby na miejsce. Dość spora różnica między średnimi wynika z faktu, że choć na najpopularniejszy profil Technika fotografii i multimediów swoje podanie złożyło najwięcej kandydatów, to liczba miejsc w klasie była najwyższa spośród wszystkich otworzonych kierunków, bo wyniosła 42. Z kolei w przypadku najwyższej średniej, wynoszącej prawie 8 osób na miejsce (7,72), w klasie o profilu Technika organizacji turystyki, sytuacja jest odwrotna, tzn. limit dostępnych miejsc był najniższy spośród wszystkich klas technikum, ponieważ wyniósł on zaledwie 18.

Na drugim biegunie popularności znalazły się klasy o specjalności Technik ekonomista (118 podań) i Technik żywienia i usług gastronomicznych (127 podań) oraz Technik logistyk (132 podania). Daje to średnie równie kolejno 4,9, 4,53 i 5,5 osoby na jedno miejsce.

Jeżeli chodzi o szkoły zawodowe, to sytuacja w Branżowej Szkole I stopnia w ZS im W. Goetla w Suchej Beskidzkiej nie jest do końca jasna. Brak podanego przewidywanego pułapu przyjęć w poszczególnych klasach, nie pozwala ustalić ogólnej liczby miejsc w szkole. Wiemy natomiast, że w sumie 163 kandydatów zadeklarowało wybór jednego z siedmiu zawodów, jakie znalazły się w ofercie szkoły W. Goetla. Spośród nich największą popularnością cieszył się Kierowca mechanik 65 podań) oraz klasa o profilu wielozawodowym (64 podania). Na ostatnim miejscu podium uplasował się zawód Technik pojazdów samochodowych (54 kandydatury). Najrzadszym wyborem absolwentów gimnazjum oraz ósmych klas szkoły podstawowej był zawód ślusarza. Do klasy o tym profilu chęć uczęszczania zdeklarowało jedynie dziewiętnastu uczniów. Niewiele więcej podań, bo 26, wpłynęło do klasy zawodowej Operatora obrabiarek skrawających.

W Branżowej Szkole I stopnia w ZS im W. Witosa w Suchej Beskidzkiej sytuacja z określeniem liczby miejsc ma się podobnie, jak w przypadku jej odpowiednika z ul. Kościelnej. Do utworzonych sześciu klas napłynęło łącznie 132 podania, z czego nieco ponad połowa (74) absolwentów zadeklarowała, że chciałaby się zdobywać kwalifikacje w zawodzie cukiernika. Nieco mniej kandydatów, bo 62,  jako przyszłą ścieżkę kariery również wybrało gastronomię, ale w zawodzie kucharza. Najmniejszym, choć takim samym liczbowo, zainteresowaniem cieszyły się zawody Magazyniera-Logistyka i Sprzedawcy. Na te kierunki wpłynęło po 34 podania.

Jordanów. Technikum przed liceum

W ogólnej liczbie chętnych jordanowskie Technikum w ZS im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego zajmuje pierwsze miejsce z wynikiem 224 podań. Na miejscu drugim uplasowało się Liceum Ogólnokształcące w ZS im H. Kołłątaja do którego swoje kandydatury złożyło 154 uczniów, natomiast trzecie miejsce przypadło Branżowej Szkoła I stopnia, do której aplikowało 84 uczniów.

W Technikum w ZS im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego profilem, który cieszył się największym zainteresowaniem był Technik ekonomista. Na 30 przygotowanych miejsc wpłynęło 65 kandydatur, co daje średnią nieco ponad 2 osób. Drugą, najbardziej obleganą specjalnością były ex aequo Technik jeździectwa i Technik organizacji turystyki. Aplikowało na nie po 60 absolwentów, co przy 30-osobowych klasach daje równo proporcję 2:1.

Najmniejszym powodzeniem cieszyła się zawód Technika robót wykończeniowych w budownictwie, na który złożyło podanie 30 osób. Niestety brak informacji o liczbie miejsc w klasie nie pozwala określić średniej zainteresowania, jakim się one cieszyły. Podobnie jest w przypadku przedostatniego miejsca w tym zestawieniu, czyli specjalności Technika architektury krajobrazu. W tym przypadku również znamy jedynie liczbę chętnych, która wyniosła 44.

W Liceum Ogólnokształcące w ZS im H. Kołłątaja w Jordanowie największym wzięciem cieszył się kierunek pedagogiczno-psychologiczny. Do klas o takiej właśnie specyfice swoją chęć uczęszczania zdeklarowało 65 absolwentów. Niewiele mniej, bo 62 swoje aplikacje złożyło do klasy humanistycznej. Spośród czterech różnych profili nauki utworzonych w liceum najmniejsze zainteresowanie budziła klasa matematyczno-językowa, do której zgłosiło się 42 chętnych. Z kolei 58 osób zadeklarowało się do klasy o profilu biologiczno-chemicznym.

Sytuacja najbardziej klarowana była w Branżowej Szkole I stopnia w ZS im H. Kołłątaja w Jordanowie, gdzie utworzono jedną, wielozawodowy profil, z limitem przyjęć na poziomie 52 osób, podczas gdy ogólna liczba chętnych wyniosła 84.

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje